PARTICIPANT

Update 07-Apr-2017


TOTAL

Img AA-TUOSOY-BOONCHUAY-SUPORN (TEAM A)

Country Thailand
Name AA-TUOSOY-BOONCHUAY-SUPORN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-601021
RPIA 2016-46198
RPIA 2016-46200
RPIA 2016-46317
RPIA 2016-46355
RPIA 2016-50275
RPIA 2016-50277
RPIA 2016-50279
RPIA 2016-56274
RPIA 2016-56276
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
RPIA 2016-46355
RPIA 2016-46200
RPIA 2016-56276
RPIA 2016-56274
HFT 2016-601021

Img ADISAK AUBDULLA (TEAM A)

Country Thailand
Name ADISAK AUBDULLA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-55309
RPIA 2016-55321
RPIA 2016-55322
RPIA 2016-55323
RPIA 2016-55324
RPIA 2016-55325
RPIA 2016-55326
RPIA 2016-55327
RPIA 2016-55328
RPIA 2016-55330
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-55324
RPIA 2016-55327

Img AKE-NI-CHA

Country Thailand
Name AKE-NI-CHA
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-61234
RPIA 2016-61236
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
RPIA 2016-61234

Img AKKRIMA-KAMPHON(B1)

Country Thailand
Name AKKRIMA-KAMPHON(B1)
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-53232
RPIA 2016-53233
RPIA 2016-53235
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-53233
RPIA 2016-53232

Img ANTON VAN OORT (TEAM A)

Country Netherlands
Name ANTON VAN OORT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1667532
NL 2016-1667535
NL 2016-1667539
NL 2016-1667542
NL 2016-1667544
NL 2016-1667545
NL 2016-1667550
NL 2016-1667558
NL 2016-1667569
NL 2016-1667573
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
NL 2016-1667532
NL 2016-1667535
NL 2016-1667542
NL 2016-1667544
NL 2016-1667545
NL 2016-1667550
NL 2016-1667558
NL 2016-1667569
NL 2016-1667573

Img ANUN JATURAWAN(MAX-ANUN) (TEAM A)

Country Thailand
Name ANUN JATURAWAN(MAX-ANUN) (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-61053
RPIA 2016-61054
RPIA 2016-61055
RPIA 2016-61057
RPIA 2016-61341
RPIA 2016-61342
RPIA 2016-61345
RPIA 2016-61367
RPIA 2016-61369
RPIA 2016-61370
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
RPIA 2016-61053
RPIA 2016-61055
RPIA 2016-61341
RPIA 2016-61367

Img APICHAI TECHAUBON

Country Thailand
Name APICHAI TECHAUBON
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-55041
RPIA 2016-55042
RPIA 2016-55044
RPIA 2016-55047
RPIA 2016-55050
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
RPIA 2016-55041
RPIA 2016-55042
RPIA 2016-55044
RPIA 2016-55047
RPIA 2016-55050

Img ASIKAWA-MONDA-MIYAKE-YAGUCHI (TEAM A)

Country Japan
Name ASIKAWA-MONDA-MIYAKE-YAGUCHI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 MM-01033
JPN 16 MM-01034
JPN 16 MM-01035
JPN 16 VV-03375
JPN 16 VV-03376
JPN 16 VV-03377
JPN 16 VV-01518
JPN 16 VV-01541
JPN 16 KA-45921
JPN 16 KA-45922
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
JPN 16 KA-45921
JPN 16 KA-45922
JPN 16 MM-01033
JPN 16 MM-01034
JPN 16 MM-01035
JPN 16 VV-01518
JPN 16 VV-01541
JPN 16 VV-03376
JPN 16 VV-03377

Img BEIJING GAO FU XIN

Country China
Name BEIJING GAO FU XIN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0505979
CHN 2016-01-0505980
CHN 2016-01-0506612
CHN 2016-01-0506614
CHN 2016-01-0506656
CHN 2016-01-0506665
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-0505979
CHN 2016-01-0505980
CHN 2016-01-0506612
CHN 2016-01-0506614
CHN 2016-01-0506656
CHN 2016-01-0506665

Img BERGMAN VAN GILS

Country Netherlands
Name BERGMAN VAN GILS
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2016-1704783
NL 2016-1704784
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
NL 2016-1704783

Img BOONCHUAY-SANT-PICHAI

Country Thailand
Name BOONCHUAY-SANT-PICHAI
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

RPIA 2016-50144

Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
RPIA 2016-50144

Img BOONCHUAY-SANT-PICHAI (TEAM A)

Country Thailand
Name BOONCHUAY-SANT-PICHAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-50003
RPIA 2016-50018
RPIA 2016-50103
RPIA 2016-50104
RPIA 2016-50117
RPIA 2016-50124
RPIA 2016-50138
RPIA 2016-50143
RPIA 2016-50145
RPIA 2016-50146
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
RPIA 2016-50003
RPIA 2016-50018
RPIA 2016-50103
RPIA 2016-50104
RPIA 2016-50117
RPIA 2016-50145
RPIA 2016-50146

Img BOONCHUAY-WEERA-NIPHAN (TEAM A)

Country Thailand
Name BOONCHUAY-WEERA-NIPHAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-47611
RPIA 2016-47613
RPIA 2016-50009
RPIA 2016-50014
RPIA 2016-50017
RPIA 2016-50020
RPIA 2016-50112
RPIA 2016-50125
RPIA 2016-50129
RPIA 2016-50132
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
RPIA 2016-47611
RPIA 2016-47613
RPIA 2016-50009
RPIA 2016-50014
RPIA 2016-50017
RPIA 2016-50020
RPIA 2016-50112
RPIA 2016-50125
RPIA 2016-50129
RPIA 2016-50132

Img C VAN GELDER

Country Netherlands
Name C VAN GELDER
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
NL 2016-1540147
NL 2016-1540148
NL 2016-1540149
NL 2016-1540150
NL 2016-1540154
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
NL 2016-1540147
NL 2016-1540148
NL 2016-1540149
NL 2016-1540150
NL 2016-1540154

Img CAI JIAN WEI+YU YIN ZHONG+YANG SHU QUN (TEAM A)

Country China
Name CAI JIAN WEI+YU YIN ZHONG+YANG SHU QUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-19-0358062
CHN 2016-19-0358081
CHN 2016-19-0358084
CHN 2016-19-0358090
CHN 2016-19-0358095
CHN 2016-19-0358106
CHN 2016-19-0358108
CHN 2016-19-0358109
CHN 2016-19-0358112
CHN 2016-19-0358119
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-19-0358062
CHN 2016-19-0358081
CHN 2016-19-0358084
CHN 2016-19-0358090
CHN 2016-19-0358095
CHN 2016-19-0358109
CHN 2016-19-0358119

Img CAI YONG ZHONG+YANG HAI ZHU

Country China
Name CAI YONG ZHONG+YANG HAI ZHU
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HKLPA 2016-338205
HKLPA 2016-338227
HKLPA 2016-338234
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
HKLPA 2016-338227

Img CAI YONG ZHONG+YANG HAI ZHU (TEAM A)

Country China
Name CAI YONG ZHONG+YANG HAI ZHU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-19-0001548
CHN 2016-19-0001552
CHN 2016-19-0001555
CHN 2016-19-0365551
CHN 2016-19-0365560
CHN 2016-19-0365676
CHN 2016-19-0455555
CHN 2016-19-0455591
HKLPA 2016-338245
HKLPA 2016-338256
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-19-0001548
CHN 2016-19-0001552
CHN 2016-19-0001555
CHN 2016-19-0365551
CHN 2016-19-0365560
CHN 2016-19-0365676
CHN 2016-19-0455555
CHN 2016-19-0455591

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP

Country Thailand
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-58575
RPIA 2016-58592
RPIA 2016-58593
RPIA 2016-58595
RPIA 2016-58598
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
RPIA 2016-58575
RPIA 2016-58592
RPIA 2016-58593
RPIA 2016-58598
 

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM A)

Country Thailand
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-58565
RPIA 2016-58566
RPIA 2016-58572
RPIA 2016-58573
RPIA 2016-58577
RPIA 2016-58578
RPIA 2016-58579
RPIA 2016-58591
RPIA 2016-58594
RPIA 2016-58597
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
RPIA 2016-58577
RPIA 2016-58578
RPIA 2016-58579
RPIA 2016-58591
RPIA 2016-58594
RPIA 2016-58597

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM B)

Country Thailand
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-58567
RPIA 2016-58571
RPIA 2016-58581
RPIA 2016-58584
RPIA 2016-58585
RPIA 2016-58586
RPIA 2016-58588
RPIA 2016-58589
RPIA 2016-58599
RPIA 2016-58600
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
RPIA 2016-58571
RPIA 2016-58581
RPIA 2016-58585
RPIA 2016-58589
RPIA 2016-58600

Img CHAINARONG SAWADTAYAWONG

Country Thailand
Name CHAINARONG SAWADTAYAWONG
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
CHA 2016-77800
RPIA 2016-53709
RPIA 2016-59462
RPIA 2016-59463
RPIA 2016-59466
RPIA 2016-59467
RPIA 2016-59469
RPIA 2016-59470
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
RPIA 2016-53709
RPIA 2016-59462
RPIA 2016-59466
RPIA 2016-59467
RPIA 2016-59469
RPIA 2016-59470

Img CHAN CHAILERTWANIDKUL (TEAM A)

Country Thailand
Name CHAN CHAILERTWANIDKUL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-619404
HFT 2016-619414
HFT 2016-619420
HFT 2016-619424
RPIA 2016-47152
RPIA 2016-47153
RPIA 2016-47155
RPIA 2016-47157
RPIA 2016-47165
RPIA 2016-47171
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
HFT 2016-619404
HFT 2016-619414
HFT 2016-619424
RPIA 2016-47153
RPIA 2016-47155
RPIA 2016-47157
RPIA 2016-47165

Img CHANCHAI PHAIANHASIN

Country Thailand
Name CHANCHAI PHAIANHASIN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHA 2016-02389
CHA 2016-02390
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHA 2016-02389
CHA 2016-02390

Img CHANG SHUPING (TEAM A)

Country China
Name CHANG SHUPING (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-06-0004834
CHN 2016-06-0004838
CHN 2016-06-0004839
CHN 2016-06-0004848
CHN 2016-06-0004849
CHN 2016-06-0004855
CHN 2016-06-0004856
CHN 2016-06-0004875
CHN 2016-06-0022019
CHN 2016-06-0022208
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-06-0004834
CHN 2016-06-0004838
CHN 2016-06-0004839
CHN 2016-06-0004848
CHN 2016-06-0004849
CHN 2016-06-0004855
CHN 2016-06-0004875
CHN 2016-06-0022208

Img CHANNARONG CHAIANUCHITTRAKUL (TEAM A)

Country Thailand
Name CHANNARONG CHAIANUCHITTRAKUL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-609573
HFT 2016-609575
HFT 2016-609577
HFT 2016-609580
HFT 2016-609581
HFT 2016-609582
HFT 2016-609583
HFT 2016-609584
HFT 2016-609587
HFT 2016-619588
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
HFT 2016-609573
HFT 2016-609580
HFT 2016-609581
HFT 2016-609582
HFT 2016-609583
HFT 2016-609587
HFT 2016-619588

Img CHARLES DAVID STALEY

Country Thailand
Name CHARLES DAVID STALEY
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
HFT 2016-613421
HFT 2016-613422
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
HFT 2016-613421
HFT 2016-613422

Img CHATCHAWUT PATUMNAKUL

Country Thailand
Name CHATCHAWUT PATUMNAKUL
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 2016-609636
RPIA 2016-51213
RPIA 2016-51215
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
HFT 2016-609636
RPIA 2016-51213
RPIA 2016-51215

Img CHEN LIANYU+LI WEIPING

Country China
Name CHEN LIANYU+LI WEIPING
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0018823
CHN 2016-02-0502410
CHN 2016-02-0588544
CHN 2016-02-0588765
CHN 2016-02-0588770
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-02-0502410
CHN 2016-02-0588544
CHN 2016-02-0588770

Img CHEN, YEN-DA

Country Taiwan
Name CHEN, YEN-DA
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2016-60127
TAIWAN 2016-60132
TAIWAN 2016-60135
TAIWAN 2016-60144
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
TAIWAN 2016-60127
TAIWAN 2016-60132
TAIWAN 2016-60135
TAIWAN 2016-60144

Img CHOKAROON YODCHAIPRUK (TEAM A)

Country Thailand
Name CHOKAROON YODCHAIPRUK (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-01484
CHA 2016-80171
CHA 2016-80172
HFT 2016-608692
RPIA 2016-53117
RPIA 2016-54927
RPIA 2016-54928
RPIA 2016-54933
RPIA 2016-54934
RPIA 2016-54935
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
CHA 2016-01484
CHA 2016-80171
CHA 2016-80172
HFT 2016-608692
RPIA 2016-53117
RPIA 2016-54927
RPIA 2016-54933
RPIA 2016-54934
RPIA 2016-54935

Img CHOKCHAI-MINT-MILK

Country Thailand
Name CHOKCHAI-MINT-MILK
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHA 2016-02777
CHA 2016-02779
RPIA 2016-43007
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHA 2016-02779
RPIA 2016-43007
 

Img CHONBURI FARM

Country Thailand
Name CHONBURI FARM
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
HFT 2016-604285
RPIA 2016-46882
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
HFT 2016-604285
RPIA 2016-46882

Img CHONBURI FARM (TEAM A)

Country Thailand
Name CHONBURI FARM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-604205
HFT 2016-604209
HFT 2016-604211
HFT 2016-604212
HFT 2016-604213
HFT 2016-604215
HFT 2016-604220
HFT 2016-604222
HFT 2016-604265
HFT 2016-604288
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
HFT 2016-604205
HFT 2016-604209
HFT 2016-604211
HFT 2016-604212
HFT 2016-604213
HFT 2016-604215
HFT 2016-604220
HFT 2016-604222
HFT 2016-604265

Img CRPIC ASCLEWAY

Country China
Name CRPIC ASCLEWAY
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0528633
CHN 2016-09-0528698
CHN 2016-09-0532437
CHN 2016-09-0532443
CHN 2016-09-0532554
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-09-0528698
 

Img CRPIC ASCLEWAY (TEAM A)

Country China
Name CRPIC ASCLEWAY (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0528702
CHN 2016-09-0528710
CHN 2016-09-0532195
CHN 2016-09-0532433
CHN 2016-09-0532438
CHN 2016-09-0532455
CHN 2016-09-0532476
CHN 2016-09-0532498
CHN 2016-09-0532544
CHN 2016-09-0532555
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-09-0528702
CHN 2016-09-0528710
CHN 2016-09-0532433
CHN 2016-09-0532438

Img DECORTE-PHOPOL

Country Thailand
Name DECORTE-PHOPOL
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-60760
RPIA 2016-60761
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-60760
RPIA 2016-60761

Img DEJ

Country Thailand
Name DEJ
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 2016-601783
HFT 2016-601784
HFT 2016-601785
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
HFT 2016-601785

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59502
RPIA 2016-59505
RPIA 2016-59514
RPIA 2016-59517
RPIA 2016-59519
RPIA 2016-59524
Ring No.(After 120 Km.)

No active

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM A)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59501
RPIA 2016-59507
RPIA 2016-59508
RPIA 2016-59509
RPIA 2016-59515
RPIA 2016-59520
RPIA 2016-59521
RPIA 2016-59533
RPIA 2016-59534
RPIA 2016-59535
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
RPIA 2016-59509
RPIA 2016-59515
RPIA 2016-59533
RPIA 2016-59535

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM B)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59506
RPIA 2016-59545
RPIA 2016-59546
RPIA 2016-59547
RPIA 2016-59548
RPIA 2016-59549
RPIA 2016-59550
RPIA 2016-59551
RPIA 2016-59552
RPIA 2016-59553
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
RPIA 2016-59506
RPIA 2016-59545
RPIA 2016-59546
RPIA 2016-59548
RPIA 2016-59549
RPIA 2016-59551
RPIA 2016-59553

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM C)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59504
RPIA 2016-59510
RPIA 2016-59511
RPIA 2016-59512
RPIA 2016-59516
RPIA 2016-59518
RPIA 2016-59537
RPIA 2016-59538
RPIA 2016-59541
RPIA 2016-59542
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
RPIA 2016-59510
RPIA 2016-59511
RPIA 2016-59512
RPIA 2016-59516
RPIA 2016-59518
RPIA 2016-59537
RPIA 2016-59541

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM D)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59522
RPIA 2016-59523
RPIA 2016-59525
RPIA 2016-59528
RPIA 2016-59529
RPIA 2016-59530
RPIA 2016-59532
RPIA 2016-59536
RPIA 2016-59539
RPIA 2016-59543
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
RPIA 2016-59522
RPIA 2016-59523
RPIA 2016-59525
RPIA 2016-59528
RPIA 2016-59529
RPIA 2016-59532
RPIA 2016-59536

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM E)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM E)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59513
RPIA 2016-59526
RPIA 2016-59527
RPIA 2016-59544
RPIA 2016-59556
RPIA 2016-59557
RPIA 2016-59558
RPIA 2016-59559
RPIA 2016-59560
RPIA 2016-59561
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
RPIA 2016-59513
RPIA 2016-59526
RPIA 2016-59527
RPIA 2016-59556
RPIA 2016-59558
RPIA 2016-59559

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM F)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM F)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-59554
RPIA 2016-59555
RPIA 2016-59566
RPIA 2016-59567
RPIA 2016-59568
RPIA 2016-59574
RPIA 2016-59575
RPIA 2016-59576
RPIA 2016-59577
RPIA 2016-59581
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
RPIA 2016-59554
RPIA 2016-59555
RPIA 2016-59566
RPIA 2016-59568
RPIA 2016-59574
RPIA 2016-59575
RPIA 2016-59576
RPIA 2016-59577

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM G)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM G)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-45853
RPIA 2016-59564
RPIA 2016-59565
RPIA 2016-59569
RPIA 2016-59570
RPIA 2016-59571
RPIA 2016-59572
RPIA 2016-59584
RPIA 2016-59585
RPIA 2016-59586
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
RPIA 2016-59564
RPIA 2016-59569
RPIA 2016-59571
RPIA 2016-59585
RPIA 2016-59586

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM H)

Country Thailand
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM H)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
PRIA 2016-59587
RPIA 2016-59531
RPIA 2016-59540
RPIA 2016-59563
RPIA 2016-59573
RPIA 2016-59578
RPIA 2016-59579
RPIA 2016-59580
RPIA 2016-59582
RPIA 2016-59583
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
RPIA 2016-59573
RPIA 2016-59578
RPIA 2016-59582

Img DICKMANN-STROETGES GERMANY

Country Germany
Name DICKMANN-STROETGES GERMANY
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 2016-1709313
NL 2016-1709365
NL 2016-1709376
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
NL 2016-1709313
NL 2016-1709365
NL 2016-1709376

Img Dr.TEERACHON MANOMAIPHIBUL

Country Thailand
Name Dr.TEERACHON MANOMAIPHIBUL
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-55118
RPIA 2016-55119
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-55118
RPIA 2016-55119

Img E.BOOTS

Country Netherlands
Name E.BOOTS
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2016-1722633
NL 2016-1722639
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
NL 2016-1722633

Img ESTER VEREECKE-HUGO MORIS

Country Belgium
Name ESTER VEREECKE-HUGO MORIS
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
BE 2016-6155535
BE 2016-6155536
BE 2016-6155537
BE 2016-6155538
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
BE 2016-6155535
BE 2016-6155536
BE 2016-6155537
BE 2016-6155538

Img GAO JIAN OU

Country China
Name GAO JIAN OU
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

CHN 2016-26-0500320

Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-26-0500320

Img GAO JIAN OU (TEAM A)

Country China
Name GAO JIAN OU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU 2016-TVG-111
AU 2016-TVG-112
AU 2016-TVG-181
AU 2016-TVG-195
AU 2016-TVG-196
CHN 2016-01-0120446
CHN 2016-26-0500314
CHN 2016-26-0500315
CHN 2016-26-0500318
CHN 2016-26-0500319
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
AU 2016-TVG-111
AU 2016-TVG-112
AU 2016-TVG-181
AU 2016-TVG-195
AU 2016-TVG-196
CHN 2016-26-0500314
CHN 2016-26-0500315
CHN 2016-26-0500318
CHN 2016-26-0500319
 

Img GPS

Country Netherlands
Name GPS
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
NL 2016-1677771
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
NL 2016-1677771

Img GPS (TEAM A)

Country Netherlands
Name GPS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1047403
NL 2016-1047576
NL 2016-1047578
NL 2016-1047612
NL 2016-1047616
NL 2016-1047617
NL 2016-1047620
NL 2016-1047621
NL 2016-1677736
NL 2016-1677770
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
NL 2016-1047403
NL 2016-1047612
NL 2016-1047620
NL 2016-1047621
NL 2016-1677736
NL 2016-1677770

Img GUO JIAN PING

Country China
Name GUO JIAN PING
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0059073
CHN 2016-02-0059074
CHN 2016-02-0059093
CHN 2016-02-0059094
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-02-0059073
CHN 2016-02-0059074
CHN 2016-02-0059093
CHN 2016-02-0059094

Img H V BOXMEER HOEVENAARS

Country Netherlands
Name H V BOXMEER HOEVENAARS
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 2016-1676242
NL 2016-1676245
NL 2016-1676248
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
NL 2016-1676242
NL 2016-1676245
NL 2016-1676248

Img HARRIE VAN BOXMEER

Country Netherlands
Name HARRIE VAN BOXMEER
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 2016-1703546
NL 2016-1703220
NL 2016-3647835
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
NL 2016-1703546
NL 2016-3647835

Img HARRIE VAN BOXMEER (TEAM A)

Country Netherlands
Name HARRIE VAN BOXMEER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1703088
NL 2016-1703089
NL 2016-1703153
NL 2016-1703154
NL 2016-1703160
NL 2016-1703177
NL 2016-1703321
NL 2016-3639600
NL 2016-3639605
NL 2016-3647830
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
NL 2016-1703088
NL 2016-1703153
NL 2016-1703154
NL 2016-1703321
NL 2016-3639600
NL 2016-3639605
NL 2016-3647830

Img HASEGAWA-MINAYOSHI-HONMA (TEAM A)

Country Japan
Name HASEGAWA-MINAYOSHI-HONMA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 EM-01104
JPN 16 EM-01111
JPN 16 ET-01532
JPN 16 ET-01533
JPN 16 ET-01635
JPN 16 ET-01636
JPN 16 ET-01637
JPN 16 ET-01638
JPN 16 ET-01639
JPN 16 ET-01640
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
JPN 16 EM-01104
JPN 16 EM-01111
JPN 16 ET-01532
JPN 16 ET-01533
JPN 16 ET-01635
JPN 16 ET-01636
JPN 16 ET-01637
JPN 16 ET-01638
JPN 16 ET-01639
JPN 16 ET-01640

Img HE BIN

Country China
Name HE BIN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0077126
CHN 2016-02-0077130
CHN 2016-02-0077168
CHN 2016-02-0077170
CHN 2016-02-0613721
CHN 2016-02-0613735
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-01-0077126
CHN 2016-02-0077170
 

Img HE DELI

Country China
Name HE DELI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-15-0066666
CHN 2016-15-0066736
CHN 2016-15-0066739
CHN 2016-15-0066787
CHN 2016-15-0066789
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-15-0066666
CHN 2016-15-0066736
CHN 2016-15-0066787
CHN 2016-15-0066789

Img HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A)

