ข้อมูล

รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ เบอร์โทร และอีเมล์ เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (สมาชิก) บนเว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com
 2. หากเจ้าของนก ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของนก
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ต้องยอมรับเงื่อนไขและกฏ กติกาของผู้จัด
 4.  นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุ ประมาณ 45-60 วัน ใส่ห่วงขานกพิราบที่ถูกต้องของแต่ละประเทศ ประจำปี 2022
  และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพารามิกโช (Paramyxo) และโรคฝีดาษ (Pox) รวมทั้งได้รับยาในกลุ่มเตตร้าชัยคลิน
  (Tetracycline) อย่างน้อย 3-5 วัน
 5. สำหรับประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาด ผู้จัดจะไม่รับนกเข้าร่วมแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกำหนดชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรกเข้าร่วมแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขันได้อีกโดยเด็ดขาด
 7. เมื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งนกเข้าร่วมแข่งชันแล้ว ผู้จัดจะเป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนกดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขอรับนกคืน หรือขอเข้าดูหรือจับนก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้จัดจะทำการหุ้มห่วงขาของนกทุกตัวที่เข้าร่วมแข่งชัน เพื่อป้องกันการทุจริต
 9. นกที่ไม่พร้อมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หรือรอบแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกจุดการแช่งชัน ถือเป็นดุลยพินิจ
 10. FCI Racing Pigeons Grand Pix รับรองผลการแข่งชัน ณ จุดแข่งขัน รอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม.
 11. แต่ละจุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 245 กม., 280 กม., 330 กม., 430 กม. และ 530 กม.ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกเวลาและอันดับ เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ(ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น.)
 12. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องจัดเตรียมและส่งมอบเพ็ดดีกรีของนกทุกตัวที่เข้าเงื่อนไขการประมูล ให้ผู้จัด ภายใน 5 วัน
  นับตั้งแต่วันแข่งขันรอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม.

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและเงินรางวัล

 1. ค่าสมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ตัวละ 20,000 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัครนกตัวแรกเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ส่งนกตัวแรกให้แก่ผู้จัด โดยค่าสมัครนกตัวแรกจะเรียกเก็บตามรายชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น ทีม DAY ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 12 ตัว ชำระคำสมัครนกตัวแรก 20,000 บาท / ทีม NIGHT ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 60 ตัว ก็ชำระค่าสมัครนกตัวแรกเพียงแค่ 20,000 บาท เช่นกัน

 3. กรณีมีนกตาย ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งชันทราบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งนกตัวใหม่มาทดแทนนกที่ตายได้ภายในระยะเวลาการรับสมัครนก (วันที่ 1 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2565) ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบคำเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากรณีนกป่วย ตาย หรือสูญหาย
 4. หากนกของผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใด ตายหรือสูญหายทั้งหมด ไม่มีนก Basket รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะคืนค่าสมัครนกตัวแรกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 1.  เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเรียกเก็บเงินคำาสมัครเข้าร่วมแช่งขันทั้งหมด โดยหักคำสมัครนกตัวแรกที่ได้ชำระไว้แล้วออก เพื่อเป็นการ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแช่งชัน ทั้ง 5 จุดการแช่งขันต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่งนกเข้าร่วมแข่งชัน 12 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกกลับ 10 ตัว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันส่วนที่เหลืออีก 9 ตัว
 2.  ค่าใช้จ่ายในการส่งนกจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งชันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 3.  ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถชำระด้วยสกุลเงินบาทหรือดอลล่าสหรัฐเท่นั้น หากผู้เข้าร่วมแข่งชันชำระค่สมัครนกตัวแรกด้วยสกุลเงินใด จะต้องชำระค่าสมัครส่วนที่เหลือด้วยสกุลเงินนั้น
 4. ผู้จัดจะจ่ายเงินรางวัลตามสกุลเงินที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ชำระไว้ โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
 5. ผู้เข้าแช่งขันสามารถติดต่อชอรับเงินร่างวัลการแช่งชันได้ ในงานเลี้ยงพิธีมอบถ้วยพระราชทาน โดยนำใบสมัครที่ส่งนกเข้าแข่งชันมาเป็นหลักฐานยืนยัน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
 6.  เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าแข่งชันในการรับเงินรางวัล ผู้จัดอาจขอสำเนาหนำาบัญชีธนาคารไว้เป็นข้อมูลล่วงหน้า
 7. ผู้เข้าแข่งขัน สามารถชำระเงินคำสมัครได้โตยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรช จำกัด
  เลขที่บัญชี 133-3-17669-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตรอกจันทน์
  และกรุณาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินที่อีมส์ accounting@pattayaoneloftrace.com

โปรแกรมการแข่งขัน

  รอบคัดเลือก 120 กม. (พฤศจิกายน 2565)  อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
  จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม. วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2565 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม. วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
  จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 อ.พยุห์ จ.สุรินทร์
  จุดที่ 4 ระยะทาง 430 กม. วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2565 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  รอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
** จุดสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

วิธีคิดรางวัลประเภททีม

 

 พิจารณาเฉพาะการแข่งขันจุดสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. เท่านั้น โดยนกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม
ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็ก จะต้องติดอันดับภายใน 500 อันดับ เท่านั้น

 ถ้านกทีมใดมีจำนวน นกกลับภายใน 500 อันดับมากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ และหากจำนวนนก
ที่กลับมาเท่ากัน ให้พิจารณาผลรวมของอันดับนกกลับภายในทีม ทีมใดมีผลรวมของอันดับนกกลับภายใน 500 อันดับน้อยที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ และหากผลรวมของอันดับเท่ากัน ให้พิจารณานกที่เข้ามาตัวแรกของแต่ละทีมหากนกตัวแรกของทีมใดมีอันดับดีที่สุด ถือเป็นทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลประเภททีม

 

การประมูลนก

 1. การประมูลนกเป็นแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.pipa.be และ www.pipr-auctions.com
 2. การแข่งขันรอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. นกที่เข้าอันดับ จำนวน 500 อันดับ จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 3. นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับที่ 1-100 จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 4. นกชนะเลิศ อันดับที่ 1-5 ของการแข่งขันระยะทาง 330 กม. และ 430 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 5. นกต่างประเทศ ที่ผ่านการแข่งขันรอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. อันดับ 501 เป็นต้นไป จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 6. ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่ผ่านการแข่งขันรอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. ที่มีความน่าสนใจประมูลได้
 7. ผู้จัดจะหักค่าดำเนินการ 10% ของมูลค่านกที่ชนะการประมูล ก่อนจัดสรรส่วนแบ่งเงินประมูล
 8. อัตราส่วนการแบ่งเงินประมูล หลังหักค่าดำเนินการ เป็นส่วนของเจ้าของนก 60% และผู้จัด 40%
 9. นกที่ชนะการประมูลบนเว็บไชต์แล้ว แต่ผู้จัดไม่ได้รับการชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการประมูลของนกตัวนั้นเป็นโมฆะ ผู้จัดมีสิทธิ์นำนกขึ้นประมูลบนเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง และให้ยึดถือการประมูลครั้งสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุด
 10.  นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของนกสามารถซื้อกลับคืนได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าดำเนินการ 10%
  และส่วนแบ่งผู้จัด 36% ของราคาเริ่มต้นประมูลบนเว็บไซต์
 11. หากนกเหลือจากการประมูลและเจ้าของไม่ซื้อกลับคืน นกดังกล่าวจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 12. ส่วนแบ่งเงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดเจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 13. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนกประมูล ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 14. ผู้จัดใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

*** กฎ กติกาทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer