PARTICIPANT

Update 11-Dec-2017


TOTAL

Img Thailand = 698 Pigeons

Img China = 822 Pigeons

Img Kuwait = 404 Pigeons

Img Netherlands = 332 Pigeons

Img Germany = 205 Pigeons

Img Belgium = 167 Pigeons

Img United States of America = 118 Pigeons

Img Canada = 68 Pigeons

Img United Kingdom = 64 Pigeons

Img Romania = 60 Pigeons

Img South Africa = 46 Pigeons

Img France = 45 Pigeons

Img Taiwan = 40 Pigeons

Img Denmark = 26 Pigeons

Img Indonesia = 19 Pigeons

Img Italy = 16 Pigeons

Img Bulgaria = 15 Pigeons

Img Portugal = 13 Pigeons

Img Spain = 12 Pigeons

Img Qatar = 12 Pigeons

Img Zimbabwe = 9 Pigeons

Img Australia = 9 Pigeons

Img Saudi Arabia = 9 Pigeons

Img Switzerland = 8 Pigeons

Img Austria = 6 Pigeons

Img Poland = 5 Pigeons

Img Iraq = 2 Pigeons

Img 9999 VILLAGE (TEAM A)

Country Thailand,
Name 9999 VILLAGE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-06805
RPIA 2017-06808
RPIA 2017-06809
RPIA 2017-06814
RPIA 2017-06824
RPIA 2017-06825
RPIA 2017-06831
RPIA 2017-06838
RPIA 2017-06840
RPIA 2017-06845
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

RPIA 2017-06814

RPIA 2017-06809

RPIA 2017-06824

RPIA 2017-06838

RPIA 2017-06808

RPIA 2017-06831

RPIA 2017-06840

RPIA 2017-06805

RPIA 2017-06845

Img AA-TUOSOY-BOONCHUAY-TUCHAKORN-SUPORN (TEAM A)

Country Thailand,
Name AA-TUOSOY-BOONCHUAY-TUCHAKORN-SUPORN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17388
CHA 2017-19277
CHA 2017-19278
CHA 2017-19618
CHA 2017-19622
RPIA 2017-00081
RPIA 2017-00091
RPIA 2017-00095
RPIA 2017-06752
RPIA 2017-06754
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

CHA 2017-19622

RPIA 2017-00095

RPIA 2017-00081

CHA 2017-19277

RPIA 2017-06754

Img AAA-SORNTHEP-SURASAK-SUPORN-SSS

Country Thailand,
Name AAA-SORNTHEP-SURASAK-SUPORN-SSS
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17400
HFT 2017-44900
RPIA 2017-08488
RPIA 2017-34312
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

RPIA 2017-08488

Img AHMAD MESHAAB SAHLOOL

Country Kuwait,
Name AHMAD MESHAAB SAHLOOL
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13987
CHA 2017-13993
RPIA 2017-28557
RPIA 2017-28558
RPIA 2017-28559
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

RPIA 2017-28559

CHA 2017-13987

RPIA 2017-28558

 

 

Img AKKRIMA-KAMPHON (TEAM A)

Country Thailand,
Name AKKRIMA-KAMPHON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-12266
RPIA 2017-01495
RPIA 2017-01497
RPIA 2017-01499
RPIA 2017-01500
RPIA 2017-02399
RPIA 2017-02400
RPIA 2017-11082
RPIA 2017-11178
RPIA 2017-11187
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

RPIA 2017-11178

RPIA 2017-11187

RPIA 2017-11082

RPIA 2017-01497

RPIA 2017-01495

RPIA 2017-02399

CHA 2017-12266

RPIA 2017-02400

RPIA 2017-01500

Img AKKRIMA-POWERTHREE FARM (TEAM A)

Country Thailand,
Name AKKRIMA-POWERTHREE FARM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU ARPU 2017-37067
AU ARPU 2017-37069
AU ARPU 2017-37071
AU ARPU 2017-37072
AU ARPU 2017-37074
AU ARPU 2017-37075
CHA 2017-12255
CHA 2017-12256
CHA 2017-12269
HFT 2017-37217
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHA 2017-12269

AU ARPU 2017-37069

HFT 2017-37217

CHA 2017-12255

AU ARPU 2017-37067

AU ARPU 2017-37071

AU ARPU 2017-37074

AU ARPU 2017-37072

Img ALEXANDER GEBEL (TEAM A)

Country Germany,
Name ALEXANDER GEBEL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
DV 2017-07407-2217
DV 2017-07407-2254
DV 2017-07407-2263
DV 2017-07407-2268
DV 2017-07407-2275
DV 2017-07407-2287
DV 2017-07407-2410
DV 2017-07407-2438
DV 2017-07407-2909
DV 2017-07407-2913
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

DV 2017-07407-2410

DV 2017-07407-2268

DV 2017-07407-2275

DV 2017-07407-2217

DV 2017-07407-2254

DV 2017-07407-2438

DV 2017-07407-2263

DV 2017-07407-2909

DV 2017-07407-2913

Img ANEK-SOM-TUN (TEAM A)

Country Thailand,
Name ANEK-SOM-TUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-19723
CHA 2017-19724
CHA 2017-19725
CHA 2017-19727
CHA 2017-19728
CHA 2017-19731
CHA 2017-19732
RPIA 2017-28202
RPIA 2017-28203
RPIA 2017-28207
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHA 2017-19731

CHA 2017-19732

RPIA 2017-28203

CHA 2017-19723

CHA 2017-19728

CHA 2017-19724

RPIA 2017-28207

CHA 2017-19725

 

 

Img APICHAI TAECHAUBOL

Country Thailand,
Name APICHAI TAECHAUBOL
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-09561
RPIA 2017-20146
RPIA 2017-37863
RPIA 2017-37864
RPIA 2017-37872
RPIA 2017-37874
RPIA 2017-37896
RPIA 2017-37897
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

RPIA 2017-37896

RPIA 2017-09561

RPIA 2017-37864

RPIA 2017-37863

RPIA 2017-37874

RPIA 2017-20146

RPIA 2017-37872

 

 

Img BEI JING MENG YUAN GE SHE TUAN DUI

Country China,
Name BEI JING MENG YUAN GE SHE TUAN DUI
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0566951
CHN 2017-01-0566961 
CHN 2017-01-0566564
CHN 2017-01-1188054 
CHN 2017-01-1188060
CHN 2017-01-1188178  
CHN 2017-01-1193344  
CHN 2017-01-1193345 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

 CHN 2017-01-1188060

CHN 2017-01-0566564

CHN 2017-01-1188054 

CHN 2017-01-0566961 

CHN 2017-01-1193344  

CHN 2017-01-1193345

CHN 2017-01-1188178 

 

Img BEI JING XI XIANG XIN GE ZHONG XIN

Country China,
Name BEI JING XI XIANG XIN GE ZHONG XIN
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0187976
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 1 birds        CHN 2017-01-0187976  

Img BEI JING XI XIANG XIN GE ZHONG XIN (TEAM A)

Country China,
Name BEI JING XI XIANG XIN GE ZHONG XIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0187909
CHN 2017-01-0187924
CHN 2017-01-0187925
CHN 2017-01-0187932
CHN 2017-01-0187946
CHN 2017-01-0187949
CHN 2017-01-0187973
CHN 2017-01-0187977
CHN 2017-01-0187978
CHN 2017-01-0229665
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

 

CHN 2017-01-0187932

CHN 2017-01-0187946

CHN 2017-01-0187973

CHN 2017-01-0187978

CHN 2017-01-0187909

CHN 2017-01-0187925

 

 

Img BEI JING YU YANG FEI XIANG GONG PENG

Country China,
Name BEI JING YU YANG FEI XIANG GONG PENG
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0087222
CHN 2017-01-0087239
CHN 2017-01-0087294
CHN 2017-01-1200192
CHN 2017-01-1200193
CHN 2017-01-1200199
CHN 2017-01-1200200
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

 

CHN 2017-01-0087222

CHN 2017-01-0087239

CHN 2017-01-1200192

CHN 2017-01-1200199

CHN 2017-01-1200200

CHN 2017-01-1200193

 

Img BENTEN

Country Thailand,
Name BENTEN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-09006
RPIA 2017-02882
RPIA 2017-02900
RPIA 2017-08937
RPIA 2017-28518
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

RPIA 2017-28518

RPIA 2017-09006

Img BENTEN (TEAM A)

Country Thailand,
Name BENTEN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-02771
RPIA 2017-02888
RPIA 2017-02891
RPIA 2017-02893
RPIA 2017-02897
RPIA 2017-08913
RPIA 2017-08917
RPIA 2017-09003
RPIA 2017-09009
RPIA 2017-28516
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

RPIA 2017-02891

RPIA 2017-02893

RPIA 2017-02897

RPIA 2017-02771

RPIA 2017-09003

RPIA 2017-09009

Img BENTEN (TEAM B)

Country Thailand,
Name BENTEN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-10337
RPIA 2017-00951
RPIA 2017-02892
RPIA 2017-02894
RPIA 2017-02896
RPIA 2017-08940
RPIA 2017-09004
RPIA 2017-09586
RPIA 2017-09853
RPIA 2017-28515
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

CHA 2017-10337

RPIA 2017-00951

RPIA 2017-02892

RPIA 2017-28515

RPIA 2017-02896

RPIA 2017-02894

RPIA 2017-09853

Img BETAGEN (TEAM A)

Country Thailand,
Name BETAGEN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-10802
CHA 2017-10804
CHA 2017-10808
CHA 2017-10811
CHA 2017-10812
CHA 2017-10816
CHA 2017-10821
CHA 2017-10824
CHA 2017-10827
CHA 2017-10837
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

CHA 2017-10816

CHA 2017-10804

CHA 2017-10824

CHA 2017-10837

CHA 2017-10811

Img BO DA GE YE-YANG GUO DONG-YAN YUN FEI

Country China,
Name BO DA GE YE-YANG GUO DONG-YAN YUN FEI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0039790
CHN 2017-19-0446466
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds

 

CHN 2017-19-0039790

CHN 2017-19-0446466

Img BOONCHUAY-SANT-PICHAI (TEAM A)

Country Thailand,
Name BOONCHUAY-SANT-PICHAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00022
RPIA 2017-00023
RPIA 2017-00027
RPIA 2017-00028
RPIA 2017-00060
RPIA 2017-00064
RPIA 2017-00067
RPIA 2017-00070
RPIA 2017-00076
RPIA 2017-00078
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-00060

RPIA 2017-00022

RPIA 2017-00023

RPIA 2017-00028

RPIA 2017-00070

RPIA 2017-00067

RPIA 2017-00064

RPIA 2017-00027

RPIA 2017-00078

 

 

Img BOONCHUAY-WEERA-NIPHAN (TEAM A)

Country Thailand,
Name BOONCHUAY-WEERA-NIPHAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00014
RPIA 2017-00030
RPIA 2017-00047
RPIA 2017-00058
RPIA 2017-00063
RPIA 2017-00082
RPIA 2017-00083
RPIA 2017-00311
RPIA 2017-00314
RPIA 2017-00328
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-00063

RPIA 2017-00082

RPIA 2017-00014

RPIA 2017-00030

RPIA 2017-00314

RPIA 2017-00083

RPIA 2017-00047

RPIA 2017-00311

Img BOONCHUAY-WEERA-NIPHAN (TEAM B)

Country Thailand,
Name BOONCHUAY-WEERA-NIPHAN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-34201
HFT 2017-34204
HFT 2017-34205
HFT 2017-34207
HFT 2017-34209
HFT 2017-34210
HFT 2017-42138
HFT 2017-42139
HFT 2017-42140
HFT 2017-42141
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

HFT 2017-42141

HFT 2017-42138

HFT 2017-34205

HFT 2017-34201

HFT 2017-34209

HFT 2017-42140

HFT 2017-34207

HFT 2017-34204

Img Img BOOTS-KLINVIBUL (TEAM A)

Country Thailand,Netherlands,
Name BOOTS-KLINVIBUL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-19831
CHA 2017-19832
CHA 2017-19834
CHA 2017-19835
HFT 2017-39110
NL 2017-1468311
NL 2017-1468702
NL 2017-1468704
NL 2017-1468710
NL 2017-1468711
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

NL 2017-1468311

CHA 2017-19832

NL 2017-1468704

NL 2017-1468702

NL 2017-1468710

HFT 2017-39110

NL 2017-1468711

 

 

Img CAI JIAN WEI-YU YIN ZHONG-YANG SHU QUN (TEAM A)

Country China,
Name CAI JIAN WEI-YU YIN ZHONG-YANG SHU QUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0266038
CHN 2017-19-0266048
CHN 2017-19-0266049
CHN 2017-19-0266050
CHN 2017-19-0266081
CHN 2017-19-0266082
CHN 2017-19-0266083
CHN 2017-19-0266084
CHN 2017-19-0266087
CHN 2017-19-0266088
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds

CHN 2017-19-0266081

CHN 2017-19-0266084

CHN 2017-19-0266083

CHN 2017-19-0266038

 

 

 

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00780
RPIA 2017-00781
RPIA 2017-00782
RPIA 2017-00785
RPIA 2017-00786
RPIA 2017-00788
RPIA 2017-00790
RPIA 2017-00791
RPIA 2017-00792
RPIA 2017-00795
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-00792

RPIA 2017-00785

RPIA 2017-00791

RPIA 2017-00780

RPIA 2017-00782

RPIA 2017-00781

RPIA 2017-00790

RPIA 2017-00795

RPIA 2017-00788

RPIA 2017-00786

 

Img CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM B)

Country Thailand,
Name CHAI WATCHARONG-SOMSAK SUP (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00715
RPIA 2017-00720
RPIA 2017-00722
RPIA 2017-00772
RPIA 2017-00775
RPIA 2017-00783
RPIA 2017-00784
RPIA 2017-00796
RPIA 2017-00797
RPIA 2017-00798
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

RPIA 2017-00783

RPIA 2017-00797

RPIA 2017-00715

RPIA 2017-00775

RPIA 2017-00798

RPIA 2017-00720

RPIA 2017-00784 

 

Img CHAIMONGKOL (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHAIMONGKOL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-16119
CHA 2017-16121
CHA 2017-19133
CHA 2017-19135
HFT 2017-34044
HFT 2017-34055
RPIA 2017-08736
RPIA 2017-08737
RPIA 2017-08738
RPIA 2017-08742
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-08738

RPIA 2017-08737

RPIA 2017-08736

CHA 2017-19135

HFT 2017-34044

HFT 2017-34055

RPIA 2017-08742

CHA 2017-16119

Img CHAINARONG SAWADTAYAWONG

Country Thailand,
Name CHAINARONG SAWADTAYAWONG
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-08722
RPIA 2017-08724
RPIA 2017-08725
RPIA 2017-08727
RPIA 2017-08729
RPIA 2017-08730
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

RPIA 2017-08725

RPIA 2017-08729

RPIA 2017-08727

RPIA 2017-08722

RPIA 2017-08730

RPIA 2017-08724

Img CHAIYA GLUDKHEMTHONG

Country Thailand,
Name CHAIYA GLUDKHEMTHONG
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
HFT 2017-43208
RPIA 2017-00640
RPIA 2017-01113
RPIA 2017-01114
RPIA 2017-01115
RPIA 2017-01116
RPIA 2017-01117
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

RPIA 2017-01114

RPIA 2017-01117

RPIA 2017-01113

RPIA 2017-00640

RPIA 2017-01116

RPIA 2017-01115

HFT 2017-43208

Img CHALERM-AEKKACHAI

Country Thailand,
Name CHALERM-AEKKACHAI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
HFT 2017-39022
HFT 2017-39033
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

HFT 2017-39022

Img CHANCHAI PHAIANHASIN [SRIRACHA]

Country Thailand,
Name CHANCHAI PHAIANHASIN [SRIRACHA]
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 2017-41213
HFT 2017-41214
HFT 2017-41215
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds

HFT 2017-41214

HFT 2017-41215

Img CHANG NAM CHOCK (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHANG NAM CHOCK (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11399
CHA 2017-13371
CHA 2017-13372
HFT 2017-37789
HFT 2017-37799
HFT 2017-37800
RPIA 2017-05333
RPIA 2017-05335
RPIA 2017-09394
RPIA 2017-09396
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds

RPIA 2017-09394

HFT 2017-37789

RPIA 2017-05335

RPIA 2017-05333

RPIA 2017-09396

CHA 2017-11399

HFT 2017-37799

CHA 2017-13371

CHA 2017-13372

Img CHARATPHAN (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHARATPHAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-18660
CHA 2017-18661
CHA 2017-18662
CHA 2017-18664
CHA 2017-18666
CHA 2017-18668
RPIA 2017-07238
RPIA 2017-34011
RPIA 2017-34066
RPIA 2017-34099
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHA 2017-18662

CHA 2017-18666

RPIA 2017-34066

RPIA 2017-34011

CHA 2017-18668

RPIA 2017-07238

 

CHA 2017-18661

CHA 2017-18660

CHA 2017-18662

 

Img CHARNNARONG DIVISION ONE (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHARNNARONG DIVISION ONE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-11706
RPIA 2017-11707
RPIA 2017-11709
RPIA 2017-11733
RPIA 2017-11747
RPIA 2017-11754
RPIA 2017-11766
RPIA 2017-11791
RPIA 2017-11798
RPIA 2017-11799
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

RPIA 2017-11733

 

RPIA 2017-11706

RPIA 2017-11707

RPIA 2017-11709

RPIA 2017-11798

RPIA 2017-11754

RPIA 2017-11799

Img CHEN JIAN CHANG (TEAM A)

Country Taiwan,
Name CHEN JIAN CHANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
TW 2017-432002
TW 2017-432003
TW 2017-432004
TW 2017-432006
TW 2017-432007
TW 2017-432008
TW 2017-432009
TW 2017-432010
TAIWAN 2017-557099
TAIWAN 2017-557100
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds

TW 2017-432008

TW 2017-432007

TW 2017-432004

TW 2017-432009

TW 2017-432002

TW 2017-432006

TW 2017-432010

TW 2017-432003

 

Img CHEN WEI QIANG-KUANG YANG RUI DA TUAN TI (TEAM A)

Country China,
Name CHEN WEI QIANG-KUANG YANG RUI DA TUAN TI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0228783
CHN 2017-19-0228818
CHN 2017-19-0228918
CHN 2017-19-0228966
CHN 2017-19-0228968
CHN 2017-19-0228983
CHN 2017-19-0228984
CHN 2017-19-0228990
CHN 2017-19-0228998
CHN 2017-19-0228999
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

CHN 2017-19-0228783

CHN 2017-19-0228999

CHN 2017-19-0228818

CHN 2017-19-0228968

CHN 2017-19-0228990

CHN 2017-19-0228998

CHN 2017-19-0228966

CHN 2017-19-0228984

CHN 2017-19-0228918

Img CHEN WEI QUAN-LIN DAN YANG

Country China,
Name CHEN WEI QUAN-LIN DAN YANG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0191833
CHN 2017-09-0191878
CHN 2017-19-0266859
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-09-0191833

CHN 2017-19-0266859

Img CHEN YE HUAI

Country China,
Name CHEN YE HUAI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0313337
CHN 2017-19-0313340
CHN 2017-19-0313901
CHN 2017-19-0313902
CTRPA 2017-212399
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CTRPA 2017-212399

CHN 2017-19-0313337

Img CHEN YING DING ZHOU HAI ER GE YE

Country China,
Name CHEN YING DING ZHOU HAI ER GE YE
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHN 2017-03-1659988
CHN 2017-03-1659989
CHN 2017-03-1659993
CHN 2017-03-1659994
CHN 2017-03-1659998
CHN 2017-03-1669973
CHN 2017-03-1669978
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

CHN 2017-03-1669973

CHN 2017-03-1669978

CHN 2017-03-1659993

CHN 2017-03-1659989

Img CHONBURI FARM (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHONBURI FARM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-08905
RPIA 2017-08908
RPIA 2017-08910
RPIA 2017-08915
RPIA 2017-08934
RPIA 2017-08942
RPIA 2017-08949
RPIA 2017-08955
RPIA 2017-08963
RPIA 2017-08906
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-08910

RPIA 2017-08908

RPIA 2017-08942

RPIA 2017-08934

RPIA 2017-08963

RPIA 2017-08906

RPIA 2017-08955

RPIA 2017-08915

Img CHONBURI-SRIRACHA

Country Thailand,
Name CHONBURI-SRIRACHA
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
HFT 2017-38706
HFT 2017-43007
HFT 2017-43015
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

HFT 2017-43007

HFT 2017-38706

Img CHRIS-CHANACHAI-CHIEN

Country Thailand,
Name CHRIS-CHANACHAI-CHIEN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13893
CHA 2017-13894
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHA 2017-13893

CHA 2017-13894

Img CHRIS-CHANACHAI-CHIEN (TEAM A)

Country Thailand,
Name CHRIS-CHANACHAI-CHIEN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13897
HFT 2017-36041
HFT 2017-36051
HFT 2017-36052
HFT 2017-36058
HFT 2017-36060
HFT 2017-36063
RPIA 2017-09720
RPIA 2017-09725
RPIA 2017-09731
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds

HFT 2017-36063

RPIA 2017-09731

HFT 2017-36041

RPIA 2017-09720

HFT 2017-36052

CHA 2017-13897

HFT 2017-36058

HFT 2017-36051

RPIA 2017-09725  

 

Img COCK FIGHTING AND PIGEON CONNECT

Country Thailand,
Name COCK FIGHTING AND PIGEON CONNECT
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-35002
RPIA 2017-11195
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

RPIA 2017-35002

Img COCK FIGHTING AND PIGEON CONNECT (TEAM A)

Country Thailand,
Name COCK FIGHTING AND PIGEON CONNECT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-11081
RPIA 2017-11087
RPIA 2017-11188
RPIA 2017-11192
RPIA 2017-11197
RPIA 2017-11198
RPIA 2017-11097
RPIA 2017-11099
RPIA 2017-11199
RPIA 2017-35001
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-11197

RPIA 2017-11188

RPIA 2017-11081

RPIA 2017-11099

RPIA 2017-11198

RPIA 2017-11097

RPIA 2017-11087

RPIA 2017-11199

RPIA 2017-35001

Img COMB VAN WANROOIJ

Country Netherlands,
Name COMB VAN WANROOIJ
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
NL 2017-3736999
NL 2017-3737186
NL 2017-3737205
NL 2017-3737209
NL 2017-3737211
NL 2017-3737213
NL 2017-3737217
NL 2017-3737243
NL 2017-3737252
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

NL 2017-3737243

NL 2017-3737217

NL 2017-3737213

NL 2017-3737186

NL 2017-3737205

NL 2017-3737252

NL 2017-3736999

NL 2017-3737209

Img COUNTRY (TEAM A)

Country Thailand,
Name COUNTRY (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-29901
RPIA 2017-29905
RPIA 2017-29907
RPIA 2017-29909
RPIA 2017-29910
RPIA 2017-29912
RPIA 2017-29916
RPIA 2017-29917
RPIA 2017-29919
RPIA 2017-29921
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-29912

RPIA 2017-29905

RPIA 2017-29916

RPIA 2017-29919

RPIA 2017-29917

RPIA 2017-29909

RPIA 2017-29921

Img COUNTRY (TEAM B)

Country Thailand,
Name COUNTRY (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-29922
RPIA 2017-29924
RPIA 2017-29928
RPIA 2017-29929
RPIA 2017-29932
RPIA 2017-29944
RPIA 2017-29946
RPIA 2017-29947
RPIA 2017-29952
RPIA 2017-29953
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-29953

RPIA 2017-29952

RPIA 2017-29947

RPIA 2017-29922

RPIA 2017-29932

RPIA 2017-29944

RPIA 2017-29928

RPIA 2017-29946

Img DA AI-CAI YONG ZHONG-LIN DAN YANG (TEAM A)

Country China,
Name DA AI-CAI YONG ZHONG-LIN DAN YANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0191857
CHN 2017-09-0191858
CHN 2017-09-0191859
CHN 2017-19-0433304
CHN 2017-19-0433317
CHN 2017-19-0433325
CHN 2017-19-0433346
CHN 2017-19-0433348
CHN 2017-19-0433385
CHN 2017-19-0433389
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

CHN 2017-09-0191858

CHN 2017-09-0191859

CHN 2017-19-0433317

CHN 2017-19-0433325

Img DAANS BROTHERS

Country Belgium,
Name DAANS BROTHERS
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
BE 2017-6086759
BE 2017-6086823
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

BE 2017-6086759

BE 2017-6086823

Img DE BELSER JOHAN

Country Belgium,
Name DE BELSER JOHAN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
BE 2017-6053627
BE 2017-6053628
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

BE 2017-6053627

BE 2017-6053628

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT

Country Thailand,
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

RPIA 2017-09923

Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 0 bird

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM A)

Country Thailand,
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-09502
RPIA 2017-09512
RPIA 2017-09513
RPIA 2017-09514
RPIA 2017-09517
RPIA 2017-09522
RPIA 2017-09529
RPIA 2017-09531
RPIA 2017-09532
RPIA 2017-09814
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-09531

RPIA 2017-09502

RPIA 2017-09517

RPIA 2017-09522

RPIA 2017-09532

RPIA 2017-09529

RPIA 2017-09512

RPIA 2017-09514

RPIA 2017-09513

 

 

 

 

Img DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM B)

Country Thailand,
Name DHANIN-NARONG CHEARAVANONT (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-09515
RPIA 2017-09524
RPIA 2017-09536
RPIA 2017-09809
RPIA 2017-09812
RPIA 2017-09816
RPIA 2017-09903
RPIA 2017-09909
RPIA 2017-09911
RPIA 2017-09917
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-09536

RPIA 2017-09911

RPIA 2017-09809

RPIA 2017-09816

RPIA 2017-09524

RPIA 2017-09812

RPIA 2017-09515

RPIA 2017-09909

RPIA 2017-09917

Img DICKMANN-STROETGES

Country Netherlands,
Name DICKMANN-STROETGES
Pigeons 8
Ring No.(Admission)
NL 2017-1454910
NL 2017-1454944
NL 2017-1454953
NL 2017-1454976
NL 2017-1454977
NL 2017-1454978
NL 2017-1454989
NL 2017-1454992
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

NL 2017-1454953

NL 2017-1454989

NL 2017-1454910

NL 2017-1454992

NL 2017-1454978

NL 2017-1454977

Img DIRK VAN HOFWEGEN

Country Netherlands,
Name DIRK VAN HOFWEGEN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2017-1302807
NL 2017-1302837
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds

NL 2017-1302837

NL 2017-1302807

 

 

Img DR.TEERACHON MANOMAIPHIBUL (TEAM A)

Country Thailand,
Name DR.TEERACHON MANOMAIPHIBUL (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00810
RPIA 2017-00811
RPIA 2017-00812
RPIA 2017-00815
RPIA 2017-00817
RPIA 2017-00819
RPIA 2017-00821
RPIA 2017-00826
RPIA 2017-00827
RPIA 2017-00833
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-00833

RPIA 2017-00810

RPIA 2017-00811

RPIA 2017-00819

RPIA 2017-00827

RPIA 2017-00817

RPIA 2017-00815

RPIA 2017-00812

RPIA 2017-00821

Img DREAM TEAM (TEAM A)

Country Thailand,
Name DREAM TEAM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1449051
NL 2017-1449065
NL 2017-1449089
NL 2017-1449282
NL 2017-1449284
NL 2017-1449289
NL 2017-1449292
NL 2017-1449294
NL 2017-1449297
NL 2017-1449298
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds

NL 2017-1449282

NL 2017-1449284

NL 2017-1449051

NL 2017-1449298

NL 2017-1449297

NL 2017-1449289

Img ED MOL

Country Netherlands,
Name ED MOL
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 2017-1352834
NL 2017-1352836
NL 2017-1352868
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 3 birds   

NL 2017-1352868

NL 2017-1352836

NL 2017-1352834

Img EIJERKAMP

Country Netherlands,
Name EIJERKAMP
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
NL 2017-1820605
NL 2017-1820607
NL 2017-1820610
NL 2017-1820662
NL 2017-1820709
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

NL 2017-1820607

NL 2017-1820662

NL 2017-1820610

NL 2017-1820605

NL 2017-1820709

Img ELITE OF NATURAL

Country Belgium,
Name ELITE OF NATURAL
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 2017-6007188
BE 2017-6007208
BE 2017-6007223
BE 2017-6007281
BE 2017-6007308
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

BE 2017-6007308

BE 2017-6007223

BE 2017-6007208

BE 2017-6007281

BE 2017-6007188

Img EURO FIGHTER (TEAM A)

Country Germany,
Name EURO FIGHTER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
DV 2017 01217-579
DV 2017 01638-85
DV 2017 02733-813
DV 2017 03938-65
DV 2017 07566-201
DV 2017 09478-781
DV 2017 09564-98
DV 2017 09984-280
DV 2017 04195-134
FCI RO 2017-533177
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

DV 2017 09478-781

DV 2017 09984-280

DV 2017 02733-813

DV 2017 01638-85

DV 2017 07566-201

DV 2017 01217-579

DV 2017 03938-65

Img FEN YANG SHI JIA-GUO JIAN YONG

Country China,
Name FEN YANG SHI JIA-GUO JIAN YONG
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0284626
CHN 2017-19-0284627
CHN 2017-19-0349232
CHN 2017-19-0349240
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-19-0349240

CHN 2017-19-0349232

Img FONDCLUB AMBIORIX TONGEREN (TEAM A)

Country Belgium,
Name FONDCLUB AMBIORIX TONGEREN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2017-5006761
BE 2017-5006762
BE 2017-5007179
BE 2017-5007511
BE 2017-5007512
BE 2017-5007543
BE 2017-5007545
BE 2017-5007546
BE 2017-5007802
BE 2017-5048317
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

BE 2017-5007546

BE 2017-5007511

BE 2017-5006762

BE 2017-5007802

BE 2017-5006761

BE 2017-5007512

BE 2017-5007543

BE 2017-5048317

BE 2017-5007545

Img FRANCIS LOFT (TEAM A)

Country Thailand,
Name FRANCIS LOFT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-10001
CHA 2017-10003
CHA 2017-10021
CHA 2017-30092
RPIA 2017-08584
RPIA 2017-08587
RPIA 2017-08589
RPIA 2017-08590
RPIA 2017-09300
HFT 2017-39013
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-09300

RPIA 2017-08590

CHA 2017-10003

RPIA 2017-08589

HFT 2017-39013

RPIA 2017-08584

CHA 2017-10021

CHA 2017-30092

RPIA 2017-08587

CHA 2017-10001

 

 

Img GARUDA7 (TEAM A)

Country Indonesia,
Name GARUDA7 (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
IDN 2017-30171
IDN 2017-30173
IDN 2017-30175
IDN 2017-30178
IDN 2017-30179
IDN 2017-30182
IDN 2017-30185
IDN 2017-30187
IDN 2017-30200
NL 2017-1468292
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

IDN 2017-30178

IDN 2017-30173

IDN 2017-30175

IDN 2017-30179

IDN 2017-30187

IDN 2017-30182

IDN 2017-30171

 

Img GE BI SHENG-ZHOU WU KE

Country China,
Name GE BI SHENG-ZHOU WU KE
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0448864
CHN 2017-19-0449893
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-19-0449893

CHN 2017-19-0448864

Img GEBR TIELEN

Country Netherlands,
Name GEBR TIELEN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2017-1467561
NL 2017-1467566
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

NL 2017-1467566     NL 2017-1467561  

Img GEERINCKX BART-JURGEN

Country Belgium,
Name GEERINCKX BART-JURGEN
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
BE 2017-6024290
BE 2017-6024319
BE 2017-6024335
BE 2017-6024343
BE 2017-6024351
BE 2017-6024352
BE 2017-6024355
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

BE 2017-6024351

BE 2017-6024335

BE 2017-6024352

BE 2017-6024355

Img GORIS JEF

Country Belgium,
Name GORIS JEF
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 2017-6198944
BE 2017-6198948
BE 2017-6198959
BE 2017-6198964
BE 2017-6198974
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

BE 2017-6198959

BE 2017-6198948

BE 2017-6198974

BE 2017-6198944

BE 2017-6198964

Img GOTOU-YAMAMOTO-KIMIZUKA (TEAM A)

Country Japan,
Name GOTOU-YAMAMOTO-KIMIZUKA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 2017 MB-07793
JPN 2017 MB-07797
JPN 2017 MB-07850
JPN 2017 MB-07852
JPN 2017 MB-07876
JPN 2017 MB-07877
JPN 2017 MB-07961
JPN 2017 MB-07965
JPN 2017 HA-17072
JPN 2017 HA-17073
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

JPN 2017-HA-17073

JPN 2017 MB-07850

JPN 2017 MB-07877

JPN 2017 MB-07965

JPN 2017 HA-17072

JPN 2017 MB-07797

JPN 2017-MB-07876

 

 

Img GPS (TEAM A)

Country Netherlands,
Name GPS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2017-3072557
BE 2017 3072567
BE 2017-3072568
BE 2017-3072570
BE 2017-3072573
BE 2017-3072574
BE 2017-3072584
BE 2017-3072587
BE 2017-3072588
BE 2017-3072589
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

BE 2017-3072584

BE 2017-3072587

BE 2017-3072589

BE 2017-3072568

BE 2017-3072573

BE 2017-3072567

 

 

Img GRAHAM-KEITH JONES

Country United Kingdom,
Name GRAHAM-KEITH JONES
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
GB A 2017-22346
GB V 2017-69470
GB V 2017-69477
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

GB A 2017-22346

GB V 2017-69477

Img GUI ZHOU XIAO LONG GE YE (TEAM A)

Country China,
Name GUI ZHOU XIAO LONG GE YE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-23-0907703
CHN 2017-23-0907704  
CHN 2017-23-0907705  
CHN 2017-23-0907706
CHN 2017-23-0907742
CHN 2017-23-0907743  
CHN 2017-23-0907749  
CHN 2017-23-0907750
CHN 2017-23-0608787  
CHN 2017-23-0608788
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHN 2017-23-0608787  

CHN 2017-23-0907706

CHN 2017-23-0907742

CHN 2017-23-0907749  

CHN 2017-23-0907743  

CHN 2017-23-0907703

CHN 2017-23-0608788

CHN 2017-23-0907705  

 

 

Img GUNTER GOETZ

Country Germany,
Name GUNTER GOETZ
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 2017-05136-605
DV 2017-05136-646
DV 2017-05136-691
DV 2017-05136-750
DV 2017-05136-761
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

DV 2017-05136-691

DV 2017-05136-605

DV 2017-05136-646

DV 2017-05136-750

DV 2017-05136-761

 

 

Img GUNTER LANGEFELD

Country Germany,
Name GUNTER LANGEFELD
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 2017-0341-676
DV 2017-0341-686
DV 2017-0341-746
DV 2017-0341-786
DV 2017-0341-787
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

DV 2017-0341-786

DV 2017-0341-787

DV 2017-0341-686

DV 2017-0341-746

DV 2017-0341-676

 

Img HAI YE SHU QIAN YANG HAI ZHU (TEAM A)

Country China,
Name HAI YE SHU QIAN YANG HAI ZHU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0056266
CHN 2017-19-0056291
CHN 2017-19-0056303
CHN 2017-19-0056326
CHN 2017-19-0056367
CHN 2017-19-0056374
CHN 2017-19-0056378
CHN 2017-19-0056413
CHN 2017-19-0056426
CHN 2017-19-0056441
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds

CHN 2017-19-0056266

CHN 2017-19-0056303

CHN 2017-19-0056326

CHN 2017-19-0056291

Img HARRIE VAN BOXMEER (TEAM A)

Country Netherlands,
Name HARRIE VAN BOXMEER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-3744577
NL 2017-3744591
NL 2017-3744593
NL 2017-4039612
NL 2017-4039615
NL 2017-4039619
NL 2017-4039620
NL 2017-1449061
NL 2017-1449084
NL 2017-1449100
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 7 birds   

NL 2017-1449100

NL 2017-4039612

NL 2017-4039615

NL 2017-1449061

NL 2017-3744593

NL 2017-3744577

NL 2017-4039620

Img HARRY'S GRANDCHILDREN

Country Germany,
Name HARRY'S GRANDCHILDREN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
DV 01777-17-264
DV 01777-17-284
DV 01777-17-288
DV 01777-17-293
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

DV 01777-17-264

DV 01777-17-284

Img HE BEI WANG CHENG JIAN

Country China,
Name HE BEI WANG CHENG JIAN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-03-0666812  
CHN 2017-03-0666848 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-03-0666812  

CHN 2017-03-0666848 

Img HE BEI WANG CHENG JIAN (TEAM A)

Country China,
Name HE BEI WANG CHENG JIAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-03-0666815  
CHN 2017-03-0666816
CHN 2017-03-0666833  
CHN 2017-03-0666841  
CHN 2017-03-0666842  
CHN 2017-03-0666849  
CHN 2017-03-0666857  
CHN 2017-03-0666858  
CHN 2017-03-0666860  
CHN 2017-03-0666834
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

CHN 2017-03-0666834

CHN 2017-03-0666858

CHN 2017-03-0666816

CHN 2017-03-0666849  

CHN 2017-03-0666833 

CHN 2017-03-0666857  

CHN 2017-03-0666860  

CHN 2017-03-0666815  

CHN 2017-03-0666841  

CHN 2017-03-0666842

Img HE BIN (TEAM A)

Country China,
Name HE BIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-02-0007723
CHN 2017-02-0007759
CHN 2017-02-0007764
CHN 2017-02-0007767
CHN 2017-02-0007768
CHN 2017-02-0007791
CHN 2017-02-0007792
CHN 2017-02-0007793
CHN 2017-02-0007794
CHN 2017-02-0077745
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHN 2017-02-0007794

CHN 2017-02-0007759

CHN 2017-02-0007764

CHN 2017-02-0007792

CHN 2017-02-0007793

CHN 2017-02-0077745

CHN 2017-02-0007791

CHN 2017-02-0007768

Img HE BIN (TEAM B)

Country China,
Name HE BIN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-02-0077747
CHN 2017-02-0077750
CHN 2017-02-0077753
CHN 2017-02-0077754
CHN 2017-02-0077756
CHN 2017-02-0077757
CHN 2017-02-0077758
CHN 2017-02-0077760
CHN 2017-02-0077771
CHN 2017-02-0077776
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 7 birds   

CHN 2017-02-0077760

CHN 2017-02-0077758

CHN 2017-02-0077754

CHN 2017-02-0077757

CHN 2017-02-0077747

CHN 2017-02-0077771

CHN 2017-02-0077753

 

 

Img HE BIN (TEAM C)

Country China,
Name HE BIN (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-02-0077778
CHN 2017-02-0077780
CHN 2017-02-0077782
CHN 2017-02-0077785
CHN 2017-02-0077786
CHN 2017-02-0077787
CHN 2017-02-0077790
CHN 2017-02-0077791
CHN 2017-02-0077795
CHN 2017-02-0077796
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

CHN 2017-02-0077790

CHN 2017-02-0077782

CHN 2017-02-0077791

CHN 2017-02-0077787

CHN 2017-02-0077785

Img HE BIN (TEAM D)

Country China,
Name HE BIN (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-02-0077797
CHN 2017-02-0077801
CHN 2017-02-0077802
CHN 2017-02-0077803
CHN 2017-02-0080047
CHN 2017-02-0080244
CHN 2017-02-0080269
CHN 2017-02-0080282
CHN 2017-02-0080284
CHN 2017-02-0080285
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

CHN 2017-02-0080282

CHN 2017-02-0080285

CHN 2017-02-0077801

CHN 2017-02-0080269

CHN 2017-02-0077802

CHN 2017-02-0080244

CHN 2017-02-0080284

Img HE BIN (TEAM E)

Country China,
Name HE BIN (TEAM E)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-02-0080286
CHN 2017-02-0080287
CHN 2017-02-0080288
CHN 2017-02-0080294
CHN 2017-02-0080338
CHN 2017-02-0080349
CHN 2017-02-0080415
CHN 2017-02-0080976
CHN 2017-02-0080980
CHN 2017-02-0080985
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHN 2017-02-0080294

CHN 2017-02-0080288

CHN 2017-02-0080286

CHN 2017-02-0080976

CHN 2017-02-0080985

CHN 2017-02-0080287

CHN 2017-02-0080338

CHN 2017-02-0080415

Img HE NAN SHUN XUE LIN (TEAM A)

Country China,
Name HE NAN SHUN XUE LIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0008037
CHN 2017-01-0008040  
CHN 2017-01-0988832  
CHN 2017-01-0988836  
CHN 2017-01-0988841  
CHN 2017-01-0988843
CHN 2017-01-0988847  
CHN 2017-01-0988848 
CHN 2017-01-0988849
CHN 2017-16-0399678 
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

CHN 2017-01-0988849  

CHN 2017-01-0988841

CHN 2017-01-0988843

Img HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A)

Country China,
Name HEI MA GE SHE-WU SHAO PENG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0033316
CHN 2017-19-0033317
CHN 2017-19-0055575
CHN 2017-19-0055580
CHN 2017-19-0055595
CHN 2017-19-0055596
CHN 2017-19-0111193
CHN 2017-19-0155551
CHN 2017-19-0155558
CHN 2017-19-0166681
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds

CHN 2017-19-0111193

CHN 2017-19-0055580

CHN 2017-19-0033316

CHN 2017-19-0155551

CHN 2017-19-0055596

CHN 2017-19-0033317

CHN 2017-19-0166681

 

 

Img HENK EN NICOLE DE WEERD

Country Netherlands,
Name HENK EN NICOLE DE WEERD
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BE 2017-5055989
NL 2017-1345821
NL 2017-1347043
NL 2017-1347080
NL 2017-1347081
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

NL 2017-1347043

NL 2017-1347080

BE 2017-5055989

NL 2017-1345821

NL 2017-1347081

Img HERBOTS GEBR

Country Belgium,
Name HERBOTS GEBR
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
BE 2017-2140523
BE 2017-2140527
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

BE 2017-2140527

BE 2017-2140523

Img HUANG JIAN (TEAM A)

Country China,
Name HUANG JIAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0877589  
CHN 2017-01-0877590  
CHN 2017-01-0877597
CHN 2017-01-0877598
CHN 2017-01-0929956
CHN 2017-01-0929957  
CHN 2017-01-0929958
CHN 2017-01-0929961  
CHN 2017-01-0929962  
CHN 2017-01-0929963  
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

CHN 2017-01-0877589  

CHN 2017-01-0877590

CHN 2017-01-0877597

CHN 2017-01-0929956

CHN 2017-01-0929958

CHN 2017-01-0929961

CHN 2017-01-0929962  

CHN 2017-01-0929963  

CHN 2017-01-0877598

Img HUNGRY TIGER (TEAM A)

Country Thailand,
Name HUNGRY TIGER (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-19908
HFT 2017-37551
HFT 2017-37557
RPIA 2017-09845
RPIA 2017-27681
RPIA 2017-27682
RPIA 2017-27687
RPIA 2017-27700
RPIA 2017-37536
RPIA 2017-37537
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-27700

RPIA 2017-09845

RPIA 2017-27682

RPIA 2017-27687

RPIA 2017-37536

RPIA 2017-37537

HFT 2017-37551

CHA 2017-19908

HFT 2017-37557

 

 

 

Img JAN HOOYMANS

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
NL 2017-1410887
NL 2017-1410890
NL 2017-1410895
NL 2017-1410909
NL 2017-1410932
NL 2017-1410832
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds

 

NL 2017-1410909

NL 2017-1410895

NL 2017-1410890

NL 2017-1410887

NL 2017-1410932

Img JAN HOOYMANS (TEAM A)

Country Netherlands,
Name JAN HOOYMANS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1410676
NL 2017-1410731
NL 2017-1410761
NL 2017-1410763
NL 2017-1410785
NL 2017-1410827
NL 2017-1410830
NL 2017-1410868
NL 2017-1410871
NL 2017-1410884
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

NL 2017-1410871

NL 2017-1410785

NL 2017-1410884

 

NL 2017-1410827

NL 2017-1410731

NL 2017-1410868

NL 2017-1410676

NL 2017-1410830

NL 2017-1410761

NL 2017-1410763

Img JAN VAN DEN BERG

Country Netherlands,
Name JAN VAN DEN BERG
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2017-1269585
NL 2017-1269586
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

NL 2017-1269586

Img JAOTIN (TEAM A)

Country Thailand,
Name JAOTIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-07202
RPIA 2017-07203
RPIA 2017-07204
RPIA 2017-07208
RPIA 2017-07210
RPIA 2017-07211
RPIA 2017-07227
RPIA 2017-07228
RPIA 2017-07229
RPIA 2017-07230
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

RPIA 2017-07211

RPIA 2017-07230

RPIA 2017-07208

RPIA 2017-07228

Img JASSIM (TEAM A)

Country Kuwait,
Name JASSIM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUWAITFEDERATION 2017-895075
KUWAITFEDERATION 2017-895133
KUWAITFEDERATION 2017-895145
KUWAITFEDERATION 2017-895150
KUWAITFEDERATION 2017-895152
KUWAITFEDERATION 2017-895173
KUWAITFEDERATION 2017-895233
KUWAITFEDERATION 2017-895244
KUWAITFEDERATION 2017-895271
KUWAITFEDERATION 2017-895308
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds

KUWAITFEDERATION 2017-895075

KUWAITFEDERATION 2017-895173

KUWAITFEDERATION 2017-895244

KUWAITFEDERATION 2017-895152

KUWAITFEDERATION 2017-895233

KUWAITFEDERATION 2017-895271

KUWAITFEDERATION 2017-895133

KUWAITFEDERATION 2017-895308

KUWAITFEDERATION 2017-895150

Img JASSIM (TEAM B)

Country Kuwait,
Name JASSIM (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KUWAITFEDERATION 2017-895200
KUWAITFEDERATION 2017-895211
KUWAITFEDERATION 2017-895212
KUWAITFEDERATION 2017-895222
KUWAITFEDERATION 2017-895272
KUWAITFEDERATION 2017-895316
KUWAITFEDERATION 2017-895339
KUWAITFEDERATION 2017-895350
KUWAITFEDERATION 2017-895371
KUWAITFEDERATION 2017-895399
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

KUWAITFEDERATION 2017-895212

 

KUWAITFEDERATION 2017-895200

KUWAITFEDERATION 2017-895399

KUWAITFEDERATION 2017-895272

KUWAITFEDERATION 2017-895211

KUWAITFEDERATION 2017-895371

KUWAITFEDERATION 2017-895339

KUWAITFEDERATION 2017-895316

Img JI XIANG

Country China,
Name JI XIANG
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1626998
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

CHN 2017-01-1626998

Img JI ZHI YANG GUANG-JI XIANG (TEAM A)

Country China,
Name JI ZHI YANG GUANG-JI XIANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU 2017- JEDDS-11953
AU 2017- JEDDS-11959
CHN 2017-01-1052677
CHN 2017-01-1052678
CHN 2017-01-1257612
CHN 2017-01-1257617
CHN 2017-01-1257619
CHN 2017-01-1257674
CHN 2017-01-1257700
CHN 2017-01-1257898
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds

CHN 2017-01-1257619

CHN 2017-01-1257674

CHN 2017-01-1052677

CHN 2017-01-1257612

CHN 2017-01-1257700

AU 2017- JEDDS-11959

AU 2017- JEDDS-11953

 

Img JING QIU SHENG

Country China,
Name JING QIU SHENG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0220274
CHN 2017-01-0364768
CHN 2017-01-0789812
CHN 2017-01-1244941
CHN 2017-01-1244949
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-01-0220274

CHN 2017-01-1244949

Img JOHAN VAN BOXMEER

Country Netherlands,
Name JOHAN VAN BOXMEER
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
NL 2017-3744817
NL 2017-3744819
NL 2017-3744821
NL 2017-3744824
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

NL 2017-3744821

NL 2017-3744817

Img K.G.T. (TEAM A)

Country Thailand,
Name K.G.T. (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11121
CHA 2017-11122
CHA 2017-11125
CHA 2017-11127
CHA 2017-11129
CHA 2017-18936
CHA 2017-18938
CHA 2017-18941
CHA 2017-18946
CHA 2017-18948
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHA 2017-18948

CHA 2017-11122

CHA 2017-18946

CHA 2017-11129

CHA 2017-18938

CHA 2017-11125

CHA 2017-11127

CHA 2017-18941

Img KAMOL-SOMPONG (TEAM A)

Country Thailand,
Name KAMOL-SOMPONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17640
CHA 2017-17645
CHA 2017-17646
CHA 2017-17648
CHA 2017-17649
CHA 2017-19303
CHA 2017-19304
CHA 2017-19305
CHA 2017-19306
HFT 2017-37220
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHA 2017-17640

CHA 2017-19304

CHA 2017-19306

CHA 2017-17646

CHA 2017-17649

CHA 2017-19305

HFT 2017-37220

CHA 2017-17648

Img KAMPORN-NAPA-NATHEE

Country Thailand,
Name KAMPORN-NAPA-NATHEE
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
HFT 2017-34426
HFT 2017-34427
HFT 2017-34440
HFT 2017-34441
HFT 2017-34443
HFT 2017-34451
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 5 birds   

HFT 2017-34427

HFT 2017-34426

HFT 2017-34441

HFT 2017-34440

HFT 2017-34451

Img KANAGAWA (TEAM A)

Country Japan,
Name KANAGAWA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 2017 ET-05653 
JPN 2017 ET-05654
JPN 2017 ET-05655
JPN 2017 ET-05656
JPN 2017 ET-05662
JPN 2017 ET-05663
JPN 2017 ET-05696
JPN 2017 ET-05698
JPN 2017 ET-05699
JPN 2017 ET-05700
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds

JPN 2017-ET-05663

JPN 2017 ET-05662

JPN 2017-ET-05700

JPN 2017 ET-05699     JPN 2017 ET-05655     JPN 2017 ET-05654     JPN 2017 ET-05653 

Img KANAGAWA (TEAM B)

Country Japan,
Name KANAGAWA (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 2017 ET-05903
JPN 2017 ET-05908
JPN 2017 ET-06102
JPN 2017 ET-05817
JPN 2017 ET-05818 
JPN 2017 ET-01606
JPN 2017 MB-12722
JPN 2017 EM-00681 
JPN 2017 EM-00684
JPN 2017 EM-00688
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

JPN 2017 ET-05908

JPN 2017 ET-01606

JPN 2017 ET-05817

JPN 2017 EM-00684

JPN 2017 EM-00688

JPN 2017 ET-06102

Img KANG CHAU KAI (TEAM A)

Country Taiwan,
Name KANG CHAU KAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CTRPA 2017-280148
CTRPA 2017-280206
CTRPA 2017-280208
CTRPA 2017-280215
CTRPA 2017-280360
CTRPA 2017-280497
CTRPA 2017-280867
CTRPA 2017-280882
CTRPA 2017-280947
CTRPA 2017-280952
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

CTRPA 2017-280491

CTRPA 2017-280867

CTRPA 2017-280360

CTRPA 2017-280947

CTRPA 2017-280148

CTRPA 2017-280882

CTRPA 2017-280215

CTRPA 2017-280208

CTRPA 2017-280206

CTRPA 2017-280952

Img KARAKURT PIGEONS

Country Turkey,
Name KARAKURT PIGEONS
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
TR FCI 2017-102507
TR FCI 2017-102514
TR FCI 2017-102538
TR FCI 2017-102580
TR FCI 2017-147867
TR FCI 2017-147871
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

TR FCI 2017-147867 

TR FCI 2017-102580

TR FCI 2017-147871

TR FCI 2017-102507

TR FCI 2017-102538

 

Img KARL HEINZ LANG

Country Germany,
Name KARL HEINZ LANG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 08596-17-660
DV 08596-17-662
DV 08596-17-672
DV 08596-17-678
DV 08596-17-704
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

DV 2017 08596-678

DV 08596-17-660

DV 08596-17-672

Img KARL-HEINZ WICHERT

Country Germany,
Name KARL-HEINZ WICHERT
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 02618-17-104
DV 02618-17-120
DV 02618-17-392
DV 02618-17-393
DV 02618-17-396
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

DV 2017 02618-104

DV 02618-17-396

DV 02618-17-120

Img KLAPS – PHETSUWAN

Country Belgium,
Name KLAPS – PHETSUWAN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
BE 2017-5031791
BE 2017-5031830
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

BE 2017-5031791 

Img KOOPMAN RACING PIGEON

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
NL 2017-4704116
NL 2017-4704117
NL 2017-4704121
NL 2017-4704128
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

NL 2017-4704128

NL 2017-4704121

NL 2017-4704117

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM A)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1643721
NL 2017-1643722
NL 2017-1643730
NL 2017-1643731
NL 2017-1643732
NL 2017-1643733
NL 2017-1643738
NL 2017-1643743
NL 2017-1643748
NL 2017-1643752
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

NL 2017-1643721

NL 2017-1643730

NL 2017-1643722

NL 2017-1643732

NL 2017-1643743

NL 2017-1643738

NL 2017-1643731

NL 2017-1643752

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM B)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1643763
NL 2017-1643783
NL 2017-1643798
NL 2017-1643800
NL 2017-1643801
NL 2017-1643804
NL 2017-1643805
NL 2017-1643807
NL 2017-1643808
NL 2017-1643809
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

NL 2017-1643809

NL 2017-1643763

NL 2017-1643801

NL 2017-1643808

NL 2017-1643783

NL 2017-1643800

NL 2017-1643805

NL 2017-1643807

 

 

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM C)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1643813
NL 2017-1643814
NL 2017-1643815
NL 2017-1643817
NL 2017-1643818
NL 2017-1643820
NL 2017-1643821
NL 2017-1643823
NL 2017-1643824
NL 2017-1643825
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

NL 2017-1643821

NL 2017-1643817

NL 2017-1643818

NL 2017-1643814

NL 2017-1643824

NL 2017-1643813

NL 2017-1643823

NL 2017-1643815

 

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM D)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1643742
NL 2017-1643761
NL 2017-1643767
NL 2017-1643827
NL 2017-1643828
NL 2017-1643829
NL 2017-1643831
NL 2017-1643832
NL 2017-1643833
NL 2017-1643834
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

NL 2017-1643828

NL 2017-1643742

NL 2017-1643834

NL 2017-1643831

NL 2017-1643761

NL 2017-1643827

NL 2017-1643767

NL 2017-1643833

NL 2017-1643829

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM E)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM E)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-4704046
NL 2017-4704049
NL 2017-4704050
NL 2017-4704051
NL 2017-4704056
NL 2017-4704059
NL 2017-4704071
NL 2017-4704073
NL 2017-4704077
NL 2017-4704078
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

NL 2017-4704051

NL 2017-4704077

NL 2017-4704071

NL 2017-4704050

NL 2017-4704046

NL 2017-4704059

NL 2017-4704073

NL 2017-4704049

NL 2017-4704056

Img KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM F)

Country Netherlands,
Name KOOPMAN RACING PIGEON (TEAM F)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-4704083
NL 2017-4704084
NL 2017-4704085
NL 2017-4704088
NL 2017-4704092
NL 2017-4704093
NL 2017-4704097
NL 2017-4704101
NL 2017-4704104
NL 2017-4704112
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

NL 2017-4704097

NL 2017-4704084

NL 2017-4704088

NL 2017-4704101

NL 2017-4704083

NL 2017-4704092

NL 2017-4704085

NL 2017-4704104

NL 2017-4704093

Img KRITSADA-CHAKKATORN

Country Thailand,
Name KRITSADA-CHAKKATORN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-02878
RPIA 2017-02881
RPIA 2017-02889
RPIA 2017-02895
RPIA 2017-02898
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

RPIA 2017-02878

RPIA 2017-02881

RPIA 2017-02898

RPIA 2017-02889  

 

Img KU GE GUO JI

Country China,
Name KU GE GUO JI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1019781
CHN 2017-01-1019784
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-01-1019784

CHN 2017-01-1019781

Img LI JIAN JUN

Country China,
Name LI JIAN JUN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2017-04-1111932
CHN 2017-04-1111933
CHN 2017-04-1111946
CHN 2017-04-1111966
CHN 2017-04-1111980
CHN 2017-04-1111990
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

CHN 2017-04-1111933

CHN 2017-04-1111980

CHN 2017-04-1111990

CHN 2017-04-1111932

Img LIAN XING

Country China,
Name LIAN XING
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0299953
CHN 2017-19-0299954
CHN 2017-19-0299965
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 1 birds   

CHN 2017-19-0299953

Img LIMBURG LOFT (THAILAND)

Country Thailand,
Name LIMBURG LOFT (THAILAND)
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
HFT 2017-41741
HFT 2017-41803
HFT 2017-41852
HFT 2017-41857
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 2 birds      HFT 2017-41857     HFT 2017-41803

Img LIU JI MING

Country China,
Name LIU JI MING
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0364061
CHN 2017-01-0364066
CHN 2017-01-0364067
CHN 2017-01-1238107
CHN 2017-01-1238108
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

CHN 2017-01-0364067

Img LIU JIANG ZHANG JIA XUN

Country China,
Name LIU JIANG ZHANG JIA XUN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0004537
CHN 2017-01-0004541
CHN 2017-01-0004544
CHN 2017-01-0004545
CHN 2017-01-0004548
CHN 2017-01-0208957
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-01-0004545

CHN 2017-01-0208957

Img LIU QI DONG-XIANG LING GE YUAN

Country China,
Name LIU QI DONG-XIANG LING GE YUAN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-06-0002994
CHN 2017-06-0204022
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHN 2017-06-0204022

CHN 2017-06-0002994

Img LIU QI DONG-XIANG LING GE YUAN (TEAM A)

Country China,
Name LIU QI DONG-XIANG LING GE YUAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1612216  
CHN 2017-01-1612217
CHN 2017-01-1612223
CHN 2017-06-0002993
CHN 2017-06-0203039
CHN 2017-06-0203040
CHN 2017-06-0203041
CHN 2017-06-0203042
CHN 2017-06-0204021
CHN 2017-06-0209096
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds

CHN 2017-01-1612217

CHN 2017-06-0209096

CHN 2017-06-0203042

CHN 2017-06-0203040

CHN 2017-01-1612223

CHN 2017-06-0203041

CHN 2017-06-0203039

 

Img LOVE FISH (TEAM A)

Country Thailand,
Name LOVE FISH (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13904
CHA 2017-15781
CHA 2017-16704
CHA 2017-16799
CHA 2017-18054
CHA 2017-27708
HFT 2017-37299
RPIA 2017-11027
RPIA 2017-11028
RPIA 2017-16601
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds

CHA 2017-16799

CHA 2017-18054

CHA 2017-13904

CHA 2017-27708

RPIA 2017-11027

RPIA 2017-11028

RPIA 2017-16601

CHA 2017-16704

HFT 2017-37299

 

 

 

 

Img MA HONG JI-HU XU DONG

Country China,
Name MA HONG JI-HU XU DONG
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1331340
CHN 2017-01-1331349
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

CHN 2017-01-1331349

Img MA HONG JI-HU XU DONG (TEAM A)

Country China,
Name MA HONG JI-HU XU DONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0782921
CHN 2017-01-0782923
CHN 2017-01-0782925
CHN 2017-01-0782927
CHN 2017-01-1294967
CHN 2017-01-1294968
CHN 2017-01-1332652
CHN 2017-01-1332654
CHN 2017-01-1332662
CHN 2017-01-1332670
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHN 2017-01-1294967

CHN 2017-01-1332652

CHN 2017-01-1332670

CHN 2017-01-1294968

CHN 2017-01-1332654

CHN 2017-01-0782923

CHN 2017-01-1332662

CHN 2017-01-0782925

 

 

Img MADAME (TEAM A)

Country Thailand,
Name MADAME (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-09412
RPIA 2017-09416
RPIA 2017-09421
RPIA 2017-09423
RPIA 2017-09424
RPIA 2017-09427
RPIA 2017-09428
RPIA 2017-19805
RPIA 2017-19806
RPIA 2017-19809
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds

RPIA 2017-19806

RPIA 2017-09412

RPIA 2017-09427

RPIA 2017-09428

RPIA 2017-19805

RPIA 2017-09416

RPIA 2017-19809

RPIA 2017-09424

RPIA 2017-09423

Img MANAGER LEIGH MCKENZIE-MALLEE DOWNUNDER

Country Australia,
Name MANAGER LEIGH MCKENZIE-MALLEE DOWNUNDER
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-14370
RPIA 2017-24004
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds

RPIA 2017-24004

RPIA 2017-14370

Img MAX YANG (TEAM A)

Country Taiwan,
Name MAX YANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CTRPA 2017-230302
CTRPA 2017-230307
CTRPA 2017-230308
CTRPA 2017-230314
CTRPA 2017-230320
CTRPA 2017-230321
CTRPA 2017-230326
CTRPA 2017-230327
CTRPA 2017-230347
CTRPA 2017-230348
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

CTRPA 2017-230327

CTRPA 2017-230326

CTRPA 2017-230302

CTRPA 2017-230348

CTRPA 2017-230307

CTRPA 2017-230314

Img MEVR. ANDRE VERHAEGHE

Country Belgium,
Name MEVR. ANDRE VERHAEGHE
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
BE 2017-3011064
BE 2017-3011066
BE 2017-3111148
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

BE 2017-3111148

BE 2017-3011064

Img MIZUKOCHI (TEAM A)

Country Japan,
Name MIZUKOCHI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 2017 HA-17080
JPN 2017 HA-17082
JPN 2017 HA-17084
JPN 2017 HA-17086
JPN 2017 HA-17087
JPN 2017 HA-17088
JPN 2017 HA-17089
JPN 2017 HA-17091
JPN 2017 HA-17094
JPN 2017 HA-17095
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

JPN 2017-HA-17091

JPN 2017-HA-17084

JPN 2017-HA-17082

JPN 2017-HA-17095

JPN 2017 HA-17089

JPN 2017 HA-17094

JPN 2017 HA-17088

JPN 2017-HA-17080

JPN 2017-HA-17086

 

Img MOO KUD SUE

Country Thailand,
Name MOO KUD SUE
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13736
RPIA 2017-02382
RPIA 2017-28718
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

RPIA 2017-02382

RPIA 2017-28718

Img MOO KUD SUE (TEAM A)

Country Thailand,
Name MOO KUD SUE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13732
CHA 2017-18110
CHA 2017-18127
CHA 2017-19212
CHA 2017-19219
CHA 2017-19353
CHA 2017-19355
HFT 2017-34615
HFT 2017-39014
RPIA 2017-08588
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHA 2017-18110

HFT 2017-34615

CHA 2017-19219

HFT 2017-39014

CHA 2017-19212

CHA 2017-19353

CHA 2017-19355

RPIA 2017-08588

 

Img MOO KUD SUE (TEAM B)

Country Thailand,
Name MOO KUD SUE (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13901
CHA 2017-13902
CHA 2017-13905
CHA 2017-13906
CHA 2017-27701
CHA 2017-27702
CHA 2017-28042
CHA 2017-28043
HFT 2017-34650
RPIA 2017-02381
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds

HFT 2017-34650

CHA 2017-27701

RPIA 2017-02381

CHA 2017-27702

CHA 2017-13901

CHA 2017-28042

 

 

Img MUHSEN AL MUTEERI

Country Kuwait,
Name MUHSEN AL MUTEERI
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUWAITCLUB 2017-195693
KUWAITCLUB 2017-195764
KUWAITCLUB 2017-195907
KUWAITCLUB 2017-195963
KUWAITCLUB 2017-195997
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

KUWAITCLUB 2017-195997

KUWAITCLUB 2017-195907

KUWAITCLUB 2017-195693

Img NAKAMURA-NASU (TEAM A)

Country Japan,
Name NAKAMURA-NASU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 2017 MB-08412
JPN 2017 MB-08413
JPN 2017 MB-08414
JPN 2017 MB-08415
JPN 2017 MB-08416
JPN 2017 MB-09004
JPN 2017 MB-09006
JPN 2017 MB-09008
JPN 2017 MB-09010
JPN 2017 MB-09012
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 8 birds 

JPN 2017-MB-08416

JPN 2017-MB-08414

JPN 2017 MB-09010

JPN 2017 MB-08415

JPN 2017 MB-09006

JPN 2017 MB-08412

JPN 2017 MB-09008

JPN 2017 MB-09012

Img NARONG

Country Thailand,
Name NARONG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 2017-38001
HFT 2017-38002
HFT 2017-38003
HFT 2017-38004
HFT 2017-38006
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

HFT 2017-38006

HFT 2017-38003

Img NAVY-A-RATT

Country Thailand,
Name NAVY-A-RATT
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
CHA 2017-10349
CHA 2017-15487
RPIA 2017-02020
RPIA 2017-02030
RPIA 2017-02031
RPIA 2017-02062
RPIA 2017-02074
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds

 

RPIA 2017-02020

RPIA 2017-02031

RPIA 2017-02074

CHA 2017-10349

RPIA 2017-02030

Img NETI-TAPANAT TUNTIMONTRI (TEAM A)

Country Thailand,
Name NETI-TAPANAT TUNTIMONTRI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-28222
RPIA 2017-28224
RPIA 2017-28235
RPIA 2017-28236
RPIA 2017-28237
RPIA 2017-28239
RPIA 2017-28243
RPIA 2017-28244
RPIA 2017-28245
RPIA 2017-28246
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-28222

RPIA 2017-28224

RPIA 2017-28236

RPIA 2017-28239

RPIA 2017-28237

RPIA 2017-28245

RPIA 2017-28235

RPIA 2017-28246

RPIA 2017-28243

Img NETI-TAPANAT TUNTIMONTRI (TEAM B)

Country Thailand,
Name NETI-TAPANAT TUNTIMONTRI (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-28225
RPIA 2017-28226
RPIA 2017-28228
RPIA 2017-28229
RPIA 2017-28233
RPIA 2017-28234
RPIA 2017-28240
RPIA 2017-28241
RPIA 2017-28247
RPIA 2017-28248
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-28248  

RPIA 2017-28240

RPIA 2017-28228

RPIA 2017-28226

RPIA 2017-28241

RPIA 2017-28248

RPIA 2017-28234

RPIA 2017-28225

RPIA 2017-28233

RPIA 2017-28247

Img NEW CASA PALOMAS-INDONESIA

Country Indonesia,
Name NEW CASA PALOMAS-INDONESIA
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
ID 2017-128437
NCP 2017-2219
NCP 2017-2247
LLB INA DERBY 2017-00003
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

LLB INA DERBY 2017-00003

ID 2017-128437

NCP 2017-2219

Img NEW CASA PALOMAS-INDONESIA (TEAM A)

Country Indonesia,
Name NEW CASA PALOMAS-INDONESIA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
ID 2017-132222
LLB INA 2017-15699
LLB INA DERBY 2017-00020 
NCP 2017-1100
NCP 2017-2215
NCP 2017-2221
NCP 2017-2251
NCP 2017-2267
NCP 2017-2265 
NCP 2017-2266
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

NCP 2017-2215

NCP 2017-1100

LLB INA DERBY 2017-00020 

NCP 2017-2267

NCP 2017-2251

NCP 2017-2265

 

 

Img NINJATAO

Country Thailand,
Name NINJATAO
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHA 2017-18684
CHA 2017-18685
CHA 2017-18687
CHA 2017-18688
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

CHA 2017-18685

CHA 2017-18687

CHA 2017-18684

CHA 2017-18688

Img NIPA CHAIWISU (TEAM A)

Country Thailand,
Name NIPA CHAIWISU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-12637
CHA 2017-12648
CHA 2017-12672
CHA 2017-17990
CHA 2017-17993
CHA 2017-17997
CHA 2017-17998
CHA 2017-18000
HFT 2017-41127
RPIA 2017-08031
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 9 birds   

HFT 2017-41127

RPIA 2017-08031

CHA 2017-17997

CHA 2017-17993

CHA 2017-17998

CHA 2017-12672

CHA 2017-17990

CHA 2017-18000

CHA 2017-12648

 

Img NISA THANAPHAT-SAEBOY (TEAM A)

Country Thailand,
Name NISA THANAPHAT-SAEBOY (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU ARPU 2017-37065
AU ARPU 2017-37079
CHA 2017-12252
CHA 2017-12258
CHA 2017-12277
CHA 2017-10390
CHA 2017-18824
CHA 2017-18826
CHA 2017-18830
CHA 2017-18831

 

Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds

CHA 2017-18824

CHA 2017-18826

CHA 2017-10390

CHA 2017-12277

CHA 2017-12258

CHA 2017-12252

CHA 2017-18830

AU ARPU 2017-37079

AU ARPU 2017-37065

CHA 2017-18831

 

 

 

 

Img NUT-CHAKTHIP

Country Thailand,
Name NUT-CHAKTHIP
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-24345
RPIA 2017-24346
RPIA 2017-24347
RPIA 2017-24349
RPIA 2017-24350
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

RPIA 2017-24346

RPIA 2017-24349

RPIA 2017-24345

RPIA 2017-24350

RPIA 2017-24347

Img OBAID-FAYEZ Q8

Country Kuwait,
Name OBAID-FAYEZ Q8
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
KUWAITCLUB 2017-122249
KUWAITCLUB 2017-122263
KUWAITCLUB 2017-122264
KUWAITCLUB 2017-122377
KUWAITFEDERATION 2017-891714
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

KUWAITCLUB 2017-122249

KUWAITCLUB 2017-122263

KUWAITCLUB 2017-122377

KUWAITFEDERATION 2017-891714

KUWAITCLUB 2017-122264

Img OLR FRIENDS OF THAILAND

Country Germany,
Name OLR FRIENDS OF THAILAND
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
DV 2017-04858-342
DV 2017-04858-350
DV 2017-04858-355
DV 2017-04858-360
CH 2017-17159
CHA 2017-15619
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 4 birds   

DV 2017-04858-360

DV 2017-04858-355

CHA 2017-15619

 

DV 2017-04858-342

Img OLR FRIENDS OF THAILAND (TEAM A)

Country Germany,
Name OLR FRIENDS OF THAILAND (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CH 2017-9456
CH 2017-9458
CH 2017-9492
DV 02694-17-651
DV 02694-17-661
DV 02694-17-685
DV 02694-17-686
DV 05950-17-2137
DV 02694-17-683
RO UCP 2017-402086
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CH 2017-9492

CH 2017-9456

CH 2017-9458

DV 2017 05950-2137

DV 02694-17-686     DV 2017 02694-661     DV 02694-17-685     DV 02694-17-651    

Img OLR FRIENDS OF THAILAND (TEAM B)

Country Germany,
Name OLR FRIENDS OF THAILAND (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-15615
DV 05950-17-2110
DV 05950-17-2111
DV 05950-17-2121
DV 05950-17-2133
DV 07196-17-805
DV 07196-17-836
DV 07196-17-854
DV 07196-17-1001
RO UCP 2017-402073
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds

DV 07196-17-1001

DV 05950-17-2121

RO UCP 2017-402073

DV 05950-17-2133

DV 07196-17-836

CHA 2017-15615

DV 2017 07196-805

DV 05950-17-2111

DV 05950-17-2110

 

 

 

 

Img OLR FRIENDS OF THAILAND (TEAM C)

Country Germany,
Name OLR FRIENDS OF THAILAND (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-15610
DV 04858-17-22
DV 04858-17-58
DV 04858-17-68
DV 09683-17-740
DV 09683-17-757
RO UCP 2017-402072
RO UCP 2017-402077
RO UCP 2017-402079
RPIA 2017-05827
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RO UCP 2017-402072

DV 2017 04858-68

RO UCP 2017-402079

DV 04858-17-22

DV 04858-17-58

RO UCP 2017-402077

DV 2017 09683-757

CHA 2017-15610

Img ONE LOFT RACE SOFIA

Country Bulgaria,
Name ONE LOFT RACE SOFIA
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
BULGARIA 2017-75062
BULGARIA 2017-75075
BULGARIA 2017-75080
BULGARIA 2017-75082
BULGARIA 2017-75088
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 4 birds   

BULGARIA 2017-75062

BULGARIA 2017-75088

BULGARIA 2017-75082

BULGARIA 2017-75075

Img ORAPAN SAECHUA (TEAM A)

Country Thailand,
Name ORAPAN SAECHUA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17801
RPIA 2017-00606
RPIA 2017-09378
RPIA 2017-09379
RPIA 2017-09380
RPIA 2017-09381
RPIA 2017-09385
RPIA 2017-09386
RPIA 2017-09387
RPIA 2017-09389
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-09386

RPIA 2017-09379

RPIA 2017-09381

RPIA 2017-09378

RPIA 2017-00606

RPIA 2017-09387

RPIA 2017-09385

RPIA 2017-09380

 

Img PATCHARA-MONTIEN-APICHART

Country Thailand,
Name PATCHARA-MONTIEN-APICHART
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

HFT 2017-41050

Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

 

HFT 2017-41050

Img PATCHARA-MONTIEN-APICHART (TEAM A)

Country Thailand,
Name PATCHARA-MONTIEN-APICHART (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13782
CHA 2017-13787
CHA 2017-13788
CHA 2017-13790
HFT 2017-38072
HFT 2017-39666
RPIA 2017-09480
RPIA 2017-09485
RPIA 2017-09486
RPIA 2017-09488
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-09485

CHA 2017-13790

CHA 2017-13782

CHA 2017-13787

HFT 2017-39666

RPIA 2017-09480

CHA 2017-13788

HFT 2017-38072

RPIA 2017-09486

RPIA 2017-09488

Img Img PEC-TECHAVICHIAN BROS (TEAM A)

Country Thailand,Belgium,
Name PEC-TECHAVICHIAN BROS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2017-4062338
BE 2017-4062347
BE 2017-4062370
BE 2017-4062380
BE 2017-4062391
CHA 2017-13303
CHA 2017-13305
CHA 2017-13307
CHA 2017-13315
CHA 2017-13328
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

BE 2017-4062370

CHA 2017-13315

BE 2017-4062380

CHA 2017-13307

CHA 2017-13303

BE 2017-4062338

CHA 2017-13305

CHA 2017-13328

BE 2017-4062347

Img Img PEC-TECHAVICHIAN BROS (TEAM B)

Country Thailand,Belgium,
Name PEC-TECHAVICHIAN BROS (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2017-4062344
BE 2017-4062358
BE 2017-4062368
BE 2017-4062375
BE 2017-4062384
CHA 2017-13368
CHA 2017-13370
CHA 2017-13373
CHA 2017-13385
CHA 2017-13389
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

BE 2017-4062358

BE 2017-4062368

CHA 2017-13370

CHA 2017-13389

BE 2017-4062375

BE 2017-4062344

CHA 2017-13373

CHA 2017-13385

CHA 2017-13368

Img PERMSAK-ASAWIN (TEAM A)

Country Thailand,
Name PERMSAK-ASAWIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-39264
HFT 2017-39276
HFT 2017-39253
HFT 2017-39280
HFT 2017-39281
HFT 2017-39282
HFT 2017-39285
HFT 2017-39288
HFT 2017-39290
HFT 2017-41328
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

HFT 2017-39276

HFT 2017-41328

HFT 2017-39264

HFT 2017-39288

HFT 2017-39282

HFT 2017-39285

HFT 2017-39290

HFT 2017-39281

HFT 2017-39253

Img PHAYAGU (TEAM A)

Country Thailand,
Name PHAYAGU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-01506
RPIA 2017-01507
RPIA 2017-01508
RPIA 2017-01509
RPIA 2017-01510
RPIA 2017-01512
RPIA 2017-01513
RPIA 2017-01514
RPIA 2017-01515
RPIA 2017-01516
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

RPIA 2017-01508

RPIA 2017-01516

RPIA 2017-01512

 

RPIA 2017-01514

RPIA 2017-01509

RPIA 2017-01515

RPIA 2017-01507

Img PICHAI AKKARAPREEDA (TEAM A)

Country Thailand,
Name PICHAI AKKARAPREEDA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-08608
RPIA 2017-08609
RPIA 2017-08612
RPIA 2017-08613
RPIA 2017-08614
RPIA 2017-08615
RPIA 2017-08637
RPIA 2017-08640
RPIA 2017-08641
RPIA 2017-08643
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

RPIA 2017-08615

RPIA 2017-08637

RPIA 2017-08643

RPIA 2017-08608

RPIA 2017-08609

RPIA 2017-08612

RPIA 2017-08613

Img PICHAI AKKARAPREEDA (TEAM B)

Country Thailand,
Name PICHAI AKKARAPREEDA (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-08610
RPIA 2017-08611
RPIA 2017-08616
RPIA 2017-08624
RPIA 2017-08627
RPIA 2017-08629
RPIA 2017-08633
RPIA 2017-08634
RPIA 2017-08635
RPIA 2017-08639
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds

RPIA 2017-08629

RPIA 2017-08639

RPIA 2017-08635

RPIA 2017-08611

RPIA 2017-08627

RPIA 2017-08610

RPIA 2017-08633

RPIA 2017-08634

Img PIGEON CONNECT (TEAM A)

Country Thailand,
Name PIGEON CONNECT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13308
CHA 2017-13320
NL 2017-1449268
RPIA 2017-08547
RPIA 2017-08549
RPIA 2017-09602
RPIA 2017-28561
RPIA 2017-28546
RPIA 2017-28501
RPIA 2017-28504
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

CHA 2017-13320

RPIA 2017-08547

RPIA 2017-09602

RPIA 2017-28561

CHA 2017-13308

RPIA 2017-28504

RPIA 2017-08549

NL 2017-1449268

RPIA 2017-28546

Img PIGEON CONNECT (TEAM B)

Country Thailand,
Name PIGEON CONNECT (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17634
CHA 2017-17641
RPIA 2017-28514
RPIA 2017-28517
RPIA 2017-28510
RPIA 2017-28511
RPIA 2017-28521
RPIA 2017-28522
RPIA 2017-28526
RPIA 2017-28527
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons :8 birds

RPIA 2017-28522

RPIA 2017-28521

RPIA 2017-28514

CHA 2017-17634

RPIA 2017-28510

RPIA 2017-28526

RPIA 2017-28517

RPIA 2017-28511

 

 

 

 

Img PIGEON CONNECT (TEAM C)

Country Thailand,
Name PIGEON CONNECT (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00953
RPIA 2017-02873
RPIA 2017-08941
RPIA 2017-08971
RPIA 2017-28555
RPIA 2017-28560
RPIA 2017-28567
RPIA 2017-28570
RPIA 2017-29531
RPIA 2017-29534
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons :7 birds 

RPIA 2017-29534

RPIA 2017-28560

RPIA 2017-08941

RPIA 2017-08971

RPIA 2017-28567

RPIA 2017-00953

RPIA 2017-02873

Img PISON-PISIT (TEAM A)

Country Thailand,
Name PISON-PISIT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-05002
RPIA 2017-05003
RPIA 2017-05004
RPIA 2017-05005
RPIA 2017-05006
RPIA 2017-05007
RPIA 2017-05008
RPIA 2017-05009
RPIA 2017-05011
RPIA 2017-05013
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons :9 birds

RPIA 2017-05007

RPIA 2017-05004

 

RPIA 2017-05008

RPIA 2017-05005

RPIA 2017-05013

RPIA 2017-05011

RPIA 2017-05003

RPIA 2017-05009

RPIA 2017-05006

Img PJ LOFTS

Country United Kingdom,
Name PJ LOFTS
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
GB Z 2017-028586
GB Z 2017-028592
GB Z 2017-072470
GB Z 2017-072475
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

GB Z 2017-072475

GB Z 2017-028586

Img PLANET BROTHERS

Country United Kingdom,
Name PLANET BROTHERS
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
GB V 2017-46136
GB V 2017-46149
GB V 2017-46162
GB V 2017-46178
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

GB V 2017-46162

GB V 2017-46178

GB V 2017-46149

Img PNS (TEAM A)

Country Thailand,
Name PNS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-10058
HFT 2017-34063
HFT 2017-44501
HFT 2017-44502
RPIA 2017-07971
RPIA 2017-07996
RPIA 2017-07997
RPIA 2017-07998
RPIA 2017-08000
RPIA 2017-24669
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

HFT 2017-44502

RPIA 2017-07996

HFT 2017-44501

RPIA 2017-07971

RPIA 2017-07998

RPIA 2017-08000

CHA 2017-10058

HFT 2017-34063

RPIA 2017-24669

Img POM RUNGSIT (TEAM A)

Country Thailand,
Name POM RUNGSIT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-27931
RPIA 2017-27932
RPIA 2017-27935
RPIA 2017-27936
RPIA 2017-27938
RPIA 2017-27939
RPIA 2017-27940
RPIA 2017-27941
RPIA 2017-27942
RPIA 2017-27944
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-27935

RPIA 2017-27942

RPIA 2017-27938

RPIA 2017-27940

RPIA 2017-27939

RPIA 2017-27944

RPIA 2017-27941

RPIA 2017-27931

RPIA 2017-27932

RPIA 2017-27936

 

 

Img POWER OF FOUR (TEAM A)

Country Thailand,
Name POWER OF FOUR (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11316
CHA 2017-11317
CHA 2017-19999
CHA 2017-20000
RPIA 2017-02718
RPIA 2017-05406
RPIA 2017-09262
RPIA 2017-09267
RPIA 2017-28375
RPIA 2017-28378
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-28375

RPIA 2017-05406

CHA 2017-11317

CHA 2017-20000

CHA 2017-11316

RPIA 2017-09262

CHA 2017-19999

RPIA 2017-28378

Img PRAPON-JASSIM-ALKULAIB

Country Kuwait,
Name PRAPON-JASSIM-ALKULAIB
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13983
CHA 2017-13999
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

CHA 2017-13999

 

 

Img PRAPON-PRAPAT-JOHN (TEAM A)

Country Thailand,
Name PRAPON-PRAPAT-JOHN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13989
CHA 2017-13990
CHA 2017-13991
CHA 2017-13992
CHA 2017-13994
CHA 2017-13995
CHA 2017-13996
CHA 2017-13997
CHA 2017-13998
CHA 2017-30400
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHA 2017-13995

CHA 2017-13994

CHA 2017-13991

CHA 2017-13998

CHA 2017-30400

CHA 2017-13990

CHA 2017-13996

Img PRASARTPORN

Country Thailand,
Name PRASARTPORN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHA 2017-16601
CHA 2017-16602
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

CHA 2017-16602

 

CHA 2017-16601

Img QIU SI GAO

Country China,
Name QIU SI GAO
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0100241  
CHN 2017-09-0100242  
CHN 2017-09-0100243 
CHN 2017-09-0100244  
CHN 2017-09-0100251  
CHN 2017-09-0100252 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

CHN 2017-09-0100252 

CHN 2017-09-0100241  

CHN 2017-09-0100251  

CHN 2017-09-0100243 

CHN 2017-09-0100242 

CHN 2017-09-0100244  

Img Img Img RAI PROM DAN (TEAM A)

Country Thailand,Netherlands,United States of America,
Name RAI PROM DAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU ARPU 2017-37061
AU ARPU 2017-37064
AU ARPU 2017-37073
CHA 2017-12288
CHA 2017-12300
CHA 2017-17650
HFT 2017-36449
NL 2017-1468315
RPIA 2017-07597
RPIA 2017-15701
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

NL 2017-1468315

CHA 2017-17650

HFT 2017-36449

AU ARPU 2017-37064

CHA 2017-12288

RPIA 2017-15701

AU ARPU 2017-37061

CHA 2017-12300

 

Img REN YOU HE-WANG HAI PING

Country China,
Name REN YOU HE-WANG HAI PING
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1499209
CHN 2017-03-1416873
CHN 2017-19-0448865
CHN 2017-19-0449894
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

CHN 2017-19-0449894

CHN 2017-19-0448865

CHN 2017-01-1499209

 

 

Img ROBOCOCK

Country Thailand,
Name ROBOCOCK
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-05026
RPIA 2017-05028
RPIA 2017-05033
RPIA 2017-11530
RPIA 2017-11538
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

RPIA 2017-05028

RPIA 2017-05026

RPIA 2017-11538

RPIA 2017-11530

RPIA 2017-05033

Img ROELS ANTOON

Country Belgium,
Name ROELS ANTOON
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
BE 2017-4044888
BE 2017-4044905
BE 2017-4044907
BE 2017-4044914
BE 2017-4044926
BE 2017-4044927
BE 2017-4044943
BE 2017-4044944
BE 2017-4044946
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

BE 2017-4044888

BE 2017-4044907

BE 2017-4044927

BE 2017-4044943

BE 2017-4044944

BE 2017-4044946

Img ROMANIA DREAM TEAM

Country Romania,
Name ROMANIA DREAM TEAM
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
AUSTRIA 2017- 602-1757
AUSTRIA 2017 602-454
FCI RO 2017-4098017
FCI RO 2017-533161
FCI RO 2017-533172
FCI RO 2017-6073035
RO UCP 2017-017919
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

FCI RO 2017-533172 

FCI RO 2017-533161

AUSTRIA 2017- 602-1757

AUSTRIA 2017 602-454

RO UCP 2017-017919

FCI RO 2017-4098017

FCI RO 2017-6073035

Img RUAMCHAI (TEAM A)

Country Thailand,
Name RUAMCHAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-41502
HFT 2017-41505
HFT 2017-41508
HFT 2017-41511
HFT 2017-41513
HFT 2017-41518
HFT 2017-41520
HFT 2017-41528
HFT 2017-41532
HFT 2017-41537
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

 

HFT 2017-41511

HFT 2017-41505

HFT 2017-41528

HFT 2017-41532

HFT 2017-41518

HFT 2017-41508

 

 

Img RUAMCHAI (TEAM B)

Country Thailand,
Name RUAMCHAI (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-41521
HFT 2017-41524
HFT 2017-41526
HFT 2017-41527
HFT 2017-41529
HFT 2017-41531
HFT 2017-41536
HFT 2017-41538
HFT 2017-41540
HFT 2017-41541
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

HFT 2017-41521

HFT 2017-41531

HFT 2017-41527

HFT 2017-41536

HFT 2017-41541

HFT 2017-41526

HFT 2017-41540

Img RUAMCHAI (TEAM C)

Country Thailand,
Name RUAMCHAI (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-41501
HFT 2017-41503
HFT 2017-41504
HFT 2017-41506
HFT 2017-41512
HFT 2017-41514
HFT 2017-41519
HFT 2017-41523
HFT 2017-41525
HFT 2017-41533
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

HFT 2017-41506

HFT 2017-41523

HFT 2017-41503

HFT 2017-41519

HFT 2017-41525

HFT 2017-41512

HFT 2017-41533

Img S.BALLOON (TEAM A)

Country Thailand,
Name S.BALLOON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11916
CHA 2017-11917
CHA 2017-11918
CHA 2017-11920
CHA 2017-11921
CHA 2017-11923
CHA 2017-11925
CHA 2017-11928
CHA 2017-11935
CHA 2017-11937

 

 

Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

CHA 2017-11917

CHA 2017-11920

CHA 2017-11925

CHA 2017-11916

CHA 2017-11918

CHA 2017-11921

CHA 2017-11935

CHA 2017-11928

Img S.BALLOON (TEAM B)

Country Thailand,
Name S.BALLOON (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11955
CHA 2017-11956
CHA 2017-11957
CHA 2017-11966
CHA 2017-11968
CHA 2017-11977
CHA 2017-11997
CHA 2017-11998
CHA 2017-11999
CHA 2017-12000
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

CHA 2017-11999

CHA 2017-11966

CHA 2017-11977

CHA 2017-12000

Img S.DOONG-DERN

Country Thailand,
Name S.DOONG-DERN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13404
CHA 2017-13420
CHA 2017-13421
CHA 2017-13520
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

CHA 2017-13421

CHA 2017-13520

CHA 2017-13420

CHA 2017-13404

 

Img SAIFA (TEAM A)

Country Thailand,
Name SAIFA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-27604
RPIA 2017-27606
RPIA 2017-27608
RPIA 2017-27609
RPIA 2017-27613
RPIA 2017-27615
RPIA 2017-27617
RPIA 2017-27618
RPIA 2017-27620
RPIA 2017-28436
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

RPIA 2017-27620

RPIA 2017-27604

RPIA 2017-27617

RPIA 2017-28436

RPIA 2017-27606

RPIA 2017-27609

RPIA 2017-27618

RPIA 2017-27613

Img SAIPARA (TEAM A)

Country Japan,
Name SAIPARA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
JPN 2017 KA-23631
JPN 2017 KA-23632
JPN 2017 KA-23633
JPN 2017 KA-23634
JPN 2017 KA-23635
JPN 2017 KA-25718
JPN 2017 KA-25719
JPN 2017 KA-25721
JPN 2017 HA-17075 
JPN 2017 HA-17076
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

JPN 2017-KA-23633

JPN 2017-HA-17075 

JPN 2017 KA-23634

JPN 2017 KA-25721

JPN 2017 KA-23631

JPN 2017 KA-23635

JPN 2017-HA-17076

JPN 2017 KA-23632

Img SAKSANT-CHALERM (TEAM A)

Country Thailand,
Name SAKSANT-CHALERM (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-09772
RPIA 2017-09773
RPIA 2017-09776
RPIA 2017-09777
RPIA 2017-09783
RPIA 2017-09787
RPIA 2017-09789
RPIA 2017-09793
RPIA 2017-09797
RPIA 2017-09799
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds

 

RPIA 2017-09797

RPIA 2017-09783

RPIA 2017-09799

RPIA 2017-09773

RPIA 2017-09789

RPIA 2017-09787

Img SAS

Country Germany,
Name SAS
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
DV 01638-17-90
DV 09769-17-169
DV 09769-17-238
DV 09564-17-52
DV 09564-17-200
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 2 birds   

DV 2017 09769-238

DV 2017 09769-169

Img SERGIO FERREIRA

Country Netherlands,
Name SERGIO FERREIRA
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
NL 2017-1169467
NL 2017-1169477
 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 1 birds   

NL 2017-1169467

Img SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN

Country China,
Name SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0346290
CHN 2017-09-0346291
CHN 2017-09-0346292
CHN 2017-09-0346293
CHN 2017-09-0346294
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

CHN 2017-09-0346294

CHN 2017-09-0346291

CHN 2017-09-0346290

 

 

Img SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM A)

Country China,
Name SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0575607
CHN 2017-09-0575629
CHN 2017-09-0575634
CHN 2017-09-0575635
CHN 2017-09-0575637
CHN 2017-09-0575639
CHN 2017-09-0575647
CHN 2017-09-0575648
CHN 2017-09-0575649
CHN 2017-09-0575653
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

 

CHN 2017-09-0575648

CHN 2017-09-0575635

CHN 2017-09-0575647

CHN 2017-09-0575639

CHN 2017-09-0575629

CHN 2017-09-0575649

Img SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM B)

Country China,
Name SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0575608
CHN 2017-09-0575609
CHN 2017-09-0575610
CHN 2017-09-0575611
CHN 2017-09-0575615
CHN 2017-09-0575617
CHN 2017-09-0575618
CHN 2017-09-0575630
CHN 2017-09-0575631
CHN 2017-09-0575645
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHN 2017-09-0575611

CHN 2017-09-0575617

CHN 2017-09-0575618

CHN 2017-09-0575610

CHN 2017-09-0575631

CHN 2017-09-0575630

CHN 2017-09-0575608

CHN 2017-09-0575609

 

 

 

 

Img SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM C)

Country China,
Name SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0346297
CHN 2017-09-0346298
CHN 2017-09-0346299
CHN 2017-09-0346300
CHN 2017-09-0575602
CHN 2017-09-0575605
CHN 2017-09-0575621
CHN 2017-09-0575627
CHN 2017-09-0575668
CHN 2017-09-0575670
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds

 

CHN 2017-09-0575668

CHN 2017-09-0575627

CHN 2017-09-0346298

CHN 2017-09-0346297

CHN 2017-09-0346300

CHN 2017-09-0575605

Img SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM D)

Country China,
Name SHANG HAI HONG DA GUO JI SAI GE YU ZHONG ZHONG XIN (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0575612
CHN 2017-09-0575613
CHN 2017-09-0575614
CHN 2017-09-0575619
CHN 2017-09-0575620
CHN 2017-09-0575636
CHN 2017-09-0575640
CHN 2017-09-0575658
CHN 2017-09-0575665
CHN 2017-09-0575667
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

CHN 2017-09-0575613

CHN 2017-09-0575619

CHN 2017-09-0575620

CHN 2017-09-0575665

CHN 2017-09-0575614

 

Img SHANG LIAN WEN-ZHAO HUI (TEAM A)

Country China,
Name SHANG LIAN WEN-ZHAO HUI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0782818
CHN 2017-01-0782827
CHN 2017-01-0782830
CHN 2017-01-0782832
CHN 2017-01-0782833
CHN 2017-01-0782835
CHN 2017-01-0782836
CHN 2017-01-0782837
CHN 2017-01-0782848
CHN 2017-01-0782849
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-01-0782849

CHN 2017-01-0782833

CHN 2017-01-0782837

CHN 2017-01-0782818

CHN 2017-01-0782848

CHN 2017-01-0782836

CHN 2017-01-0782832

Img SHAO DE FU (TEAM A)

Country China,
Name SHAO DE FU (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-28-0018964
CHN 2017-28-0082244
CHN 2017-32-1010156
CHN 2017-32-1010159
CHN 2017-32-1010161
CHN 2017-32-1010177
CHN 2017-32-1010183
CHN 2017-32-1010512
CHN 2017-32-1010528
CHN 2017-32-1010533
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

CHN 2017-28-0082244

CHN 2017-32-1010156

CHN 2017-32-1010161

CHN 2017-32-1010533

Img SHOGUN-YUMI-VIKING (SINGSOMBOON) (TEAM A)

Country Thailand,
Name SHOGUN-YUMI-VIKING (SINGSOMBOON) (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-34139
HFT 2017-34140
HFT 2017-34144
HFT 2017-34145
HFT 2017-34146
HFT 2017-34150
RPIA 2017-02616
RPIA 2017-02617
RPIA 2017-02634
RPIA 2017-02635
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-02634

HFT 2017-34150

RPIA 2017-02635

HFT 2017-34139

HFT 2017-34144

HFT 2017-34146

HFT 2017-34140

RPIA 2017-02616

RPIA 2017-02617

HFT 2017-34145

Img SIMON WOLF

Country Switzerland,
Name SIMON WOLF
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CH 2017-4110
CH 2017-4111
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

CH 2017-4110

CH 2017-4111

Img SOMBOON-SUWAT-PW LOFT (TEAM A)

Country Thailand,
Name SOMBOON-SUWAT-PW LOFT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-19236
CHA 2017-19238
CHA 2017-19239
RPIA 2017-07443
RPIA 2017-07444
RPIA 2017-07445
RPIA 2017-07446
RPIA 2017-10467
RPIA 2017-10468
RPIA 2017-10478
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

RPIA 2017-07445

CHA 2017-19236

RPIA 2017-07444

CHA 2017-19239

CHA 2017-19238

RPIA 2017-07446

RPIA 2017-10478

RPIA 2017-07443

RPIA 2017-10468

Img SOMKUAN NIAMHORM

Country Thailand,
Name SOMKUAN NIAMHORM
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-04664
RPIA 2017-04669
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 bird

 

RPIA 2017-04669

Img SOMSAK THEPSUTIN-SOMPON (HANGARMAN) (TEAM A)

Country Thailand,
Name SOMSAK THEPSUTIN-SOMPON (HANGARMAN) (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
HFT 2017-34141
HFT 2017-34142
RPIA 2017-28351
RPIA 2017-28352
RPIA 2017-28391
RPIA 2017-28392
RPIA 2017-28393
RPIA 2017-28394
RPIA 2017-28397
RPIA 2017-28398
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

RPIA 2017-28351

RPIA 2017-28352

RPIA 2017-28394

RPIA 2017-28397

RPIA 2017-28391

RPIA 2017-28392

HFT 2017-34142

RPIA 2017-28398

RPIA 2017-28393

HFT 2017-34141

 

 

Img SOMURA-JURIN-RUNGSAN (TEAM A)

Country Thailand,
Name SOMURA-JURIN-RUNGSAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11141
CHA 2017-11142
CHA 2017-11143
CHA 2017-11146
CHA 2017-11147
CHA 2017-11191
CHA 2017-11192
CHA 2017-11193
CHA 2017-11194
CHA 2017-16163
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHA 2017-11193

CHA 2017-11191

CHA 2017-11192

CHA 2017-16163

CHA 2017-11147

CHA 2017-11146

CHA 2017-11142

Img SONG QIANG

Country China,
Name SONG QIANG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1117484  
CHN 2017-01-1117496  
CHN 2017-01-1117505 
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 3 birds   

CHN 2017-01-1117484  

CHN 2017-01-1117505 

CHN 2017-01-1117496 

 

 

Img SONG QIANG (TEAM A)

Country China,
Name SONG QIANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1116743  
CHN 2017-01-1116744  
CHN 2017-01-1116748  
CHN 2017-01-1116749  
CHN 2017-01-1116777  
CHN 2017-01-1117449  
CHN 2017-01-1117450 
CHN 2017-01-1117464  
CHN 2017-01-1117468  
CHN 2017-01-1117469  
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 4 birds   

CHN 2017-01-1117450 

CHN 2017-01-1117469  

CHN 2017-01-1116749  

CHN 2017-01-1116777  

Img SORNTHEP-PASITH-METHA (TEAM A)

Country Thailand,
Name SORNTHEP-PASITH-METHA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-13339
CHA 2017-13340
HFT 2017-38805
HFT 2017-38813
RPIA 2017-00624
RPIA 2017-00626
RPIA 2017-00627
RPIA 2017-06185
RPIA 2017-34303
RPIA 2017-34314
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

RPIA 2017-06185

RPIA 2017-00626

HFT 2017-38813

RPIA 2017-00627

HFT 2017-38805

CHA 2017-13339

RPIA 2017-34314

RPIA 2017-34303

CHA 2017-13340

 

Img SP BUZZ (TEAM A)

Country Thailand,
Name SP BUZZ (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-02701
RPIA 2017-02705
RPIA 2017-02715
RPIA 2017-09259
RPIA 2017-09260
RPIA 2017-09263
RPIA 2017-09264
RPIA 2017-09271
RPIA 2017-09275
RPIA 2017-09276
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

RPIA 2017-09264

RPIA 2017-02701

RPIA 2017-09271

RPIA 2017-09260

RPIA 2017-09263

RPIA 2017-09276

RPIA 2017-09275

RPIA 2017-09259

Img SPORTING PIGEONS

Country Portugal,
Name SPORTING PIGEONS
Pigeons 7
Ring No.(Admission)
PORTUGAL 2017-7116558
PORTUGAL 2017-7117005
PORTUGAL 2017-7117076
PORTUGAL 2017-7117333
PORTUGAL 2017-7118147
PORTUGAL 2017-7118274
PORTUGAL 2017-7118365
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds

 

PORTUGAL 2017-7117076

PORTUGAL 2017-7118274

PORTUGAL 2017-7118365

PORTUGAL 2017-7117333

Img STAR-WON

Country Thailand,
Name STAR-WON
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
HFT 2017-39311
HFT 2017-43926
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

HFT 2017-43926

HFT 2017-39311

Img STEFAN DEGIACINTO

Country Netherlands,
Name STEFAN DEGIACINTO
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
NL 2017-1339765
NL 2017-1339767
NL 2017-1339769
NL 2017-1339770
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

NL 2017-1339769

NL 2017-1339770

NL 2017-1339765

Img STEFAN RADEV-MAKSIM KUMANOV (TEAM A)

Country Bulgaria,
Name STEFAN RADEV-MAKSIM KUMANOV (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BULGARIA 2017-1862
BULGARIA 2017-1867
BULGARIA 2017-1874
BULGARIA 2017-1881
BULGARIA 2017-1897
BULGARIA 2017-51986
BULGARIA 2017-52041
BULGARIA 2017-52042
BULGARIA 2017-52050
BULGARIA 2017-52054
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

 

BULGARIA 2017-52042

BULGARIA 2017-1862

BULGARIA 2017-52041

BULGARIA 2017-1897

BULGARIA 2017-188

BULGARIA 2017-51986

BULGARIA 2017-52050

BULGARIA 2017-52054

BULGARIA 2017-1874

BULGARIA 2017-1867

Img SU QUAN LIN (TEAM A)

Country China,
Name SU QUAN LIN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0000359
CHN 2017-01-0000361
CHN 2017-01-0000363
CHN 2017-01-0000367
CHN 2017-01-0000368
CHN 2017-01-0000370
CHN 2017-03-0029126
CHN 2017-03-0029159
CHN 2017-03-0029160
FCI CHINA CUP 2017-00-2012022
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

CHN 2017-01-0000370

CHN 2017-03-0029126

CHN 2017-01-0000363

CHN 2017-01-0000367

CHN 2017-03-0029159  

Img SU QUAN LIN (TEAM B)

Country China,
Name SU QUAN LIN (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
FCI CHINA CUP 2017-00-2012025
FCI CHINA CUP 2017-00-2012027
FCI CHINA CUP 2017-00-2012028
FCI CHINA CUP 2017-00-2012031
FCI CHINA CUP  2017-00-2012033
FCI CHINA CUP  2017-00-2012036
FCI CHINA CUP 2017-00-2012039
FCI CHINA CUP  2017-00-2012046
FCI CHINA CUP  2017-00-2012048
FCI CHINA CUP  2017-00-2012049
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

FCI CHINA CUP 2017-00-2012028

FCI CHINA CUP 2017-00-2012025

FCI CHINA CUP 2017-00-2012031

FCI CHINA CUP 2017-00-2012027

FCI CHINA CUP  2017-00-2012048

FCI CHINA CUP  2017-00-2012036

FCI CHINA CUP  2017-00-2012033

 

 

 

 

Img SU QUAN LIN (TEAM C)

Country China,
Name SU QUAN LIN (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
FCI CHINA CUP 2017-00-2012050
FCI CHINA CUP 2017-00-2012084
FCI CHINA CUP 2017-00-2012085
FCI CHINA CUP  2017-00-2012089
FCI CHINA CUP  2017-00-2012090
FCI CHINA CUP  2017-00-2012093
FCI CHINA CUP  2017-00-2012094
FCI CHINA CUP  2017-00-2012095
FCI CHINA CUP  2017-00-2012097
FCI CHINA CUP  2017-00-2012099
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

FCI CHINA CUP  2017-00-2012089

FCI CHINA CUP  2017-00-2012095

FCI CHINA CUP  2017-00-2012097

FCI CHINA CUP  2017-00-2012090

FCI CHINA CUP 2017-00-2012085

Img SUNTHORN-VISITH (TEAM A)

Country Thailand,
Name SUNTHORN-VISITH (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-11084
RPIA 2017-11088
RPIA 2017-11169
RPIA 2017-11181
RPIA 2017-11182
RPIA 2017-11183
RPIA 2017-11186
RPIA 2017-11189
RPIA 2017-11190
RPIA 2017-11191
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

RPIA 2017-11088

RPIA 2017-11084

RPIA 2017-11182

RPIA 2017-11191

RPIA 2017-11169

RPIA 2017-11189

RPIA 2017-11181

RPIA 2017-11186

RPIA 2017-11190

Img SUWAN SAETANG

Country Thailand,
Name SUWAN SAETANG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-10496
RPIA 2017-10499
RPIA 2017-10500
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

RPIA 2017-10500

Img SWISS TEAM

Country Switzerland,
Name SWISS TEAM
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
DV 2017-04858-346
DV 2017-04858-354
DV 2017-04858-356
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

DV 2017-04858-354

DV 2017-04858-356

DV 2017-04858-346

Img TAI WAN JUN YOU GE SHE

Country China,
Name TAI WAN JUN YOU GE SHE
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0267895
CHN 2017-01-1366613
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

 

CHN 2017-01-0267895

Img THANAPAT RUNGSIRIWITHOON (TEAM A)

Country Thailand,
Name THANAPAT RUNGSIRIWITHOON (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-11101
CHA 2017-11105
CHA 2017-11106
CHA 2017-11108
CHA 2017-11110
CHA 2017-11111
CHA 2017-11112
CHA 2017-11113
CHA 2017-11115
CHA 2017-11116
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

CHA 2017-11110

CHA 2017-11101

CHA 2017-11106

CHA 2017-11105

CHA 2017-11112

CHA 2017-11108

CHA 2017-11115

CHA 2017-11113

CHA 2017-11116

 

 

 

Img THE EVOLUTION (TEAM A)

Country Thailand,
Name THE EVOLUTION (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-18398
HFT 2017-36487
HFT 2017-36488
HFT 2017-36489
HFT 2017-36490
HFT 2017-36492
HFT 2017-36493
HFT 2017-36494
HFT 2017-36495
HFT 2017-43600
 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

HFT 2017-36495

HFT 2017-36487

HFT 2017-36489

CHA 2017-18398

HFT 2017-36490

HFT 2017-36493

HFT 2017-43600

HFT 2017-36492

HFT 2017-36494

Img THONE-VIERENDEELS

Country Belgium,
Name THONE-VIERENDEELS
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
BE 2017-5032217
BE 2017-5032218
BE 2017-5032219
BE 2017-5032660
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

BE 2017-5032219

BE 2017-5032660

BE 2017-5032217

Img THONGSUK CHUPRAJAK

Country Thailand,
Name THONGSUK CHUPRAJAK
Pigeons 1
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-05902
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 birds 

 

RPIA 2017-05902

Img THONGSUK CHUPRAJAK (TEAM A)

Country Thailand,
Name THONGSUK CHUPRAJAK (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-05901
RPIA 2017-05905
RPIA 2017-05906
RPIA 2017-05915
RPIA 2017-05958
RPIA 2017-05959
RPIA 2017-05961
RPIA 2017-05962
RPIA 2017-05963
RPIA 2017-05967
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

RPIA 2017-05905

RPIA 2017-05906

RPIA 2017-05901

RPIA 2017-05959

RPIA 2017-05961

RPIA 2017-05958

RPIA 2017-05915

RPIA 2017-05967

Img THREE LIONS

Country Thailand,
Name THREE LIONS
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHA 2017-18876
CHA 2017-18879
CHA 2017-18880
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

CHA 2017-18876

CHA 2017-18879

Img TNC GROUP RAYONG (TEAM A)

Country Thailand,
Name TNC GROUP RAYONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-18104
CHA 2017-18105
CHA 2017-18116
CHA 2017-18121
CHA 2017-18126
CHA 2017-18128
CHA 2017-18136
CHA 2017-18138
CHA 2017-18161
CHA 2017-18199
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

CHA 2017-18199

CHA 2017-18121

CHA 2017-18104

CHA 2017-18105

CHA 2017-18136

CHA 2017-18161

CHA 2017-18126

CHA 2017-18128

CHA 2017-18138

 

Img TNC GROUP RAYONG (TEAM B)

Country Thailand,
Name TNC GROUP RAYONG (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-18109
CHA 2017-18113
CHA 2017-18118
CHA 2017-18120
CHA 2017-18133
CHA 2017-18140
CHA 2017-18141
CHA 2017-18142
CHA 2017-18143
CHA 2017-18144
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHA 2017-18141

CHA 2017-18144     CHA 2017-18140     CHA 2017-18120     CHA 2017-18113     CHA 2017-18143   CHA 2017-18118     CHA 2017-18142  

Img TOM AND ISA

Country Netherlands,
Name TOM AND ISA
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
NL 2017-1449097
NL 2017-1449113
NL 2017-1449312
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

NL 2017-1449097

NL 2017-1449311

Img TOM AND ISA (TEAM A)

Country Netherlands,
Name TOM AND ISA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1449058
NL 2017-1449059
NL 2017-1449064
NL 2017-1449067
NL 2017-1449078
NL 2017-1449083
NL 2017-1449088
NL 2017-1449091
NL 2017-1449104
NL 2017-1449127
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

NL 2017-1449091

NL 2017-1449127

NL 2017-1449067

NL 2017-1449078

NL 2017-1449104

NL 2017-1449088

NL 2017-1449064

Img TOMASZ WICZLING

Country Poland,
Name TOMASZ WICZLING
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
PL 2017-0637174
PL 2017-0637175
PL 2017-0637180
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

PL 2017-0637174

PL 2017-0637180

PL 2017-0637175

Img TOY-TONG-TAI (TEAM A)

Country Thailand,
Name TOY-TONG-TAI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-12959
CHA 2017-12865
CHA 2017-12891
CHA 2017-12972
CHA 2017-12994
CHA 2017-13049
CHA 2017-19888
RPIA 2017-04794
RPIA 2017-09123
RPIA 2017-14853
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

CHA 2017-12891

CHA 2017-19888

CHA 2017-12865

CHA 2017-12972

RPIA 2017-14853

CHA 2017-13049

RPIA 2017-09123

RPIA 2017-04794

CHA 2017-12959

 

Img TSAI HSU CHE

Country Taiwan,
Name TSAI HSU CHE
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CTRPA 2017-204544
CTRPA 2017-204545
CTRPA 2017-204546
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

CTRPA 2017-204546

CTRPA 2017-204544

CTRPA 2017-204545

Img VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A)

Country Belgium,
Name VAN DE VELDE-VERSTICHELEN-DE SMEDT (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
BE 2017-4022293 
BE 2017-4022381
BE 2017-4038880
BE 2017-4046633
BE 2017-4132206
BE 2017-4132207
BE 2017-4132208
BE 2017-4132210
BE 2017-4235620
BE 2017-4235639
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

BE 2017-4132208

BE 2017-4132206

BE 2017-4132210

BE 2017-4235620

BE 2017-4022381

Img VERBESSELT-VAN RIET-SOMPONG (TEAM A)

Country Thailand,
Name VERBESSELT-VAN RIET-SOMPONG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17631
CHA 2017-17632
CHA 2017-17633
CHA 2017-17636
CHA 2017-17637
CHA 2017-17638
CHA 2017-17639
CHA 2017-17642
CHA 2017-17643
CHA 2017-17644
Ring No.(After 120 Km.)

 

Active pigeons : 10 birds 

 

CHA 2017-17638

CHA 2017-17644

CHA 2017-17639

CHA 2017-17643

CHA 2017-17631

CHA 2017-17632

CHA 2017-17636

CHA 2017-17637

CHA 2017-17633

CHA 2017-17642

Img VIBOON KULWUTTHIVILAS (TEAM A)

Country Thailand,
Name VIBOON KULWUTTHIVILAS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-17756
CHA 2017-17760
CHA 2017-17764
CHA 2017-17766
CHA 2017-17767
CHA 2017-17775
CHA 2017-17776
CHA 2017-17777
CHA 2017-17778
CHA 2017-17779
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHA 2017-17766

CHA 2017-17764

CHA 2017-17756

CHA 2017-17767

CHA 2017-17779

CHA 2017-17777

CHA 2017-17776

CHA 2017-17760

Img VIBOON-METHA (TEAM A)

Country Thailand,
Name VIBOON-METHA (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-00609
RPIA 2017-00611
RPIA 2017-00612
RPIA 2017-00613
RPIA 2017-00614
RPIA 2017-00615
RPIA 2017-00616
RPIA 2017-00617
RPIA 2017-00619
RPIA 2017-00620
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

RPIA 2017-00612

RPIA 2017-00609

RPIA 2017-00615

RPIA 2017-00611

RPIA 2017-00620

RPIA 2017-00616

RPIA 2017-00613

RPIA 2017-00619

RPIA 2017-00617

 

 

Img VIBOON-METHA (TEAM B)

Country Thailand,
Name VIBOON-METHA (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-06186
RPIA 2017-06187
RPIA 2017-06191
RPIA 2017-06193
RPIA 2017-06194
RPIA 2017-06195
RPIA 2017-06197
RPIA 2017-06198
RPIA 2017-06199
RPIA 2017-06200
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds

 

RPIA 2017-06199

RPIA 2017-06193

RPIA 2017-06195

RPIA 2017-06200

RPIA 2017-06191

RPIA 2017-06197

RPIA 2017-06187

RPIA 2017-06194

RPIA 2017-06198

RPIA 2017-06186

 

 

Img VINAI KAMOLKASEMSILP

Country Thailand,
Name VINAI KAMOLKASEMSILP
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 2017-37318
HFT 2017-37320
HFT 2017-37321
HFT 2017-37323
RPIA 2017-09083
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

RPIA 2017-09083

HFT 2017-37323

HFT 2017-37320

HFT 2017-37321

Img WANCHAI THAPSUANG

Country Thailand,
Name WANCHAI THAPSUANG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-07535
RPIA 2017-10707
RPIA 2017-10708
RPIA 2017-10709
RPIA 2017-10710
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

RPIA 2017-07535

RPIA 2017-10709

RPIA 2017-10707

RPIA 2017-10708

Img WANG TIE FENG

Country China,
Name WANG TIE FENG
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0179929
CHN 2017-01-0179998
CHN 2017-01-0180000
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

CHN 2017-01-0179998

CHN 2017-01-0180000

Img WANG YI JIN MING (TEAM A)

Country China,
Name WANG YI JIN MING (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1082661
CHN 2017-01-1082662
CHN 2017-01-1082669
CHN 2017-01-1082670
CHN 2017-01-1082671
CHN 2017-01-1082672
CHN 2017-01-1082681
CHN 2017-01-1082682
CHN 2017-01-1310341
CHN 2017-01-1310342
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

CHN 2017-01-1082661

CHN 2017-01-1082662

CHN 2017-01-1082671

CHN 2017-01-1082672

Img WANG ZHI JUN (TEAM A)

Country China,
Name WANG ZHI JUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1369548
CHN 2017-01-1369555
CHN 2017-01-1369562
CHN 2017-01-1369629
CHN 2017-01-1369633
CHN 2017-01-1369680
CHN 2017-01-1369691
CHN 2017-01-1369701
CHN 2017-01-1369727
CHN 2017-01-1369729
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHN 2017-01-1369548

CHN 2017-01-1369562

CHN 2017-01-1369633

CHN 2017-01-1369691

CHN 2017-01-1369701

CHN 2017-01-1369727

CHN 2017-01-1369729

CHN 2017-01-1369680

Img WARANYA-ADISAK (TEAM A)

Country Thailand,
Name WARANYA-ADISAK (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHA 2017-16175
CHA 2017-16180
CHA 2017-16181
CHA 2017-16183
CHA 2017-16195
CHA 2017-16196
CHA 2017-16197
CHA 2017-16198
CHA 2017-16199
CHA 2017-16200
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHA 2017-16183

CHA 2017-16195

CHA 2017-16196

CHA 2017-16199

CHA 2017-16175

CHA 2017-16197

CHA 2017-16200

Img WEGRESTAURANT NAPOLEON

Country Netherlands,
Name WEGRESTAURANT NAPOLEON
Pigeons 1
Ring No.(Admission)

NL 2017-1376413

Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 1 bird 

 

NL 2017-1376413

Img WEI LI XIN GE (TEAM A)

Country China,
Name WEI LI XIN GE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0310303
CHN 2017-26-0310044  
CHN 2017-26-0310047  
CHN 2017-26-0310302  
CHN 2017-26-0310335
CHN 2017-26-0310350  
CHN 2017-26-0310369
CHN 2017-26-0310718
CHN 2017-26-0310742
CHN 2017-26-0310992
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-26-0310350

CHN 2017-26-0310044

CHN 2017-26-0310369

CHN 2017-26-0310718

CHN 2017-26-0310742

CHN 2017-26-0310992

CHN 2017-26-0310302  

Img WIL BROUWERS

Country Netherlands,
Name WIL BROUWERS
Pigeons 9
Ring No.(Admission)
NL 2017-1449311
NL 2017-1537956
NL 2017-1537957
NL 2017-1538019
NL 2017-1538002
NL 2017-1538003
NL 2017-1538004
NL 2017-1538007
NL 2017-1538008
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

NL 2017-1538007

NL 2017-1538019

NL 2017-1537956

NL 2017-1537957

NL 2017-1538002

NL 2017-1538008

NL 2017-1538004

 

 

 

 

Img WIL BROUWERS (TEAM A)

Country Netherlands,
Name WIL BROUWERS (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
NL 2017-1527724
NL 2017-1527725
NL 2017-1527733
NL 2017-1527734
NL 2017-1527735
NL 2017-1527736
NL 2017-1537953
NL 2017-1538001
NL 2017-1538011
NL 2017-1538018
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 10 birds 

NL 2017-1537953

 

NL 2017-1527733

NL 2017-1527736

NL 2017-1527725

NL 2017-1538001

NL 2017-1527734

NL 2017-1527724

NL 2017-1527735

NL 2017-1538018

NL 2017-1538011

 

 

 

 

 

 

Img WINKIE PIGEONS - A

Country Spain,
Name WINKIE PIGEONS - A
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
ESP C.VAL 2017-167044
ESP C.VAL 2017-166973
ESP C.VAL 2017-166779
ESP C.VAL 2017-166984
ESP C.VAL 2017-166798
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

ESP C.VAL 2017-166973

ESP C.VAL 2017-166798

Img WINKIE PIGEONS - B

Country Spain,
Name WINKIE PIGEONS - B
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
ESP C.VAL 2017-166751
ESP C.VAL 2017-166752
ESP C.VAL 2017-166754
ESP C.VAL 2017-166799
ESP C.VAL 2017-166962
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

ESP C.VAL 2017-166799

ESP C.VAL 2017-166754

Img WINKIE PIGEONS - C

Country Spain,
Name WINKIE PIGEONS - C
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
ESP C.VAL 2017-166773
ESP C.VAL 2017-166811
ESP C.VAL 2017-166953
ESP C.VAL 2017-166978
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

ESP C.VAL 2017-166773

ESP C.VAL 2017-166811

ESP C.VAL 2017-166978

 

 

Img WORRASAK CHONGWATTANA

Country Thailand,
Name WORRASAK CHONGWATTANA
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
HFT 2017-40055
HFT 2017-40066
HFT 2017-40067
RPIA 2017-24901 
RPIA 2017-24902
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

HFT 2017-40067

RPIA 2017-24902

Img WU ZHONG MING (TEAM A)

Country Taiwan,
Name WU ZHONG MING (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
KLPR 2017-116997
KLPR 2017-116998
KLPR 2017-119609
KLPR 2017-119610
KLPR 2017-119611
KLPR 2017-119612
KLPR 2017-119613
KLPR 2017-119614
KLPR 2017-119616
KLPR 2017-119617
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

KLPR 2017-119611

KLPR 2017-116997

KLPR 2017-119612

KLPR 2017-119617

KLPR 2017-116998

KLPR 2017-119609

KLPR 2017-119614

KLPR 2017-119610

KLPR 2017-119616

 

Img WWW.IBS-BUILDERS-GROUP.EU

Country Romania,
Name WWW.IBS-BUILDERS-GROUP.EU
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
FCI RO 2017-6073041
FCI RO 2017-6073045
FCI RO 2017-6073051
FCI RO 2017-6073053
FCI RO 2017-6073057
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

FCI RO 2017-6073057 

FCI RO 2017-6073045

FCI RO 2017-6073051

 

Img XI JIN WEN (TEAM A)

Country China,
Name XI JIN WEN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-05-0300291
CHN 2017-05-0300292
CHN 2017-05-0300293
CHN 2017-05-0300296
CHN 2017-05-0300298
CHN 2017-05-0300299
CHN 2017-05-0300301
CHN 2017-05-0300302
CHN 2017-05-0300303
CHN 2017-05-0300305
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-05-0300296

CHN 2017-05-0300293

CHN 2017-05-0300301

CHN 2017-05-0300302

CHN 2017-05-0300305

CHN 2017-05-0300292

CHN 2017-05-0300303

Img XI YU LONG XIANG LONG JUAN FENG-CHEN LONG

Country China,
Name XI YU LONG XIANG LONG JUAN FENG-CHEN LONG
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2017-30-0116663  
CHN 2017-30-0116664  
CHN 2017-30-0116665  
CHN 2017-30-0116667  
CHN 2017-30-0116668 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

CHN 2017-30-0116668 

CHN 2017-30-0116667  

Img XIANG GANG AO SI KA LIAN DUI

Country China,
Name XIANG GANG AO SI KA LIAN DUI
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0587791
CHN 2017-01-0613208
CHN2017-01-0587790
FCI CHINA CUP 2017-00-1009064
HKRPA-17-17040
HKRPA-17-17041
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

HKRPA-17-17040

CHN2017-01-0587790

CHN 2017-01-0587791

CHN 2017-01-0613208

FCI CHINA CUP 2017-00-1009064

 

Img XIE BING

Country Taiwan,
Name XIE BING
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
TAIWAN 2017-758203
TAIWAN 2017-758204
TAIWAN 2017-786885
TAIWAN 2017-786887
TAIWAN 2017-786888
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

TAIWAN 2017-758203

TAIWAN 2017-786887

​TAIWAN 2017-786888

TAIWAN 2017-758204

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM A)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077083
CHN 2017-09-0077102
CHN 2017-09-0077121
CHN 2017-09-0077124
CHN 2017-09-0077156
CHN 2017-09-0077172
CHN 2017-09-0077177
CHN 2017-09-0423512
CHN 2017-09-0423515
CHN 2017-09-0423516
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 8 birds     

CHN 2017-09-0423512

CHN 2017-09-0077177

CHN 2017-09-0077172

CHN 2017-09-0077156

CHN 2017-09-0423516

CHN 2017-09-0077121

CHN 2017-09-0077102

CHN 2017-09-0423515

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM B)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077093
CHN 2017-09-0077094
CHN 2017-09-0077098
CHN 2017-09-0077100
CHN 2017-09-0077103
CHN 2017-09-0077128
CHN 2017-09-0077173
CHN 2017-09-0077200
CHN 2017-09-0423510
CHN 2017-09-0423520
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 9 birds     

CHN 2017-09-0077100

CHN 2017-09-0077173

CHN 2017-09-0423520

CHN 2017-09-0077128

CHN 2017-09-0077200

CHN 2017-09-0077098

CHN 2017-09-0077103

CHN 2017-09-0423510

CHN 2017-09-0077093

 

 

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM C)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077096
CHN 2017-09-0077101
CHN 2017-09-0077117
CHN 2017-09-0077122
CHN 2017-09-0077123
CHN 2017-09-0077182
CHN 2017-09-0077188
CHN 2017-09-0423513
CHN 2017-09-0423517
CHN 2017-09-0423556
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHN 2017-09-0077117

CHN 2017-09-0077101

CHN 2017-09-0077182

CHN 2017-09-0077123

CHN 2017-09-0077188

CHN 2017-09-0423517

CHN 2017-09-0423556

CHN 2017-09-0077188

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM D)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM D)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077118
CHN 2017-09-0077132 
CHN 2017-09-0077183
CHN 2017-09-0077189 
CHN 2017-09-0077193    
CHN 2017-09-0077195 
CHN 2017-09-0077198
CHN 2017-09-0423519 
CHN 2017-09-0423883 
CHN 2017-09-0423890
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

 

CHN 2017-09-0423883 

CHN 2017-09-0077189 

CHN 2017-09-0077195 

CHN 2017-09-0077118

CHN 2017-09-0077132 

CHN 2017-09-0423519

 

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM E)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM E)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077133
CHN 2017-09-0077137  
CHN 2017-09-0077158  
CHN 2017-09-0077194
CHN 2017-09-0077197  
CHN 2017-09-0077199
CHN 2017-09-0423552
CHN 2017-09-0423886 
CHN 2017-09-0423889 
CHN 2017-09-0423993 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-09-0077137  

CHN 2017-09-0423886 

CHN 2017-09-0077158  

CHN 2017-09-0077197

CHN 2017-09-0077199

CHN 2017-09-0077194

CHN 2017-09-0423993 

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM F)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM F)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077091
CHN 2017-09-0077113 
CHN 2017-09-0077155  
CHN 2017-09-0077157 
CHN 2017-09-0077178
CHN 2017-09-0077184   
CHN 2017-09-0423559
CHN 2017-09-0423881
CHN 2017-09-0423882   
CHN 2017-09-0423888 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-09-0423881

CHN 2017-09-0077157 

CHN 2017-09-0423882 

CHN 2017-09-0077155  

CHN 2017-09-0077113

 CHN 2017-09-0423888

  CHN 2017-09-0077184   

 

 

Img XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM G)

Country China,
Name XIE GUO MIN-XIE HAN REN FU ZI (TEAM G)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-09-0077084 
CHN 2017-09-0077135  
CHN 2017-09-0077162 
CHN 2017-09-0077164 
CHN 2017-09-0077181
CHN 2017-09-0077191  
CHN 2017-09-0423523  
CHN 2017-09-0423884  
CHN 2017-09-0423994
RPIA 2017-09544
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-09-0423523  

CHN 2017-09-0077164

CHN 2017-09-0077181

CHN 2017-09-0423994

CHN 2017-09-0077084 

CHN 2017-09-0077162 

CHN 2017-09-0077191 

Img XING JIAN GE YE (TEAM A)

Country China,
Name XING JIAN GE YE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-05-0107451
CHN 2017-05-0107461
CHN 2017-05-0107471
CHN 2017-05-0399956
CHN 2017-05-0399961
CHN 2017-05-0399963
CHN 2017-05-0399967
CHN 2017-05-0444780
CHN 2017-05-0444793
CHN 2017-05-0444797
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds

 

CHN 2017-05-0107471

CHN 2017-05-0399967

CHN 2017-05-0444780

CHN 2017-05-0399956

CHN 2017-05-0444793

CHN 2017-05-0444797

Img XU PENG-LI ZHENG YUAN

Country China,
Name XU PENG-LI ZHENG YUAN
Pigeons 5
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0154041  
CHN 2017-01-0154042  
CHN 2017-01-1511906
CHN 2017-01-1512050  
CHN 2017-01-1512073 
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

CHN 2017-01-0154042  

CHN 2017-01-1512050  

CHN 2017-01-1512073

CHN 2017-01-0154041 

Img XUE JING WEI

Country China,
Name XUE JING WEI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2917-01-1068672
CHN 2917-01-1068673
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 2 birds 

 

CHN 2017-01-1068673

CHN 2917-01-1068672

Img XUE KUI YUN (TEAM A)

Country China,
Name XUE KUI YUN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0166679
CHN 2017-01-0166698
CHN 2017-01-0166699    
CHN 2017-01-0168805    
CHN 2017-01-0168809
CHN 2017-01-1279750
CHN 2017-01-1279774 
CHN 2017-01-1279781 
CHN 2017-01-1279783     
CHN 2017-01-1279784
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

CHN 2017-01-0166679

CHN 2017-01-1279783

CHN 2017-01-0168805 

CHN 2017-01-0166698

Img YANG AI QIN

Country China,
Name YANG AI QIN
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-19-0317975
CHN 2017-19-0317976
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 0 bird

Img YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI

Country China,
Name YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI
Pigeons 2
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0036116
CHN 2017-01-1288176
 
Ring No.(After 120 Km.)

CHN 2017-01-0036116

Img YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI (TEAM A)

Country China,
Name YANG YAN YONG-FENG TAI GE HUI ZHU XI (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1280548
CHN 2017-01-1280596
CHN 2017-01-1280612
CHN 2017-01-1280614
CHN 2017-01-1280628
CHN 2017-01-1280630
CHN 2017-01-1288217
CHN 2017-01-1288301
CHN 2017-01-1288320
CHN 2017-01-1288372
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 7 birds 

 

CHN 2017-01-1288217

CHN 2017-01-1280614

CHN 2017-01-1288320

CHN 2017-01-1288372

CHN 2017-01-1280596

CHN 2017-01-1280630

CHN 2017-01-1280548

 

 

Img YODINSREE (TEAM A)

Country Thailand,
Name YODINSREE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
RPIA 2017-01134
RPIA 2017-01135
RPIA 2017-01136
RPIA 2017-01137
RPIA 2017-01138
RPIA 2017-01139
RPIA 2017-01140
RPIA 2017-01141
RPIA 2017-01142
RPIA 2017-01143
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 9 birds 

 

RPIA 2017-01139

RPIA 2017-01141

RPIA 2017-01142

RPIA 2017-01143

RPIA 2017-01135

RPIA 2017-01138

RPIA 2017-01137

RPIA 2017-01134

RPIA 2017-01136

 

 

 

 

Img ZG HELIOS YU TAO-HUEBNER-GEHRKEN

Country Germany,
Name ZG HELIOS YU TAO-HUEBNER-GEHRKEN
Pigeons 4
Ring No.(Admission)
DV 01777-17-257
DV 01777-17-266
DV 04195-17-62
DV 04195-17-77
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

DV 01777-17-257

DV 04195-17-62

DV 04195-17-77

DV 01777-17-266

Img ZHANG QING XING (TEAM A)

Country China,
Name ZHANG QING XING (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0172579
CHN 2017-01-1580734
CHN 2017-01-1580738
CHN 2017-01-1580741
CHN 2017-01-1580742
CHN 2017-01-1580743
CHN 2017-01-1580744
CHN 2017-01-1580749
CHN 2017-01-1580750
CHN 2017-01-1580820
Ring No.(After 120 Km.)

 

Active pigeons : 10 birds 

 

CHN 2017-01-1580738

CHN 2017-01-1580820

CHN 2017-01-1580741

CHN 2017-01-1580744

CHN 2017-01-1580743

CHN 2017-01-1580742

  CHN 2017-01-1580750     CHN 2017-01-0172579     CHN 2017-01-1580749     CHN 2017-01-1580734

Img ZHANG XIAN XIN

Country Taiwan,
Name ZHANG XIAN XIN
Pigeons 3
Ring No.(Admission)
TW 2017-192521
TW 2017-192522
TW 2017-192523
 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 3 birds 

 

TW 2017-192523

TW 2017-192521

TW 2017-192522

 

Img ZHENG MING SAI GE-QI SHOU YAN (TEAM A)

Country China,
Name ZHENG MING SAI GE-QI SHOU YAN (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1262942  
CHN 2017-01-1265073
CHN 2017-01-1265207  
CHN 2017-01-1265208  
CHN 2017-01-1265270  
CHN 2017-01-1265271 
CHN 2017-01-1265376  
CHN 2017-01-1265439  
CHN 2017-01-1265545  
CHN 2017-01-1265553
Ring No.(After 120 Km.)
Active pigeons : 7 birds   

CHN 2017-01-1265376 

CHN 2017-01-1262942  

CHN 2017-01-1265208

CHN 2017-01-1265545 

CHN 2017-01-1265553

CHN 2017-01-1265270  

CHN 2017-01-1265439  

Img ZHENG MING SAI GE-ZHAO GUO XIN

Country China,
Name ZHENG MING SAI GE-ZHAO GUO XIN
Pigeons 6
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-1262938 
CHN 2017-01-1265075
CHN 2017-01-1265214 
CHN 2017-01-1265216
CHN 2017-01-1265279 
CHN 2017-01-1265373 
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 5 birds 

 

CHN 2017-01-1262938 

CHN 2017-01-1265075

CHN 2017-01-1265279 

CHN 2017-01-1265373 

CHN 2017-01-1265214 

Img ZHONG GUO ZHI YE SAI GE WANG (TEAM A)

Country China,
Name ZHONG GUO ZHI YE SAI GE WANG (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0402263
CHN 2017-01-0402288
CHN 2017-01-0402713
CHN 2017-01-0827158
CHN 2017-01-0858833
CHN 2017-01-0858834
CHN 2017-01-0858863
CHN 2017-01-0858874
CHN 2017-01-0869981
CHN 2017-01-0869993
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 8 birds 

 

CHN 2017-01-0402713

CHN 2017-01-0827158

CHN 2017-01-0858863

CHN 2017-01-0858874

CHN 2017-01-0858834

CHN 2017-01-0869993

CHN 2017-01-0858833

CHN 2017-01-0869981

 

 

Img ZHONG HUA GE YE (TEAM A)

Country China,
Name ZHONG HUA GE YE (TEAM A)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0686659
CHN 2017-01-0686661
CHN 2017-01-0688195
CHN 2017-01-0688623
CHN 2017-01-0688625
CHN 2017-01-0688654
CHN 2017-01-0688661
CHN 2017-01-0688668
CHN 2017-01-0688922
CHN 2017-01-0688927
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds

 

CHN 2017-01-0688668

CHN 2017-01-0688195

CHN 2017-01-0686661

CHN 2017-01-0688623

Img ZHONG HUA GE YE (TEAM B)

Country China,
Name ZHONG HUA GE YE (TEAM B)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
CHN 2017-01-0688689
CHN 2017-01-0688928
CHN 2017-01-0688948
CHN 2017-01-0688963
CHN 2017-01-0688964
CHN 2017-01-0688966
CHN 2017-01-0688968
CHN 2017-01-0688969
CHN 2017-01-0689188
CHN 2017-01-0689190
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 6 birds 

 

CHN 2017-01-0688968

CHN 2017-01-0688966

CHN 2017-01-0688969

CHN 2017-01-0688963

CHN 2017-01-0688964

CHN 2017-01-0689190

Img ZHONG HUA GE YE (TEAM C)

Country China,
Name ZHONG HUA GE YE (TEAM C)
Pigeons 10
Ring No.(Admission)
AU 2017- JEDDS-11771
AU 2017- JEDDS-11772
AU 2017- JEDDS-11787
AU 2017- JEDDS-11872
AU 2017- JEDDS-11880
AU 2017- JEDDS-11881
AU 2017- JEDDS-11884
AU 2017- JEDDS-11898
AU 2017- JEDDS-11910
CHN 2017-01-0689195
Ring No.(After 120 Km.)

Active pigeons : 4 birds 

 

AU 2017- JEDDS-11772

AU 2017- JEDDS-11872

AU 2017- JEDDS-11881

AU 2017- JEDDS-11898