Country China
Name HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-19-0033398
CHN 2016-19-0058225
CHN 2016-19-0058226
CHN 2016-19-0058230
CHN 2016-19-0058667
CHN 2016-19-0058668
CHN 2016-19-0122207
CHN 2016-19-0122218
CHN 2016-19-0122236
CHN 2016-19-0152221
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-19-0033398
CHN 2016-19-0058225
CHN 2016-19-0058230
CHN 2016-19-0058667
CHN 2016-19-0122207
CHN 2016-19-0122218
CHN 2016-19-0122236
CHN 2016-19-0152221

Img HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM B)

Country China
Name HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-19-0057554
CHN 2016-19-0057558
CHN 2016-19-0058881
CHN 2016-19-0058890
CHN 2016-19-0122219
CHN 2016-19-0122222
CHN 2016-19-0122237
CHN 2016-19-0122257
CHN 2016-19-0129340
CHN 2016-19-0132229
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-19-0057554
CHN 2016-19-0058890
CHN 2016-19-0122219
CHN 2016-19-0122222
CHN 2016-19-0122237
CHN 2016-19-0122257
CHN 2016-19-0132229

Img HERBOTS GEBR

Country Belgium
Name HERBOTS GEBR
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
BE 2016-2146523
BE 2016-2146536
BE 2016-2146538
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
BE 2016-2146523
BE 2016-2146536
 

Img HIRAYAMA YOSHITO

Country Japan
Name HIRAYAMA YOSHITO
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

JPN 16 MB-14413

Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
JPN 16 MB-14413

Img HOK JOS VERCAMMEN

Country Belgium
Name HOK JOS VERCAMMEN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
BE 2016-6032404
BE 2016-6032407
BE 2016-6032414
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
BE 2016-6032404
BE 2016-6032407
BE 2016-6032414
 

Img HONG JUN

Country China
Name HONG JUN
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
CHN 2016-05-0655623
CHN 2016-05-0655665
CHN 2016-05-0655676
CHN 2016-05-0655683
CHN 2016-05-0655750
CHN 2016-05-0655761
CHN 2016-05-0655762
CHN 2016-05-0655785
CHN 2016-05-0655791
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-05-0655623
CHN 2016-05-0655665
CHN 2016-05-0655676
CHN 2016-05-0655762
CHN 2016-05-0655785
CHN 2016-05-0655791

Img HONG QI XIONG DI

Country China
Name HONG QI XIONG DI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0875015
CHN 2016-01-0875032
CHN 2016-01-0875035
CHN 2016-01-0875036
CHN 2016-01-0875088
CHN 2016-01-0875094
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-01-0875032
CHN 2016-01-0875035
CHN 2016-01-0875088
CHN 2016-01-0875094

Img HU XU DONG+MA HONG JI

Country China
Name HU XU DONG+MA HONG JI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1342087
CHN 2016-01-1342098
CHN 2016-01-1342515
CHN 2016-01-1342545
CHN 2016-01-1342548
CHN 2016-01-1342549
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHN 2016-01-1342087
CHN 2016-01-1342098
CHN 2016-01-1342515
CHN 2016-01-1342548
CHN 2016-01-1342549

Img HUANG JIAN (TEAM A)

Country China
Name HUANG JIAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0800192
CHN 2016-01-0800193
CHN 2016-01-0800220
CHN 2016-01-0800221
CHN 2016-01-0800228
CHN 2016-01-0800229
CHN 2016-01-0800460
CHN 2016-01-0800471
CHN 2016-01-0800472
CHN 2016-01-0800490
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-0800192
CHN 2016-01-0800220
CHN 2016-01-0800221
CHN 2016-01-0800229
CHN 2016-01-0800472
CHN 2016-01-0800490
 

Img HUANG NAN

Country China
Name HUANG NAN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0209604
CHN 2016-02-0209608
CHN 2016-02-0209609
CHN 2016-02-0209701
CHN 2016-02-0209791
CHN 2016-02-0209800
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-02-0209604
CHN 2016-02-0209608
CHN 2016-02-0209609
CHN 2016-02-0209701
CHN 2016-02-0209791
CHN 2016-02-0209800

Img HUANG, HAO-ZE (TEAM A)

Country Taiwan
Name HUANG, HAO-ZE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2016-556722
TAIWAN 2016-556726
TAIWAN 2016-556730
TAIWAN 2016-556732
TAIWAN 2016-556756
TAIWAN 2016-556759
TAIWAN 2016-556761
TAIWAN 2016-556762
TAIWAN 2016-556765
TAIWAN 2016-556766
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
TAIWAN 2016-556722
TAIWAN 2016-556726
TAIWAN 2016-556730
TAIWAN 2016-556732
TAIWAN 2016-556756
TAIWAN 2016-556761
TAIWAN 2016-556762
TAIWAN 2016-556766
 

Img HUANG, WEI-CHENG

Country Taiwan
Name HUANG, WEI-CHENG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2016-116318
TAIWAN 2016-116319
TAIWAN 2016-116320
TAIWAN 2016-116322
TAIWAN 2016-116323
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
TAIWAN 2016-116318
TAIWAN 2016-116319
TAIWAN 2016-116322
 

Img HUI LI

Country China
Name HUI LI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0080562
CHN 2016-02-0080560
CHN 2016-02-0080567
CHN 2016-02-0080568
CHN 2016-02-0080569
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-02-0080567
CHN 2016-02-0080568
 

Img ICHIMONNJI-IWASHITA-MATUBARA (TEAM A)

Country Japan
Name ICHIMONNJI-IWASHITA-MATUBARA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 HA-15987
JPN 16 HA-16007
JPN 16 HA-16060
JPN 16 HA-16203
JPN 16 HA-16211
JPN 16 HK-05238
JPN 16 HK-05241
JPN 16 HK-05249
JPN 16 RA-04371
JPN 16 RA-04372
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
JPN 16 HA-16007
JPN 16 HA-16060
JPN 16 HA-16211
JPN 16 HK-05238
JPN 16 HK-05241
JPN 16 HK-05249
JPN 16 RA-04371
JPN 16 RA-04372

Img J.AL.RAYES

Country Kuwait
Name J.AL.RAYES
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUWAITCLUB 2016-024501
KUWAITCLUB 2016-024502
KUWAITCLUB 2016-024513
KUWAITCLUB 2016-024514
KUWAITFEDERATION 2016-882344
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
KUWAITCLUB 2016-024501

Img J.RIMMELZWAAN (TEAM A)

Country Netherlands
Name J.RIMMELZWAAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1521454
NL 2016-1521466
NL 2016-1521487
NL 2016-1521490
NL 2016-1521491
NL 2016-1521492
NL 2016-1521495
NL 2016-1521498
NL 2016-1521634
NL 2016-1521640
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
NL 2016-1521454
NL 2016-1521466
NL 2016-1521487
NL 2016-1521490
NL 2016-1521491
NL 2016-1521492
NL 2016-1521495
NL 2016-1521634
NL 2016-1521640

Img JARAY KETTANABUMRONG

Country Thailand
Name JARAY KETTANABUMRONG
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-60228
RPIA 2016-60229
 
Ring No.(After 120 Km.)

No active

Img JIA CHENGGANG

Country China
Name JIA CHENGGANG
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

CHN 2016-22-0323887

Ring No.(After 120 Km.)

No active

Img JIA CHENGGANG (TEAM A)

Country China
Name JIA CHENGGANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-22-0322003
CHN 2016-22-0322005
CHN 2016-22-0322013
CHN 2016-22-0322014
CHN 2016-22-0322015
CHN 2016-22-0322022
CHN 2016-22-0322023
CHN 2016-22-0322024
CHN 2016-22-0323773
CHN 2016-22-0323774
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
CHN 2016-22-0322003
CHN 2016-22-0322005
CHN 2016-22-0322013
CHN 2016-22-0322014
CHN 2016-22-0322015
CHN 2016-22-0322022
CHN 2016-22-0322024
CHN 2016-22-0323773
CHN 2016-22-0323774
 

Img JIA JUN GE YE (TEAM A)

Country China
Name JIA JUN GE YE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0555885
CHN 2016-01-0569821
CHN 2016-01-0569851
CHN 2016-01-0569856
CHN 2016-01-0569965
CHN 2016-01-0583323
CHN 2016-01-0583327
CHN 2016-01-0583329
CHN 2016-01-0583334
CHN 2016-01-0583336
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-01-0555885
CHN 2016-01-0569821
CHN 2016-01-0569856
CHN 2016-01-0569965
CHN 2016-01-0583323
CHN 2016-01-0583327
CHN 2016-01-0583329
CHN 2016-01-0583334
 

Img JIANG AIGUO

Country China
Name JIANG AIGUO
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0397792
CHN 2016-02-0397795
CHN 2016-02-0397809
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-02-0397792
CHN 2016-02-0397795
CHN 2016-02-0397809

Img JING YANG DIAN LAN

Country China
Name JING YANG DIAN LAN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0344325
CHN 2016-01-0344326
CHN 2016-01-0344337
CHN 2016-01-0535130
CHN 2016-01-0535177
CHN 2016-01-0535187
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHN 2016-01-0344325
CHN 2016-01-0344337
CHN 2016-01-0535130
CHN 2016-01-0535177
CHN 2016-01-0535187

Img JOHAN MEULENDIJKS

Country Netherlands
Name JOHAN MEULENDIJKS
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
NL 2016-3604238
NL 2016-3643999
NL 2016-3644081
NL 2016-3644083
NL 2016-3644148
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
NL 2016-3604238
NL 2016-3643999
NL 2016-3644081
NL 2016-3644083
NL 2016-3644148

Img JOHAN VAN BOXMEER

Country Netherlands
Name JOHAN VAN BOXMEER
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
NL 2016-4030645
NL 2016-4030646
RPIA 2016-47264
RPIA 2016-47268
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
NL 2016-4030645
NL 2016-4030646
RPIA 2016-47264

Img JOHAN VAN BOXMEER (TEAM A)

Country Netherlands
Name JOHAN VAN BOXMEER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-3647735
NL 2016-3647737
NL 2016-4030647
NL 2016-4030648
NL 2016-4030654
NL 2016-4030655
NL 2016-4030656
NL 2016-4030657
NL 2016-4030665
NL 2016-4030667
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
NL 2016-3647735
NL 2016-3647737
NL 2016-4030657

Img JU XIN GE LIAN DUI

Country China
Name JU XIN GE LIAN DUI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0169056
CHN 2016-09-0169058
CHN 2016-09-0403818
CHN 2016-09-0447191
CHN 2016-09-0542452
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-09-0542452
 

Img JU XIN GE LIAN DUI (TEAM A)

Country China
Name JU XIN GE LIAN DUI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0006444
CHN 2016-09-0122475
CHN 2016-09-0149777
CHN 2016-09-0241591
CHN 2016-09-0241600
CHN 2016-09-0465063
CHN 2016-09-0533186
CHN 2016-09-0540567
CHN 2016-09-0540934
CHN 2016-09-0549846
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-09-0006444
CHN 2016-09-0122475
CHN 2016-09-0241591
CHN 2016-09-0241600
CHN 2016-09-0465063
CHN 2016-09-0533186
CHN 2016-09-0549846

Img K.R.K.(TEAM A)

Country Kuwait
Name K.R.K.(TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUWAITCLUB 2016-024519
KUWAITCLUB 2016-024556
KUWAITCLUB 2016-024561
KUWAITCLUB 2016-027033
KUWAITCLUB 2016-027093
KUWAITCLUB 2016-028005
KUWAITCLUB 2016-028017
KUWAITCLUB 2016-028018
KUWAITFEDERATION 2016-882371
KUWAITFEDERATION 2016-882391
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
KUWAITCLUB 2016-024519
KUWAITCLUB 2016-024556
KUWAITCLUB 2016-027093
KUWAITCLUB 2016-028005
KUWAITCLUB 2016-028017
KUWAITCLUB 2016-028018
KUWAITFEDERATION 2016-882391

Img KAJIKAWA TOMOHIRO

Country Japan
Name KAJIKAWA TOMOHIRO
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
JPN 16 ET-03873
JPN 16 ET-03889
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
JPN 16 ET-03873

Img KAJORNSAK-KITTINAN

Country Thailand
Name KAJORNSAK-KITTINAN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-47774
RPIA 2016-47799
RPIA 2016-47800
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-47774
RPIA 2016-47799

Img KAMOL-VITHOON (TEAM A)

Country Thailand
Name KAMOL-VITHOON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-605463
HFT 2016-605907
HFT 2016-605908
HFT 2016-605909
HFT 2016-605910
HFT 2016-605911
HFT 2016-605912
HFT 2016-613781
RPIA 2016-61322
RPIA 2016-61327
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
HFT 2016-605463
HFT 2016-605907
HFT 2016-605908
HFT 2016-605909
HFT 2016-605910
HFT 2016-605911
HFT 2016-605912
HFT 2016-613781
RPIA 2016-61322
RPIA 2016-61327

Img KAMPORN-NAPA-NATEE

Country Thailand
Name KAMPORN-NAPA-NATEE
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
HFT 2016-624456
HFT 2016-624457
HFT 2016-624463
HFT 2016-624464
HFT 2016-624471
HFT 2016-624472
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
HFT 2016-624456
HFT 2016-624457
HFT 2016-624463
HFT 2016-624464
HFT 2016-624471
HFT 2016-624472

Img KANIT-THAMMANOON

Country Thailand
Name KANIT-THAMMANOON
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-46181
RPIA 2016-46182
RPIA 2016-46185
RPIA 2016-46534
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
RPIA 2016-46181
RPIA 2016-46182
RPIA 2016-46185
RPIA 2016-46534

Img KAWAGUTI KENJI

Country Japan
Name KAWAGUTI KENJI
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
JPN 16 ET-02352
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
JPN 16 ET-02352

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM A)

Country Netherlands
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1072448
NL 2016-1072449
NL 2016-1072459
NL 2016-1072460
NL 2016-1072488
NL 2016-1072490
NL 2016-1072499
NL 2016-1072505
NL 2016-1072508
NL 2016-1703142
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
NL 2016-1072448
NL 2016-1072449
NL 2016-1072459
NL 2016-1072460
NL 2016-1072488
NL 2016-1072490
NL 2016-1072499
NL 2016-1072508

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM B)

Country Netherlands
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1072509
NL 2016-1072510
NL 2016-1072511
NL 2016-1072512
NL 2016-1072513
NL 2016-1072514
NL 2016-1072515
NL 2016-1072516
NL 2016-1072517
NL 2016-1072518
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
NL 2016-1072510
NL 2016-1072511
NL 2016-1072512
NL 2016-1072514
NL 2016-1072515
NL 2016-1072516
NL 2016-1072518

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM C)

Country Netherlands
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1072519
NL 2016-1072520
NL 2016-1072521
NL 2016-1072522
NL 2016-1072523
NL 2016-1072525
NL 2016-1072526
NL 2016-1072527
NL 2016-4784135
NL 2016-4784178
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
NL 2016-1072519
NL 2016-1072520
NL 2016-1072521
NL 2016-1072522
NL 2016-1072523
NL 2016-1072525
NL 2016-1072526
NL 2016-1072527
NL 2016-4784135
NL 2016-4784178
 

Img KRITSADA CHAKKATORN (TEAM A)

Country Thailand
Name KRITSADA CHAKKATORN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-53007
RPIA 2016-53008
RPIA 2016-53028
RPIA 2016-53082
RPIA 2016-53083
RPIA 2016-53088
RPIA 2016-53089
RPIA 2016-53092
RPIA 2016-53097
RPIA 2016-53098
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
RPIA 2016-53007
RPIA 2016-53008
RPIA 2016-53028
RPIA 2016-53082
RPIA 2016-53089
RPIA 2016-53097

Img LEE WEI WERON

Country Thailand
Name LEE WEI WERON
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-47488
RPIA 2016-47483
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
RPIA 2016-47483

Img LEE WEI WERON (TEAM A)

Country Thailand
Name LEE WEI WERON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-47465
RPIA 2016-47489
RPIA 2016-47486
RPIA 2016-47484
RPIA 2016-47490
RPIA 2016-47466
RPIA 2016-47485
RPIA 2016-47487
RPIA 2016-47492
RPIA 2016-47493
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
RPIA 2016-47465
RPIA 2016-47466
RPIA 2016-47484
RPIA 2016-47485
RPIA 2016-47486
RPIA 2016-47487
RPIA 2016-47489
RPIA 2016-47490
RPIA 2016-47492

Img LI BAOJIANG

Country China
Name LI BAOJIANG
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0580523
CHN 2016-02-0580524
CHN 2016-02-0580529
CHN 2016-02-0580530
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-02-0580524
CHN 2016-02-0580529
 

Img LI GUO XI

Country China
Name LI GUO XI
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0080849
CHN 2016-02-0080850
CHN 2016-02-0080855
CHN 2016-02-0080856
CHN 2016-02-0080860
CHN 2016-02-0080861
CHN 2016-02-0080867
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-02-0080849
CHN 2016-02-0080850
CHN 2016-02-0080867

Img LI GUOXI (TEAM A)

Country China
Name LI GUOXI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0080143
CHN 2016-02-0080343
CHN 2016-02-0080344
CHN 2016-02-0080345
CHN 2016-02-0080355
CHN 2016-02-0080356
CHN 2016-02-0080366
CHN 2016-02-0080370
CHN 2016-02-0080371
CHN 2016-02-0080372
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHN 2016-02-0080343
CHN 2016-02-0080366
CHN 2016-02-0080370
CHN 2016-02-0080371
CHN 2016-02-0080372

Img LIMBURG LOFT (THAILAND) (TEAM A)

Country Thailand
Name LIMBURG LOFT (THAILAND) (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-609303
HFT 2016-609305
HFT 2016-609307
HFT 2016-609310
HFT 2016-609364
HFT 2016-609376
HFT 2016-609379
HFT 2016-609380
HFT 2016-609382
HFT 2016-609387
 
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
HFT 2016-609303
HFT 2016-609305
HFT 2016-609307
HFT 2016-609310
HFT 2016-609364
HFT 2016-609376
HFT 2016-609379
HFT 2016-609380
HFT 2016-609382
HFT 2016-609387

Img LIMBURG LOFT (THAILAND) (TEAM B)

Country Thailand
Name LIMBURG LOFT (THAILAND) (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-609331
HFT 2016-609336
HFT 2016-609345
HFT 2016-609348
HFT 2016-609354
HFT 2016-609355
HFT 2016-609356
HFT 2016-609363
HFT 2016-609368
HFT 2016-609383
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
HFT 2016-609331
HFT 2016-609336
HFT 2016-609345
HFT 2016-609354
HFT 2016-609355
HFT 2016-609363
HFT 2016-609368
HFT 2016-609383

Img LIU JI MING

Country China
Name LIU JI MING
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1519904
CHN 2016-01-0188791
CHN 2016-01-0188795
CHN 2016-01-0188786
CHN 2016-01-0188756
CHN 2016-01-0188768
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-01-0188768
CHN 2016-01-0188786
CHN 2016-01-0188791
CHN 2016-01-0188795

Img LIU JIJUN (TEAM A)

Country China
Name LIU JIJUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-22-0649108
CHN 2016-22-1414215
CHN 2016-22-1414219
CHN 2016-22-1414220
CHN 2016-22-1414227
CHN 2016-22-1414235
CHN 2016-22-1414236
CHN 2016-22-1414249
CHN 2016-22-1414424
CHN 2016-22-1414681
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-22-1414215
CHN 2016-22-1414219
CHN 2016-22-1414220
CHN 2016-22-1414227
CHN 2016-22-1414236
CHN 2016-22-1414249
CHN 2016-22-1414424
CHN 2016-22-1414681

Img LIU XIAN

Country China
Name LIU XIAN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2016-16-0001717
CHN 2016-16-0001718
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-16-0001718

Img LU GAO CHAO

Country China
Name LU GAO CHAO
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1076174
CHN 2016-01-1076178
CHN 2016-01-1076197
CHN 2016-01-1076182
CHN 2016-01-1076192
CHN 2016-01-1076198
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-1076174
CHN 2016-01-1076178
CHN 2016-01-1076182
CHN 2016-01-1076192
CHN 2016-01-1076197
CHN 2016-01-1076198
 

Img LU YU MEI

Country China
Name LU YU MEI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0879571
CHN 2016-01-0879686
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-01-0879571
CHN 2016-01-0879686

Img LU YU MEI (TEAM A)

Country China
Name LU YU MEI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0879688
CHN 2016-01-0879681
CHN 2016-01-0879693
CHN 2016-01-0879563
CHN 2016-01-0879656
CHN 2016-01-0879712
CHN 2016-01-0879582
CHN 2016-01-0879715
CHN 2016-01-0879665
CHN 2016-01-0879667
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-01-0879563
CHN 2016-01-0879656
CHN 2016-01-0879665
CHN 2016-01-0879667
CHN 2016-01-0879681
CHN 2016-01-0879688
CHN 2016-01-0879693

Img LUO, DE-LIN (TEAM A)

Country Taiwan
Name LUO, DE-LIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2016-556720
TAIWAN 2016-556724
TAIWAN 2016-556725
TAIWAN 2016-556731
TAIWAN 2016-556734
TAIWAN 2016-556764
TAIWAN 2016-888377
TAIWAN 2016-888378
TAIWAN 2016-888379
TAIWAN 2016-888381
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
TAIWAN 2016-556720
TAIWAN 2016-556725
TAIWAN 2016-556731
TAIWAN 2016-556734
TAIWAN 2016-888377
TAIWAN 2016-888378
TAIWAN 2016-888381

Img M.J. (TEAM A)

Country Kuwait
Name M.J. (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
UAE DRPC 2016-1005036
UAE DRPC 2016-1005033
UAE DRPC 2016-1005029
UAE DRPC 2016-1005028
UAE DRPC 2016-1005030
KUWAITFEDERATION 2016-882361
KUWAITFEDERATION 2016-882251
KUWAITFEDERATION 2016-882384
KUWAITFEDERATION 2016-882372
KUWAITFEDERATION 2016-882396
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
KUWAITFEDERATION 2016-882251
KUWAITFEDERATION 2016-882372
KUWAITFEDERATION 2016-882396
UAE DRPC 2016-1005028
UAE DRPC 2016-1005029
UAE DRPC 2016-1005030
UAE DRPC 2016-1005033

Img MARSMAN RACING TEAM

Country Netherlands
Name MARSMAN RACING TEAM
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2016-1100531
NL 2016-1100629
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
NL 2016-1100531
NL 2016-1100629
 

Img MARSMAN RACING TEAM (TEAM A)

Country Netherlands
Name MARSMAN RACING TEAM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1100762
NL 2016-1100521
NL 2016-1100522
NL 2016-1101347
NL 2016-1100523
NL 2016-1100528
NL 2016-1100526
NL 2016-1101362
NL 2016-1101108
NL 2016-1101343
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
NL 2016-1100521
NL 2016-1100522
NL 2016-1100523
NL 2016-1100526
NL 2016-1100762
NL 2016-1101108
NL 2016-1101343
NL 2016-1101347

Img MASARN SIHAVONG

Country Thailand
Name MASARN SIHAVONG
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
HFT 2016-604097
HFT 2016-604098
HFT 2016-606008
RPIA 2016-62813
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
HFT 2016-604097
HFT 2016-604098
RPIA 2016-62813
 

Img MENG FAN HAO

Country China
Name MENG FAN HAO
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0370695
CHN 2016-02-0370698
CHN 2016-02-0370699
CHN 2016-02-0370720
CHN 2016-02-0370910
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-02-0370695
CHN 2016-02-0370698
CHN 2016-02-0370699

Img MIKE TAECHAUBOL (TEAM A)

Country Thailand
Name MIKE TAECHAUBOL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-55023
RPIA 2016-55025
RPIA 2016-55027
RPIA 2016-55033
RPIA 2016-55036
RPIA 2016-55038
RPIA 2016-55039
RPIA 2016-55054
RPIA 2016-55055
RPIA 2016-55056
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
RPIA 2016-55023
RPIA 2016-55025
RPIA 2016-55033
RPIA 2016-55036
RPIA 2016-55038
RPIA 2016-55056

Img MIZUKOSHI (TEAM A)

Country Japan
Name MIZUKOSHI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 HA-07828
JPN 16 HA-07831
JPN 16 HA-07832
JPN 16 HA-07833
JPN 16 HA-07834
JPN 16 HA-07835
JPN 16 HA-07836
JPN 16 HA-07837
JPN 16 HA-07838
JPN 16 HA-07839
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
JPN 16 HA-07831
JPN 16 HA-07833
JPN 16 HA-07834
JPN 16 HA-07835
JPN 16 HA-07836
JPN 16 HA-07837
JPN 16 HA-07839

Img MIZUKOSHI (TEAM B)

Country Japan
Name MIZUKOSHI (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 HA-07840
JPN 16 HA-07841
JPN 16 HA-07842
JPN 16 HA-07843
JPN 16 HA-07844
JPN 16 HA-07845
JPN 16 HA-07846
JPN 16 HA-07847
JPN 16 HA-07854
JPN 16 HA-07866
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
JPN 16 HA-07840
JPN 16 HA-07841
JPN 16 HA-07842
JPN 16 HA-07844
JPN 16 HA-07845
JPN 16 HA-07846
JPN 16 HA-07847
JPN 16 HA-07854
JPN 16 HA-07866

Img MOHAMED AL-OSAMI (TEAM A)

Country Kuwait
Name MOHAMED AL-OSAMI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUWAITCLUB 2016-097802
KUWAITCLUB 2016-097694
KUWAITCLUB 2016-097894
KUWAITCLUB 2016-097887
KUWAITCLUB 2016-097895
KUWAITCLUB 2016-097891
KUWAITCLUB 2016-097899
KUWAITCLUB 2016-097888
KUWAITCLUB 2016-097898
KUWAITCLUB 2016-097882
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
KUWAITCLUB 2016-097882
KUWAITCLUB 2016-097887
KUWAITCLUB 2016-097888
KUWAITCLUB 2016-097894
KUWAITCLUB 2016-097895
KUWAITCLUB 2016-097898
KUWAITCLUB 2016-097899

Img MOO KUD SUE

Country Thailand
Name MOO KUD SUE
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHA 2016-00072
CHA 2016-00089
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHA 2016-00072
CHA 2016-00089

Img MOO KUD SUE (TEAM A)

Country Thailand
Name MOO KUD SUE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-00213
CHA 2016-00214
CHA 2016-00310
CHA 2016-00319
CHA 2016-00813
CHA 2016-00819
RPIA 2016-46082
RPIA 2016-46093
RPIA 2016-48799
RPIA 2016-48800
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHA 2016-00319
CHA 2016-00813
CHA 2016-00819
RPIA 2016-46082
RPIA 2016-46093
RPIA 2016-48799
RPIA 2016-48800

Img MOO KUD SUE (TEAM B)

Country Thailand
Name MOO KUD SUE (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-00155
CHA 2016-00158
CHA 2016-00846
CHA 2016-00848
CHA 2016-00850
CHA 2016-00851
CHA 2016-01842
CHA 2016-01871
HFT 2016-601214
HFT 2016-601215
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
CHA 2016-00158
CHA 2016-00846
CHA 2016-00848
CHA 2016-00850
CHA 2016-00851
CHA 2016-01842
CHA 2016-01871
HFT 2016-601214
HFT 2016-601215

Img NAJI AL-AMERA

Country Kuwait
Name NAJI AL-AMERA
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUWAITCLUB 2016-074649
KUWAITCLUB 2016-074652
KUWAITCLUB 2016-074659
KUWAITCLUB 2016-094781
KUWAITCLUB 2016-094797
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
KUWAITCLUB 2016-074649
KUWAITCLUB 2016-074652
KUWAITCLUB 2016-094781

Img NASU-NAKAMURA (TEAM A)

Country Japan
Name NASU-NAKAMURA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 MB-09121
JPN 16 MB-09122
JPN 16 MB-09123
JPN 16 MB-09124
JPN 16 MB-09125
JPN 16 MB-10244
JPN 16 MB-10245
JPN 16 MB-10246
JPN 16 MB-10247
JPN 16 MB-10248
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
JPN 16 MB-09122
JPN 16 MB-09123
JPN 16 MB-09125
JPN 16 MB-10244
JPN 16 MB-10245
JPN 16 MB-10246
JPN 16 MB-10248

Img NEUSCHWANDER-RUEDI

Country Thailand
Name NEUSCHWANDER-RUEDI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHA 2016-04801
CHA 2016-04809
DV 2016-0449716581
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHA 2016-04809
DV 2016-0449716581

Img NIPHON SRISANGAUNNAVA (TEAM A)

Country Thailand
Name NIPHON SRISANGAUNNAVA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-58090
RPIA 2016-58095
RPIA 2016-58097
RPIA 2016-58092
RPIA 2016-58099
RPIA 2016-58094
RPIA 2016-58098
RPIA 2016-58096
RPIA 2016-58091
RPIA 2016-58093
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
RPIA 2016-58090
RPIA 2016-58091
RPIA 2016-58092
RPIA 2016-58093
RPIA 2016-58095
RPIA 2016-58097
RPIA 2016-58098
RPIA 2016-58099

Img NIU WANZENG (TEAM A)

Country China
Name NIU WANZENG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0193526
CHN 2016-03-0901918
CHN 2016-03-0901948
CHN 2016-03-0903271
CHN 2016-03-0903291
CHN 2016-03-0903365
CHN 2016-03-0903388
CHN 2016-03-0903702
CHN 2016-03-0903834
CHN 2016-09-0079991
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-01-0193526
CHN 2016-03-0901918
CHN 2016-03-0903271
CHN 2016-03-0903291
CHN 2016-03-0903388
CHN 2016-03-0903702
CHN 2016-03-0903834

Img ORAPHAN SAECHURE (TEAM A)

Country Thailand
Name ORAPHAN SAECHURE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-01521
CHA 2016-01522
CHA 2016-01524
CHA 2016-01525
HFT 2016-601213
HFT 2016-609803
HFT 2016-609805
HFT 2016-609806
HFT 2016-609807
RPIA 2016-61855
 
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
CHA 2016-01521
CHA 2016-01522
CHA 2016-01524
CHA 2016-01525
HFT 2016-601213
HFT 2016-609803
HFT 2016-609805
HFT 2016-609806
HFT 2016-609807
RPIA 2016-61855

Img PASITH-METHA (TEAM A)

Country Thailand
Name PASITH-METHA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-50718
RPIA 2016-50719
RPIA 2016-50722
RPIA 2016-50723
RPIA 2016-50724
RPIA 2016-57717
RPIA 2016-57745
RPIA 2016-57747
RPIA 2016-59968
RPIA 2016-59969
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
RPIA 2016-50718
RPIA 2016-50719
RPIA 2016-57745
RPIA 2016-57747
RPIA 2016-59968

Img PATCHARA KITTIYAOWAMARN (TEAM A)

Country Thailand
Name PATCHARA KITTIYAOWAMARN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-73538
CHA 2016-73545
CHA 2016-73621
CHA 2016-77479
CHA 2016-80173
CHA 2016-80174
HFT 2016-601715
HFT 2016-601718
HFT 2016-601719
HFT 2016-601720
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
CHA 2016-73538
CHA 2016-73545
CHA 2016-73621
CHA 2016-77479
CHA 2016-80173
HFT 2016-601715
HFT 2016-601718
HFT 2016-601719
HFT 2016-601720

Img PICHAI AKARATPREEDA

Country Thailand
Name PICHAI AKARATPREEDA
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

RPIA 2016-49111

Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
RPIA 2016-49111

Img PICHAI AKARATPREEDA (TEAM A)

Country Thailand
Name PICHAI AKARATPREEDA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2016-619539
HFT 2016-619540
HFT 2016-619544
HFT 2016-619546
HFT 2016-619547
RPIA 2016-49124
RPIA 2016-54052
RPIA 2016-54053
RPIA 2016-54059
RPIA 2016-54060
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
HFT 2016-619539
HFT 2016-619540
HFT 2016-619544
HFT 2016-619546
HFT 2016-619547
RPIA 2016-49124
RPIA 2016-54052
RPIA 2016-54053
RPIA 2016-54059
RPIA 2016-54060

Img PICHAI AKARATPREEDA (TEAM B)

Country Thailand
Name PICHAI AKARATPREEDA (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-49102
RPIA 2016-49103
RPIA 2016-49113
RPIA 2016-49114
RPIA 2016-49115
RPIA 2016-49116
RPIA 2016-54051
RPIA 2016-54054
RPIA 2016-54055
RPIA 2016-54058
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
RPIA 2016-49102
RPIA 2016-49103
RPIA 2016-49113
RPIA 2016-49114
RPIA 2016-49115
RPIA 2016-49116
RPIA 2016-54051
RPIA 2016-54054
RPIA 2016-54055
RPIA 2016-54058

Img POD KHUBON

Country Thailand
Name POD KHUBON
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-49878
RPIA 2016-49887
RPIA 2016-49889
RPIA 2016-53538
RPIA 2016-53539
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
RPIA 2016-49887
RPIA 2016-49889
RPIA 2016-53538
RPIA 2016-53539

Img PRAPON-PRAPAT-J.HANSON

Country Thailand
Name PRAPON-PRAPAT-J.HANSON
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-49703
RPIA 2016-49706
RPIA 2016-49710
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
RPIA 2016-49703
RPIA 2016-49706
RPIA 2016-49710

Img PRAPON-PRAPAT-J.HANSON (TEAM A)

Country Thailand
Name PRAPON-PRAPAT-J.HANSON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-49701
RPIA 2016-49702
RPIA 2016-49704
RPIA 2016-49705
RPIA 2016-49707
RPIA 2016-49708
RPIA 2016-49711
RPIA 2016-49715
RPIA 2016-49717
RPIA 2016-49719
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
RPIA 2016-49701
RPIA 2016-49702
RPIA 2016-49704
RPIA 2016-49705
RPIA 2016-49717

Img PRASARTPORN RUANGROJ

Country Thailand
Name PRASARTPORN RUANGROJ
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 2016-613346
HFT 2016-613345
HFT 2016-616551
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
HFT 2016-613345
HFT 2016-613346
HFT 2016-616551

Img RUNGSAN SRIRACHA

Country Thailand
Name RUNGSAN SRIRACHA
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 2016-616541
HFT 2016-616542
HFT 2016-616543
HFT 2016-616544
HFT 2016-616545
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
HFT 2016-616541
HFT 2016-616542
HFT 2016-616543
HFT 2016-616544
HFT 2016-616545

Img RUTTIYA-RUTTHAPHON (TEAM A)

Country Thailand
Name RUTTIYA-RUTTHAPHON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-58061
RPIA 2016-58069
RPIA 2016-58067
RPIA 2016-58066
RPIA 2016-58063
RPIA 2016-58068
RPIA 2016-58065
RPIA 2016-58060
CHA 2016-77654
CHA 2016-70031
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
RPIA 2016-58060
RPIA 2016-58061
RPIA 2016-58063
RPIA 2016-58065
RPIA 2016-58066
RPIA 2016-58067
RPIA 2016-58068
RPIA 2016-58069

Img S.BALLOON (TEAM A)

Country Thailand
Name S.BALLOON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-54925
RPIA 2016-54924
RPIA 2016-54929
RPIA 2016-54926
RPIA 2016-54932
RPIA 2016-54923
RPIA 2016-54931
RPIA 2016-54930
RPIA 2016-54955
RPIA 2016-54954
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
RPIA 2016-54925
RPIA 2016-54926
RPIA 2016-54929
RPIA 2016-54930
RPIA 2016-54954
RPIA 2016-54955

Img S.BALLOON (TEAM B)

Country Thailand
Name S.BALLOON (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-54964
RPIA 2016-54958
RPIA 2016-54960
RPIA 2016-54959
RPIA 2016-54963
RPIA 2016-54953
RPIA 2016-54962
RPIA 2016-54966
RPIA 2016-54956
RPIA 2016-54961
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
RPIA 2016-54953
RPIA 2016-54956
RPIA 2016-54958
RPIA 2016-54959
RPIA 2016-54960
RPIA 2016-54962
RPIA 2016-54966

Img S.DOUNGDERN-JERN (TEAM A)

Country Thailand
Name S.DOUNGDERN-JERN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-02781
CHA 2016-02782
CHA 2016-02783
HFT 2016-608517
HFT 2016-608518
HFT 2016-608519
RPIA 2016-58203
RPIA 2016-58208
RPIA 2016-58209
RPIA 2016-58218
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHA 2016-02781
CHA 2016-02782
HFT 2016-608519
RPIA 2016-58203
RPIA 2016-58208
RPIA 2016-58209
RPIA 2016-58218

Img SAKAGAMI YASUTOMO

Country Japan
Name SAKAGAMI YASUTOMO
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
JPN 16 ET-01921
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
JPN 16 ET-01921
 

Img SARAWITH HEMARAK

Country Thailand
Name SARAWITH HEMARAK
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-54666
RPIA 2016-54668
RPIA 2016-54664
RPIA 2016-54665
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
RPIA 2016-54664
RPIA 2016-54665
RPIA 2016-54666
 

Img SAROJ-AR.BI-ADISAK

Country Thailand
Name SAROJ-AR.BI-ADISAK
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 2016-608859
HFT 2016-608861
RPIA 2016-53238
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
RPIA 2016-53238
 

Img SHANG LIAN WEN

Country China
Name SHANG LIAN WEN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0879384
CHN 2016-01-0879372
CHN 2016-01-0879393
CHN 2016-01-0879371
CHN 2016-01-0879394
CHN 2016-01-0879375
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHN 2016-01-0879371
CHN 2016-01-0879372
CHN 2016-01-0879375
CHN 2016-01-0879384
CHN 2016-01-0879394

Img SHEN YING

Country China
Name SHEN YING
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-26-0153992
CHN 2016-26-0176889
CHN 2016-26-0237551
CHN 2016-26-0237559
CHN 2016-26-0237780
CHN 2016-26-0237773
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-26-0176889
CHN 2016-26-0237551
CHN 2016-26-0237780

Img SHI JINGANG

Country China
Name SHI JINGANG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-22-1414276
CHN 2016-22-1414277
CHN 2016-22-1414278
CHN 2016-22-1414279
CHN 2016-22-1414280
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-22-1414276
CHN 2016-22-1414277
CHN 2016-22-1414279
CHN 2016-22-1414280

Img SOMBAT NORAVARA-PRASIT JANTORN

Country Thailand
Name SOMBAT NORAVARA-PRASIT JANTORN
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHA 2016-05722
CHA 2016-05723
CHA 2016-05730
CHA 2016-05733
CHA 2016-05738
CHA 2016-05739
CHA 2016-05729
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHA 2016-05722
CHA 2016-05723
CHA 2016-05730
CHA 2016-05733
CHA 2016-05738
CHA 2016-05739
CHA 2016-05729

Img SOMKUAN NIAMHORM

Country Thailand
Name SOMKUAN NIAMHORM
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

RPIA 2016-61299

Ring No.(After 120 Km.)

No activate

Img SOMPON SURATHUTIKARN(Nongpoom) (TEAM A)

Country Thailand
Name SOMPON SURATHUTIKARN(Nongpoom) (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-46180
RPIA 2016-46179
RPIA 2016-57088
RPIA 2016-46178
RPIA 2016-46177
RPIA 2016-46176
RPIA 2016-57089
RPIA 2016-53708
RPIA 2016-77778
CHA 2016-77777
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
CHA 2016-77777
CHA 2016-77778
RPIA 2016-46176
RPIA 2016-46177
RPIA 2016-46178
RPIA 2016-46179
RPIA 2016-46180
RPIA 2016-53708
RPIA 2016-57088
RPIA 2016-57089

Img SOMSAK THEPSUTIN (TEAM A)

Country Thailand
Name SOMSAK THEPSUTIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-56796
RPIA 2016-56791
RPIA 2016-56792
RPIA 2016-56793
RPIA 2016-56788
RPIA 2016-56787
RPIA 2016-56789
RPIA 2016-56773
RPIA 2016-56790
RPIA 2016-56794
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
RPIA 2016-56773
RPIA 2016-56787
RPIA 2016-56788
RPIA 2016-56791
RPIA 2016-56792
RPIA 2016-56793
RPIA 2016-56794
RPIA 2016-56796

Img SONG ZHIHAI+TANG LIAN CHENG

Country China
Name SONG ZHIHAI+TANG LIAN CHENG
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0399002
CHN 2016-02-0399023
CHN 2016-02-0399044
CHN 2016-02-0399048
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-02-0399044

Img SONG ZHIHAI+ZHANG WEIXIN

Country China
Name SONG ZHIHAI+ZHANG WEIXIN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0616635
CHN 2016-02-0616648
CHN 2016-02-0616650
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-02-0616648

Img STEFAN RADER BULGARIA

Country Bulgaria
Name STEFAN RADER BULGARIA
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
BULGARIA 2016-66534
BULGARIA 2016-65777
NL 2016-1703334
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
BULGARIA 2016-65777
BULGARIA 2016-66534
NL 2016-1703334
 

Img SUN XUELIN (TEAM A)

Country China
Name SUN XUELIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0800487
CHN 2016-01-0800488
CHN 2016-01-0800497
CHN 2016-01-0800553
CHN 2016-01-0800554
CHN 2016-01-0522703
CHN 2016-01-0522708
CHN 2016-01-0523428
CHN 2016-01-0523671
CHN 2016-01-0523687
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-01-0522708
CHN 2016-01-0523687
CHN 2016-01-0800487
CHN 2016-01-0800488
CHN 2016-01-0800497
CHN 2016-01-0800553
CHN 2016-01-0800554

Img SUNTORN-VISITH

Country Thailand
Name SUNTORN-VISITH
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-56784
RPIA 2016-56795
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
RPIA 2016-56795

Img SUNTORN-VISITH (TEAM A)

Country Thailand
Name SUNTORN-VISITH (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-56770
RPIA 2016-56771
RPIA 2016-56776
RPIA 2016-56777
RPIA 2016-56779
RPIA 2016-56780
RPIA 2016-56781
RPIA 2016-56782
RPIA 2016-56783
RPIA 2016-56786
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
RPIA 2016-56771
RPIA 2016-56779
RPIA 2016-56780
RPIA 2016-56786

Img SUTHEP VISAISOPHON

Country Thailand
Name SUTHEP VISAISOPHON
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHA 2016-05048
CHA 2016-05139
CHA 2016-05143
CHA 2016-05150
CHA 2016-05196
CHA 2016-05197
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHA 2016-05048
CHA 2016-05150
CHA 2016-05196
CHA 2016-05197

Img TANG WEI

Country China
Name TANG WEI
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0388788
CHN 2016-09-0388794
CHN 2016-09-0388775
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-09-0388775
CHN 2016-09-0388794

Img TANG WEI (TEAM A)

Country China
Name TANG WEI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0388777
CHN 2016-09-0388782
CHN 2016-09-0388783
CHN 2016-09-0388784
CHN 2016-09-0388785
CHN 2016-09-0388786
CHN 2016-09-0388795
CHN 2016-09-0388796
CHN 2016-09-0388799
CHN 2016-09-0388800
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
CHN 2016-09-0388777
CHN 2016-09-0388782
CHN 2016-09-0388783
CHN 2016-09-0388784
CHN 2016-09-0388785
CHN 2016-09-0388786
CHN 2016-09-0388795
CHN 2016-09-0388796
CHN 2016-09-0388799
CHN 2016-09-0388800

Img THANACHOCK-RATT (TEAM A)

Country Thailand
Name THANACHOCK-RATT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-02918
CHA 2016-02919
CHA 2016-80030
CHA 2016-80026
CHA 2016-02942
CHA 2016-02949
CHA 2016-02946
CHA 2016-02950
CHA 2016-02954
CHA 2016-02953
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHA 2016-02949
CHA 2016-02953
CHA 2016-80026

Img THANAPAT RUNGSIRIVITOON (TEAM A)

Country Thailand
Name THANAPAT RUNGSIRIVITOON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-61856
RPIA 2016-61857
HFT 2016-609804
RPIA 2016-61846
HFT 2016-601212
RPIA 2016-61849
RPIA 2016-61845
RPIA 2016-61844
RPIA 2016-61847
RPIA 2016-609804
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
HFT 2016-601212
HFT 2016-609804
RPIA 2016-61844
RPIA 2016-61845
RPIA 2016-61846
RPIA 2016-61847
RPIA 2016-61849
RPIA 2016-61851
RPIA 2016-61856
RPIA 2016-61857

Img THE SIX COMPANIONS (A)

Country Thailand
Name THE SIX COMPANIONS (A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-05999
RPIA 2016-53463
HFT 2016-604203
HFT 2016-604268
RPIA 2016-55340
RPIA 2016-55343
RPIA 2016-53024
RPIA 2016-53022
RPIA 2016-55351
HFT 2016-614413
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHA 2016-05999
HFT 2016-604203
HFT 2016-604268
RPIA 2016-53022
RPIA 2016-53024
RPIA 2016-55343

Img THE SIX COMPANIONS (B)

Country Thailand
Name THE SIX COMPANIONS (B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-06000
HFT 2016-604290
HFT 2016-604292
RPIA 2016-55186
RPIA 2016-55190
RPIA 2016-55342
RPIA 2016-53023
RPIA 2016-53025
RPIA 2016-55353
HFT 2016-614414
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHA 2016-06000
HFT 2016-604290
HFT 2016-614414
RPIA 2016-55186
RPIA 2016-55342

Img THONE' JOS (TEAM A)

Country Belgium
Name THONE' JOS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2016-2226271
BE 2016-2226428
BE 2016-2226388
BE 2016-2226372
BE 2016-2226390
BE 2016-2226380
BE 2016-2226366
BE 2016-2226419
BE 2016-2226379
BE 2016-2226389
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
BE 2016-2226271
BE 2016-2226366
BE 2016-2226372
BE 2016-2226379
BE 2016-2226380
BE 2016-2226388
BE 2016-2226389
BE 2016-2226390
BE 2016-2226419
BE 2016-2226428

Img THONE' X+M (TEAM A)

Country Belgium
Name THONE' X+M (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2016-2173685
BE 2016-2226462
BE 2016-2226483
BE 2016-2172132
BE 2016-2226450
BE 2016-2173694
BE 2016-2173693
BE 2016-2226484
BE 2016-2172138
BE 2016-2173688
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
BE 2016-2172132
BE 2016-2173685
BE 2016-2173693
BE 2016-2173694
BE 2016-2226450
BE 2016-2226462
BE 2016-2226483

Img THONGSUK JUPRAJAK

Country Thailand
Name THONGSUK JUPRAJAK
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-47834
RPIA 2016-47843
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-47834
RPIA 2016-47843

Img THONGSUK JUPRAJAK (TEAM A)

Country Thailand
Name THONGSUK JUPRAJAK (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-47841
RPIA 2016-47844
RPIA 2016-47845
RPIA 2016-47846
RPIA 2016-49301
RPIA 2016-49307
RPIA 2016-61120
RPIA 2016-61162
RPIA 2016-61171
RPIA 2016-61148
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
RPIA 2016-47841
RPIA 2016-47844
RPIA 2016-47845
RPIA 2016-47846
RPIA 2016-49307
RPIA 2016-61148
RPIA 2016-61162
RPIA 2016-61171

Img TNC GROUP RAYONG (TEAM A)

Country Thailand
Name TNC GROUP RAYONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2016-00004
CHA 2016-00007
CHA 2016-00009
CHA 2016-00010
CHA 2016-00058
CHA 2016-00099
CHA 2016-00100
CHA 2016-79099
RPIA 2016-46377
RPIA 2016-62640
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHA 2016-00004
CHA 2016-00009
CHA 2016-00010
CHA 2016-00058
CHA 2016-00100
RPIA 2016-46377

Img TOMINO-YOKODE (TEAM A)

Country Japan
Name TOMINO-YOKODE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 16 KA-36241
JPN 16 KA-36242
JPN 16 KA-36243
JPN 16 KA-36244
JPN 16 KA-36245
JPN 16 KA-36246
JPN 16 KA-42701
JPN 16 KA-42702
JPN 16 KA-42703
JPN 16 KA-42704
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
JPN 16 KA-36241
JPN 16 KA-36243
JPN 16 KA-36244
JPN 16 KA-36245
JPN 16 KA-36246
JPN 16 KA-42701
JPN 16 KA-42702
JPN 16 KA-42703
JPN 16 KA-42704

Img TSAI, CHIA-LIANG

Country Taiwan
Name TSAI, CHIA-LIANG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2016-992812
TAIWAN 2016-992813
TAIWAN 2016-992814
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
TAIWAN 2016-992812
TAIWAN 2016-992813
TAIWAN 2016-992814
 

Img VACHIRA RATANASANGSUK

Country Thailand
Name VACHIRA RATANASANGSUK
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-46142
RPIA 2016-46152
RPIA 2016-46154
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons: 1 bird

RPIA 2016-46142

Img VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A)

Country Belgium
Name VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2016-4208564
BE 2016-4208559
BE 2016-4211382
BE 2016-4208563
BE 2016-4236903
BE 2016-4236907
BE 2016-4236913
BE 2016-4211401
BE 2016-4236905
BE 2016-4211400
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
BE 2016-4208559
BE 2016-4208563
BE 2016-4208564
BE 2016-4211400
BE 2016-4211401
BE 2016-4236903
BE 2016-4236905
BE 2016-4236907

Img VAN HOECKE LUC

Country Belgium
Name VAN HOECKE LUC
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
BE 2016-3045342
BE 2016-3048811
BE 2016-3048813
BE 2016-3048797
BE 2016-3048815
BE 2016-3048818
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
BE 2016-3045342
BE 2016-3048797
BE 2016-3048811
BE 2016-3048813
BE 2016-3048815
BE 2016-3048818
 

Img VAN OYSTAEYEN - PICKEUR

Country Belgium
Name VAN OYSTAEYEN - PICKEUR
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
BE 2016-6024138
BE 2016-6024148
BE 2016-6024117
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
BE 2016-6024117
BE 2016-6024148

Img VERBESSELT-VAN RIET-SOMPONG (TEAM A)

Country Thailand
Name VERBESSELT-VAN RIET-SOMPONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-46736
RPIA 2016-46737
RPIA 2016-46738
RPIA 2016-46739
RPIA 2016-46740
RPIA 2016-46741
RPIA 2016-46742
RPIA 2016-46743
RPIA 2016-46744
RPIA 2016-46745
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
RPIA 2016-46736
RPIA 2016-46737
RPIA 2016-46738
RPIA 2016-46739
RPIA 2016-46740
RPIA 2016-46741
RPIA 2016-46742
RPIA 2016-46743
RPIA 2016-46744
RPIA 2016-46745
 

Img VIBOON - METHA

Country Thailand
Name VIBOON - METHA
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-50717
CHA 2016-78069
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHA 2016-78069
 

Img VIBOON - METHA (TEAM A)

Country Thailand
Name VIBOON - METHA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-49390
RPIA 2016-49392
RPIA 2016-49396
RPIA 2016-49353
RPIA 2016-49351
RPIA 2016-49395
RPIA 2016-50712
RPIA 2016-50714
RPIA 2016-50715
RPIA 2016-50716
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
RPIA 2016-49351
RPIA 2016-49353
RPIA 2016-49392
RPIA 2016-49396
RPIA 2016-50712
RPIA 2016-50715
RPIA 2016-50716

Img VINAI KAMOLKASEMSILP

Country Thailand
Name VINAI KAMOLKASEMSILP
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 2016-61627
RPIA 2016-61642
RPIA 2016-61643
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
RPIA 2016-61642
RPIA 2016-61643

Img WANG CHENGJIAN

Country China
Name WANG CHENGJIAN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2016-03-0222319
CHN 2016-03-0222399
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-03-0222319
CHN 2016-03-0222399

Img WANG CHENGJIAN (TEAM A)

Country China
Name WANG CHENGJIAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-03-0111191
CHN 2016-03-0111195
CHN 2016-03-0111196
CHN 2016-03-0111197
CHN 2016-03-0111201
CHN 2016-03-0111212
CHN 2016-03-0111222
CHN 2016-03-0222346
CHN 2016-03-0222358
CHN 2016-03-0222382
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-03-0111191
CHN 2016-03-0111197
CHN 2016-03-0111201
CHN 2016-03-0111212
CHN 2016-03-0111222
CHN 2016-03-0222382

Img WANG MENG QI

Country China
Name WANG MENG QI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2016-15-0337622
CHN 2016-15-0337603
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-15-0337622

Img WANG YI

Country China
Name WANG YI
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1521967
CHN 2016-01-1521952
CHN 2016-01-1521996
CHN 2016-01-1521981
CHN 2016-01-1521966
CHN 2016-01-1521951
CHN 2016-01-1521997
CHN 2016-01-1521969
CHN 2016-01-1521953
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-1521953
CHN 2016-01-1521966
CHN 2016-01-1521967
CHN 2016-01-1521969
CHN 2016-01-1521996
CHN 2016-01-1521997

Img WANG YONG LIN

Country China
Name WANG YONG LIN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0874082
CHN 2016-01-0874060
CHN 2016-01-0875073
CHN 2016-01-0538668
CHN 2016-01-0874072
CHN 2016-01-0875074
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-0538668
CHN 2016-01-0874060
CHN 2016-01-0874072
CHN 2016-01-0874082
CHN 2016-01-0875073
CHN 2016-01-0875074

Img WANG ZHI JUN

Country China
Name WANG ZHI JUN
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

CHN 2016-01-1617056

Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
CHN 2016-01-1617056

Img WANG ZHI JUN (TEAM A)

Country China
Name WANG ZHI JUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1616976
CHN 2016-01-1617258
CHN 2016-01-1616990
CHN 2016-01-1616850
CHN 2016-01-1617151
CHN 2016-01-1616909
CHN 2016-01-1616810
CHN 2016-01-1617135
CHN 2016-01-1615854
CHN 2016-01-1616414
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-1615854
CHN 2016-01-1616810
CHN 2016-01-1616850
CHN 2016-01-1616990
CHN 2016-01-1617135
CHN 2016-01-1617151

Img WANG ZHI JUN (TEAM B)

Country China
Name WANG ZHI JUN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1615958
CHN 2016-01-1616060
CHN 2016-01-1616016
CHN 2016-01-1615966
CHN 2016-01-1615848
CHN 2016-01-1615862
CHN 2016-01-1615805
CHN 2016-01-1615956
CHN 2016-01-1615767
CHN 2016-01-1616059
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-01-1615805
CHN 2016-01-1615848
CHN 2016-01-1615956
CHN 2016-01-1615958
CHN 2016-01-1615966
CHN 2016-01-1616016
CHN 2016-01-1616059
CHN 2016-01-1616060

Img WANG, XIAN-MING

Country Taiwan
Name WANG, XIAN-MING
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2016-556721
TAIWAN 2016-556728
TAIWAN 2016-556729
TAIWAN 2016-556733
TAIWAN 2016-556755
TAIWAN 2016-556757
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
TAIWAN 2016-556728
TAIWAN 2016-556729
TAIWAN 2016-556733
TAIWAN 2016-556755
 

Img WEGRESTAURANT NAPOLEON/DICKMANN-STROETGES

Country Netherlands
Name WEGRESTAURANT NAPOLEON/DICKMANN-STROETGES
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

NL 2016-1600679

Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 1 bird
 
NL 2016-1600679

Img WEGRESTAURANT NAPOLEON/DICKMANN-STROETGES (TEAM A)

Country Netherlands
Name WEGRESTAURANT NAPOLEON/DICKMANN-STROETGES (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1709387
NL 2016-1600676
NL 2016-1600768
NL 2016-1709339
NL 2016-1709330
NL 2016-1600763
NL 2016-1600764
NL 2016-1709377
NL 2016-1600769
NL 2016-1709383
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
NL 2016-1600676
NL 2016-1600763
NL 2016-1600764
NL 2016-1600768
NL 2016-1709330
NL 2016-1709377
NL 2016-1709383

Img WIL BROUWERS

Country Netherlands
Name WIL BROUWERS
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
NL 2016-1783934
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons: 1 bird

NL 2016-1783934

Img WIL BROUWERS (TEAM A)

Country Netherlands
Name WIL BROUWERS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2016-1677737
NL 2016-1677769
NL 2016-1783921
NL 2016-1783923
NL 2016-1783931
NL 2016-1783940
NL 2016-1783961
NL 2016-1783963
NL 2016-1783964
NL 2016-1783967
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
NL 2016-1677769
NL 2016-1783921
NL 2016-1783923
NL 2016-1783931
NL 2016-1783961
NL 2016-1783963
NL 2016-1783967

Img WINKIE SPAIN (TEAM A)

Country Spain
Name WINKIE SPAIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
ESP C.VAL 16-192885
ESP C.VAL 16-192979
ESP C.VAL 16-192992
ESP C.VAL 16-193216
ESP C.VAL 16-193232
ESP C.VAL 16-193310
ESP C.VAL 16-193332
ESP C.VAL 16-193335
ESP C.VAL 16-193339
ESP C.VAL 16-193362
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
ESP C.VAL 16-192979
ESP C.VAL 16-192992
ESP C.VAL 16-193216
ESP C.VAL 16-193232
ESP C.VAL 16-193310
ESP C.VAL 16-193332
ESP C.VAL 16-193335
ESP C.VAL 16-193362
ESP C.VAL 16-193399

Img WINKIE SPAIN (TEAM B)

Country Spain
Name WINKIE SPAIN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
ESP C.VAL 16-192886
ESP C.VAL 16-193062
ESP C.VAL 16-193218
ESP C.VAL 16-193266
ESP C.VAL 16-193311
ESP C.VAL 16-193333
ESP C.VAL 16-193334
ESP C.VAL 16-193336
ESP C.VAL 16-193360
ESP C.VAL 16-193375
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 9 birds
 
ESP C.VAL 16-193062
ESP C.VAL 16-193218
ESP C.VAL 16-193266
ESP C.VAL 16-193311
ESP C.VAL 16-193333
ESP C.VAL 16-193334
ESP C.VAL 16-193336
ESP C.VAL 16-193360
ESP C.VAL 16-193375

Img WU XICHENG

Country China
Name WU XICHENG
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHN 2016-22-1413500
CHN 2016-22-1413506
CHN 2016-22-1413762
CHN 2016-22-1413774
CHN 2016-22-1413775
CHN 2016-22-1413776
CHN 2016-22-1413788
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHN 2016-22-1413500
CHN 2016-22-1413506
CHN 2016-22-1413762
CHN 2016-22-1413775
CHN 2016-22-1413788

Img WU XUEDONG (TEAM A)

Country China
Name WU XUEDONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-03-0937414
CHN 2016-03-0937434
CHN 2016-03-0937445
CHN 2016-03-0939963
CHN 2016-03-0939966
CHN 2016-03-0939968
CHN 2016-03-0002103
CHN 2016-03-0002128
CHN 2016-03-0002132
CHN 2016-03-0002180
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-03-0002103
CHN 2016-03-0002128
CHN 2016-03-0002180
CHN 2016-03-0937434
CHN 2016-03-0937445
CHN 2016-03-0939963
CHN 2016-03-0939966
CHN 2016-03-0939968

Img XI AN YI BAI

Country China
Name XI AN YI BAI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-26-0558240
CHN 2016-26-0558196
CHN 2016-26-0558246
CHN 2016-26-0558245
CHN 2016-26-0558238
CHN 2016-26-0558036
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-26-0558036
CHN 2016-26-0558196
CHN 2016-26-0558238
CHN 2016-26-0558240

Img XI JIN WEN

Country China
Name XI JIN WEN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1430747
CHN 2016-03-1332125
CHN 2016-01-1430710
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-01-1430710
CHN 2016-03-1332125

Img XI JIN WEN (TEAM A)

Country China
Name XI JIN WEN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1430730
CHN 2016-01-1430701
CHN 2016-01-1430746
CHN 2016-01-1430717
CHN 2016-01-1430731
CHN 2016-01-1430735
CHN 2016-01-1430726
CHN 2016-01-1430715
CHN 2016-01-1430709
CHN 2016-01-1430783
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-01-1430701
CHN 2016-01-1430709
CHN 2016-01-1430717
CHN 2016-01-1430730
CHN 2016-01-1430731
CHN 2016-01-1430735

Img XIAO ZEQIN (TEAM A)

Country China
Name XIAO ZEQIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0079973
CHN 2016-09-0079974
CHN 2016-09-0079981
CHN 2016-09-0079979
CHN 2016-09-0079983
CHN 2016-09-0079984
CHN 2016-09-0079980
CHN 2016-01-0193789
CHN 2016-01-0193569
CHN 2016-01-0193570
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 10 birds
 
CHN 2016-01-0193569
CHN 2016-01-0193570
CHN 2016-01-0193789
CHN 2016-09-0079973
CHN 2016-09-0079974
CHN 2016-09-0079979
CHN 2016-09-0079980
CHN 2016-09-0079981
CHN 2016-09-0079983
CHN 2016-09-0079984

Img XING JIAN GE YE

Country China
Name XING JIAN GE YE
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
CHN 2016-05-0699981
CHN 2016-05-0699986
CHN 2016-05-0699995
CHN 2016-05-0699940
CHN 2016-05-0699983
CHN 2016-05-0699954
CHN 2016-05-0628152
CHN 2016-05-0699980
CHN 2016-05-0628170
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-05-0628152
CHN 2016-05-0628170
CHN 2016-05-0699954
CHN 2016-05-0699980
CHN 2016-05-0699981
CHN 2016-05-0699983
CHN 2016-05-0699986

Img XU JUNJIE

Country China
Name XU JUNJIE
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0333077
CHN 2016-02-0333079
CHN 2016-02-0333081
CHN 2016-02-0333082
CHN 2016-02-0333084
CHN 2016-02-0333085
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-02-0333081
CHN 2016-02-0333085

Img XUE KUIYUN (TEAM A)

Country China
Name XUE KUIYUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0381370
CHN 2016-01-0381381
CHN 2016-01-0381383
CHN 2016-01-0386633
CHN 2016-01-0730201
CHN 2016-01-0730203
CHN 2016-01-0730212
CHN 2016-01-0819694
CHN 2016-01-0819686
CHN 2016-01-0386638
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-01-0381370
CHN 2016-01-0730201
CHN 2016-01-0730203
CHN 2016-01-0819686

Img YAN JING GEN

Country China
Name YAN JING GEN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2016-09-0098847
CHN 2016-09-0098856
CHN 2016-09-0098848
CHN 2016-09-0098853
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-09-0098847
CHN 2016-09-0098848
CHN 2016-09-0098856

Img YANG BAOXUE (TEAM A)

Country China
Name YANG BAOXUE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-26-0510514
CHN 2016-26-0510516
CHN 2016-26-0510521
CHN 2016-26-0510525
CHN 2016-26-0510526
CHN 2016-26-0510527
CHN 2016-26-0510530
CHN 2016-26-0510533
CHN 2016-26-0510540
CHN 2016-26-0510541
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 6 birds
 
CHN 2016-26-0510514
CHN 2016-26-0510516
CHN 2016-26-0510521
CHN 2016-26-0510526
CHN 2016-26-0510527
CHN 2016-26-0510541

Img YANG HUIQUAN

Country China
Name YANG HUIQUAN
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
CHN 2016-15-0268913
CHN 2016-15-0268918
CHN 2016-15-0268919
CHN 2016-15-0268923
CHN 2016-15-0268925
CHN 2016-15-0268927
CHN 2016-15-0268929
CHN 2016-15-0268928
CHN 2016-15-0268931
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-15-0268913
CHN 2016-15-0268925
 

Img YANG QING CHANG

Country China
Name YANG QING CHANG
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
CHN 2016-03-1332151
CHN 2016-03-1332133
CHN 2016-01-1332152
CHN 2016-03-1332106
CHN 2016-03-1332601
CHN 2016-03-1318239
CHN 2016-01-1616447
CHN 2016-03-1332121
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 5 birds
 
CHN 2016-01-1332152
CHN 2016-01-1616447
CHN 2016-03-1318239
CHN 2016-03-1332121
CHN 2016-03-1332601

Img YANG QING CHANG (TEAM A)

Country China
Name YANG QING CHANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-03-1332739
CHN 2016-03-1332771
CHN 2016-03-1332192
CHN 2016-03-1332732
CHN 2016-03-1332608
CHN 2016-03-1332198
CHN 2016-03-1332115
CHN 2016-03-1332191
CHN 2016-03-1332738
CHN 2016-03-1332740
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-03-1332115
CHN 2016-03-1332191
CHN 2016-03-1332198
CHN 2016-03-1332608
CHN 2016-03-1332732
CHN 2016-03-1332739
CHN 2016-03-1332740
CHN 2016-03-1332771

Img YANG ZHENYING

Country China
Name YANG ZHENYING
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0391127
CHN 2016-02-0391160
CHN 2016-02-0391042
CHN 2016-03-0506896
CHN 2016-03-0506888
CHN 2016-03-1427607
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-02-0391042
CHN 2016-02-0391127
CHN 2016-03-0506888
 

Img YAO YUQIANG

Country China
Name YAO YUQIANG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0333784
CHN 2016-02-0333874
CHN 2016-02-0333891
CHN 2016-02-0333906
CHN 2016-02-0333907
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-02-0333784
CHN 2016-02-0333891
CHN 2016-02-0333907

Img YIN FUCHUN

Country China
Name YIN FUCHUN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2016-05-1002598
CHN 2016-05-1002560
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-05-1002560
CHN 2016-05-1002598

Img YOU LONG YU XIN

Country China
Name YOU LONG YU XIN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1433682
CHN 2016-01-0222256
CHN 2016-01-0222293
CHN 2016-01-0222295
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-01-0222256
CHN 2016-01-0222293
CHN 2016-01-1433682

Img ZENG PEIFANG (TEAM A)

Country China
Name ZENG PEIFANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-23-0267049
CHN 2016-23-0260296
CHN 2016-23-0267045
CHN 2016-23-0276021
CHN 2016-23-0110828
CHN 2016-23-0110826
CHN 2016-23-0110823
CHN 2016-23-0110831
CHN 2016-23-0110833
CHN 2016-23-0260309
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-23-0110823
CHN 2016-23-0110826
CHN 2016-23-0110831
CHN 2016-23-0110833
CHN 2016-23-0260309
CHN 2016-23-0267045
CHN 2016-23-0267049

Img ZHANG KECHENG

Country China
Name ZHANG KECHENG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0393038
CHN 2016-02-0393036
CHN 2016-02-0393081
CHN 2016-02-0393084
CHN 2016-02-0393090
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-02-0393036
CHN 2016-02-0393038
CHN 2016-02-0393081
CHN 2016-02-0393090

Img ZHAO GUIZHU

Country China
Name ZHAO GUIZHU
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0588085
CHN 2016-02-0588086
CHN 2016-02-0588090
CHN 2016-02-0588093
CHN 2016-02-0588063
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-02-0588090
CHN 2016-02-0588093

Img ZHAO JING BO

Country China
Name ZHAO JING BO
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-15-0062900
CHN 2016-15-0088702
CHN 2016-15-0088713
CHN 2016-15-0088721
CHN 2016-15-0088722
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-15-0062900
CHN 2016-15-0088702
CHN 2016-15-0088722

Img ZHONG HUA GE YE

Country China
Name ZHONG HUA GE YE
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
AU 2016-TVG-910
AU 2016-TVG-968
AU 2016-TVG-903
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
AU 2016-TVG-910
AU 2016-TVG-968
 

Img ZHONG HUA GE YE (TEAM A)

Country China
Name ZHONG HUA GE YE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1124098
CHN 2016-01-1124117
CHN 2016-01-1124060
CHN 2016-01-1124426
CHN 2016-01-1124431
CHN 2016-01-1124409
CHN 2016-01-1124446
CHN 2016-01-1124428
CHN 2016-01-1124133
CHN 2016-01-1124341
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 7 birds
 
CHN 2016-01-1124098
CHN 2016-01-1124117
CHN 2016-01-1124133
CHN 2016-01-1124341
CHN 2016-01-1124409
CHN 2016-01-1124428
CHN 2016-01-1124431

Img ZHONG HUA GE YE (TEAM B)

Country China
Name ZHONG HUA GE YE (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-1124021
CHN 2016-01-1124421
CHN 2016-01-1124138
CHN 2016-01-1124112
CHN 2016-01-1124127
CHN 2016-01-1124106
CHN 2016-01-1124105
AU 2016-TVG-948
AU 2016-TVG-901
AU 2016-TVG-893
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
AU 2016-TVG-901
AU 2016-TVG-948
CHN 2016-01-1124021
CHN 2016-01-1124105
CHN 2016-01-1124106
CHN 2016-01-1124127
CHN 2016-01-1124138
CHN 2016-01-1124421

Img ZHOU MING

Country China
Name ZHOU MING
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0190419
CHN 2016-01-0190427
CHN 2016-01-0190411
CHN 2016-01-0190413
CHN 2016-01-0190416
CHN 2016-01-0190431
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 3 birds
 
CHN 2016-01-0190411
CHN 2016-01-0190416
CHN 2016-01-0190431

Img ZHU FEI XIONG (TEAM A)

Country China
Name ZHU FEI XIONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2016-01-0009913
CHN 2016-01-0009919
CHN 2016-01-0009923
CHN 2016-01-0009917
CHN 2016-01-0009924
CHN 2016-01-0009922
CHN 2016-01-0009912
CHN 2016-01-0009920
CHN 2016-01-0009921
CHN 2016-01-0009918
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 8 birds
 
CHN 2016-01-0009912
CHN 2016-01-0009913
CHN 2016-01-0009918
CHN 2016-01-0009919
CHN 2016-01-0009921
CHN 2016-01-0009922
CHN 2016-01-0009923
CHN 2016-01-0009924

Img ZHU YANAN

Country China
Name ZHU YANAN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2016-02-0331142
CHN 2016-02-0331145
CHN 2016-02-0331157
CHN 2016-02-0331177
CHN 2016-02-0331193
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 2 birds
 
CHN 2016-02-0331142
CHN 2016-02-0331145

Img ZU YINHONG

Country China
Name ZU YINHONG
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2016-03-0681610
CHN 2016-03-0681141
CHN 2016-03-0681122
CHN 2016-03-0681581
CHN 2016-03-0681614
CHN 2016-03-0681635
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons: 4 birds
 
CHN 2016-03-0681122
CHN 2016-03-0681141
CHN 2016-03-0681581
CHN 2016-03-0681614