ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด ขอขอบพระคุณการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.pattayaoneloftrace.com การใช้บริการนี้ จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ดังนั้น ขอความกรุณาท่านทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ โดยในบางครั้งบริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม และการใช้งานของท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามในข้อตกลงนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

1. การใช้บริการ

ทางบริษัทฯ จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นผู้ให้บริการแก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและคุณสมบัติทางเทคนิคของเว็บไซต์ หรือการระงับ แก้ไข หรือข้อมูลใดก็ได้ตลอดเวลาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์นี้ ได้รับสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ทางปัญญาในเนื้อหาต่าง ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ รวมถึง ข้อความ บทความ รูปภาพ เสียง กราฟฟิก หรือที่ครอบคลุม ที่เรียก ‘เนื้อหา’ โดยทางบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้เนื้อหานั้นเท่านั้น โดยมิอาจให้ใช้สู่การกระทำใดๆ อื่น ที่มิได้รับอนุญาตล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

3. ข้อไม่รับประกัน

เนื้อหาที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์ อ้างอิงข้อมูลมาจากหลายแหล่งฐานข้อมูล ผู้ใช้บริการพึงใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อมูลอีกขั้นอีกครั้ง และทางบริษัทฯ ไม่รับรองใด ๆ ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์

4. การลิงก์กับข้อมูลภายนอก

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นทางบริษัท มิได้เป็นผู้รับผิดชอบในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเว็บบุคคลที่สามนั้น ทางบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่ปรากฏ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ของเว็บไซต์เหล่านั้น

5. การอนุญาตเข้าถึง

ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการให้อนุญาต แก้ไขเว็บไซต์ หรือเข้าถึงเนื้อหา ในการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด บุคคลอื่น โดยไม่ต้องมีการระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

6. ข้อจำกัดความรับผิด

ท่านรับทราบว่าบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ต่อท่านหรือต่อบุคคลอื่น ทั้งความเสียหายโดยตรงและทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน และไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งหมดทั้งสิ้น

7. การชดใช้ค่าเสียหาย

กรณีมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านตกลงที่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด สำหรับการเรียกร้องความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใดๆ (รวมทั้งค่าทนายและค่าใช้จ่ายในศาล) ที่เกิดขึ้นจากกรณี บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด ได้ประสบหรือได้รับผลจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้งาน

8. แนวทางปฏิบัติออนไลน์

ท่านยินยอมที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นไปตามที่ถูกกฎหมาย โดยมิยอมให้คุณโพสต์หรือส่งข้อมูลที่ผิดกฎหมาย เป็นอันตราย หมิ่นประมาท และมุ่งร้าย หรืออันใดที่ก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญาภายใต้กฎหมายผ่านเว็บไซต์นี้

9. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายและการตีความ ภายใต้ข้อบังคับจากกฎหมายไทย

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer