กฎ กติกา

 

รอบคัดเลือก 120 กม.

 1. รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเป็นเวลา 5 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม.
  (ปิดระบบนาฬิกาวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.)
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูผลการซ้อมและผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.oneloftrace.live หรือสามารถดูทั้งผลการซ้อม ผลการแข่งขัน
  และรูปถ่ายนกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ได้ที่เว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com
 3. นกที่กลับภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งข้นต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัวไม่สามารถเลือกได้
  โดยผู้จัดจะส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งระบุเบอร์ห่วงขานกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 4. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
  หากผู้เข้าแข่งขันไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระเงินค่าสมัครไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้จัดเรียกเก็บ
  นกที่ผ่านรอบคัดเลือกในทีมนั้นๆ ทุกตัวจะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด
  และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 5. นกที่กลับวันที่ 4-5 นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ ว่าจะชำระค่าสมัคร
  เพื่อ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อไปหรือไม่ หากผู้เข้าแข่งชันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร นกตัวนั้นๆ
  จะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) เป็นสิทธิ์ของผู้จัด ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
  ตามแต่เห็นสมควร
 6. หลังจากรอบคัดเลือก 120 กม. หากมีนกสูญหายหรือสูญเสียใดๆ ก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเรียกคืนเงิน
  ค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลนกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON)

    นกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลนกยอดเยี่ยม ต้องเป็นนกที่เข้าแข่งขันและได้รับการบันทึกอันดับ ทั้ง 5 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 245 กม., 280 กม., 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกอันดับ แต่ละจุดการแข่งขันเป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกาวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.)
 

วิธีคิดรางวัลนกยอดเยี่ยม

    รางวัลนกยอดเยี่ยม พิจารณาจากนกที่มีอันดับ ทั้ง 5 จุดการแข่งขันโดยนำคะแนนแต่ละจุดการแข่งขันมารวมกันนกที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นนกชนะเลิศรางวัลนกยอดเยี่ยม ซึ่งคะแนนแต่ละจุดการแข่งขัน คำนวณจากสูตร

 

คะแนน=    Rank x 1,000  X  1
  Total basketed pigeons x Distance    (1+Days arrived after winter) 

 

 

รางวัลประเภททีม (TEAM PRIZE)

  ประเภททีมใหญ่

 1. นกที่ส่งเข้าแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 10 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้
  ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 10 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้
 2. นกที่ส่งเข้าแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว
  ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมใหญ่ ทีมละ 10 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมใหญ่
  จะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (L-TEAM A), (L-TEAM B), (..เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขัน
 3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
  ต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการ
  จัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานก
 5. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่มีสิทธิ์คัดเลือกเบอร์ห่วงขานกภายในทีมใหญ่ เพื่อส่งเข้าแข่งขัน
  ชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ แต่ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเล็ก จำนวน 6 ตัว ให้ชัดเจน
 6. เมื่อผู้เข้าแข่งขันแจ้งยืนยันการจัดทีมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้

  ประเภททีมเล็ก

 1. นกที่ส่งเข้าแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 6 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ 
  ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 6 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้
 2. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 6 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว
  ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมเล็ก ทีมละ 6 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมเล็ก
  จะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (S-TEAM A), (S-TEAM B), (… เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขัน
 3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดทีม
  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ไม่แจ้งยืนยันการจัดที่ม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการ
  จัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานก
 5. เมื่อผู้เข้าแข่งขันแจ้งยืนยันการจัดทีมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้
   

พระธาตุพนมเรซ : 600 กม.

 1. นกที่ผ่านการแข่งขันพัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. อันดับ 501 เป็นต้นไป และไม่เข้าเงื่อนไขของการประมูล
  จะต้องเข้าร่วมแข่งขันพระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. ทุกตัว

 2. นกที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 120 กม. และชำระค่าสมัครครบถ้วน แม้จะมิได้เข้าแข่งขันพัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม.
  หรือมิได้แข้าแข่งขันจุดใดจุดหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดๆนกตัวนั้นๆยังคงมีสิทธิ์เข้าแข่งขันพระธาตุพนมเรซ ระยะ 600 กม. ได้ 

 3. นกที่ผ่านการแข่งขันพัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. และได้ขึ้นประมูลบนเว็บไซต์ www.pipa.be
  หรือ www.pipr-autions.com ตามเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนดไว้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันพระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม.
  แต่ผู้จัดจะคืนค่าสมัคร เป็นเงิน 1,000 บาท ให้กับเจ้าของนกดังกล่าว

 4. นกที่เข้าแข่งขันพระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. ไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 5. หากนกป่วย หรือบาดเจ็บ ไม่พร้อมเข้าแข่งขันพระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. ให้ถือดุลยพินิจของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด
  และผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer