กฎ กติกา

 

รอบคัดเลือก 120 กม.

 1. รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเป็นเวลา 5 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม.
  (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น.)
 2. ผู้เข้าแข่งขันสามารถดูผลการซ้อมและผลการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.oneloftrace.live หรือสามารถดูทั้งผลการซ้อม ผลการแข่งขัน และรูปถ่ายนกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ได้ที่เว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com
 3.  นกที่กลับภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งข้นต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัวไม่สามารถเลือกได้ โดยผู้จัดจะส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งระบุเบอร์ห่วงขานกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 4. ผู้เข้าแข่งขัน ต้องชำระเงินค่าสมัคร ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากการแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
  หากผู้เข้าแข่งขันไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระเงินค่าสมัครไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้จัดเรียกเก็บ
  นกที่ผ่านรอบคัดเลือกในทีมนั้นๆ ทุกตัวจะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด
  และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 5.  นกที่กลับวันที่ 4-5 นับตั้งแต่วันปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกได้ ว่าจะชำระค่าสมัคร
  เพื่อ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อไปหรือไม่ หากผู้เข้าแข่งชันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร นกตัวนั้นๆ
  จะถือเป็นโมฆะ (ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน) เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด และผู้จัดมีสิทธิ์ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
  ตามแต่เห็นสมควร
 6. หลังจากรอบคัดเลือก 120 กม. หากมีนกสูญหายหรือสูญเสียใดๆ ก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถเรียกคืนเงิน
  ค่าสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลนกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON)

นกที่จะมีสิทธิ์ชิงรางวัลนกยอดเยี่ยม ต้องเป็นนกที่เข้าแข่งขันและได้รับการบันทึกอันดับ ทั้ง 3 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกอันดับแต่ละจุดการแข่งขันเป็นเวลา 2 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น. ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)

วิธีคิดรางวัลนกยอดเยี่ยม

รางวัลนกยอดเยี่ยม พิจารณาจากนกที่มีอันดับ ทั้ง 5 จุดการแข่งขันโดยนำคะแนนแต่ละจุดการแข่งขันมารวมกัน
นกที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุดเป็นนกชนะเลิศรางวัลนกยอดเยี่ยม ซึ่งคะแนนแต่ละจุดการแข่งขัน คำนวณจากสูตร

 

คะแนน =            อันดับ x 1,000
จำนวนนก Basketed x ระยะทาง

รางวัลประเภททีม (TEAM PRIZE)

ประเภททีมใหญ่

 1. นกที่ส่งเข้าแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน 10 ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้
  ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 10 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ได้
 2. นกที่ส่งเข้าแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 10 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว
  ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมใหญ่ ทีมละ 10 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมใหญ่
  จะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (L-TEAM A), (L-TEAM B), (..) เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขัน
 3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
  ต้องจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่ ไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการ
  จัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานก
 5. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมใหญ่มีสิทธิ์คัดเลือกเบอร์ห่วงขานกภายในทีมใหญ่ เพื่อส่งเข้าแข่งขัน
  ชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ แต่ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเล็ก จำนวน 6 ตัว ให้ชัดเจน
 6. เมื่อผู้เข้าแข่งขันแจ้งยืนยันการจัดทีมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้

ประเภททีมเล็ก

 1.  นกที่ส่งเข้าแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวน : ตัว ถือเป็น 1 ทีม มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้ ถึงแม้ภายหลังรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับไม่ครบ 6 ตัว ก็ให้ถือว่า มีสิทธิ์แข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็กได้
 2. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ภายใต้ชื่อแข่งขันเดียวกัน จำนวนมากกว่า 6 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. แล้ว ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่เหลือเพื่อจัดเข้าทีมเล็ก ทีมละ 6 ตัวได้ โดยเบอร์ห่วงขานกในแต่ละทีมเล็กจะต้องไม่ซ้ำกัน และให้ใส่คำว่า (S-TEAM A), (S-TEAM B), (… เรียงลำดับไปเรื่อยๆ) ต่อท้ายชื่อแข่งขันด้วย
 3. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องจัดทีม
  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่แข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.
 4. หากผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมเล็ก ไม่แจ้งยืนยันการจัดที่ม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการ
  จัดทีมให้ โดยเรียงตามลำดับเบอร์ห่วงขานก
 5. ผู้เข้าแข่งขันชิงรางวัลประเภททีมล็กมีสิทธิ์คัดเลือกเบอร์ห่วงขานกภายในทีมเล็ก เพื่อส่งเข้าแข่งขันชิงรางวัล
  ประเภททีมใหญ่ได้ แต่ต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมใหญ่ จำนวน 10 ตัว ให้ชัดเจน
 6. เมื่อผู้เข้าแข่งขันแจ้งยืนยันการจัดทีมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้
C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer