กฎ กติกา

รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567

 1. ค่าสมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ตัวละ 21,000 บาท
 2. ในวันที่ส่งนกครั้งแรก ชำระค่าสมัครเพียง 1 ตัวเท่านั้น (21,000 บาท/ทีม)
 3. เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกบินกลับกี่ตัว ให้หักนกตัวแรก แล้วชำระเงินค่าสมัครส่วนที่เหลือทั้งหมด ภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเป็นการ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลต่อไป
  • ตัวอย่าง : ทีม DAY ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 12 ตัว ชำระคำสมัครนกตัวแรกเพียง 21,000 บาท เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกบินกลับ 8 ตัว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าสมัครส่วนที่เหลือเป็นเงิน 7x21,000 = 147,000 บาท
 4. กรณีรอบคัดเลือก 120 กม. ทีมใดไม่มีนกขึ้นแข่งขัน (Basket Bird) ผู้จัดจะคืนค่าสมัครนกตัวแรก 21,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 5. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ เบอร์โทร และอีเมล์ เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (สมาชิก) บนเว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com
 6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องกำหนดชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่วันส่งนกครั้งแรก โดยชื่อทีมกำหนดได้สูงสุดไม่เกิน 50 ตัวอักษร และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้อีก
 7. นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ควรมีอายุประมาณ 45-60 วัน ใส่ห่วงขานกพิราบที่ถูกต้องของแต่ละประเทศ ประจำปี 2024 และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพารามิกโซ (Paramyxo) และโรคฝีดาษ (Pox) รวมทั้งได้รับยาในกลุ่มเตตร้าซัย คลิน (Tetracycline) อย่างน้อย 3-5 วัน
 8. สำหรับประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาด ผู้จัดมีสิทธิ์ไม่รับนกเข้าร่วมแข่งขัน
 9. เมื่อส่งนกเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขอเข้าดูหรือจับนก หรือขอรับนกคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 10. กรณีมีนกตาย ผู้จัดจะแจ้งให้เจ้าของนกทราบ ซึ่งท่านสามารถส่งนกตัวใหม่มาเพิ่มเติมหรือทดแทนได้ ภายในระยะเวลาการรับสมัครนก (วันที่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567)
 11. ผู้จัดจะทำการหุ้มห่วงขาของนกทุกตัวที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อความโปร่งใส ยุติธรรม และป้องกันการทุจริต
 12. นกที่ไม่พร้อมขึ้นแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หรือรอบแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกจุด ถือดุลยพินิจของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อคำเสียหายที่เกิดขึ้น จากนกป่วย บาดเจ็บ ตาย สูญหาย หรือมิได้ขึ้นซ้อมหรือแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขัดแย้ง หรือเรียกร้องค่าสมัครคืน ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 14. สำหรับจุดแข่งขันชิงเงินรางวัล ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาบันทึกเวลาและอันดับ เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกจุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น.)
 15. FCI Racing Pigeons Grand Prix รับรองผลการแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน ระยะทาง 430 กม.
 16. ค่าใช้จ่ายในการส่งนกจากต่างประเทศเข้ามาร่วมแข่งขัน เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 17. ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถชำระด้วยสกุลเงินบาทหรือดอลล่าสหรัฐเท่านั้น
  หากผู้เข้าร่วมแข่งขันชำระค่าสมัครนกตัวแรกด้วยสกุลเงินใด จะต้องชำระค่าสมัครส่วนที่เหลือด้วยสกุลเงินนั้น
 18. ผู้จัดจะจ่ายเงินรางวัลตามสกุลเงินที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ชำระไว้ โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
 19. สามารถชำระเงินค่าสมัครหรือค่าประมูลนกได้ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรช จำกัด
  เลขที่ 133-3-17669-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาตรอกจันทน์
  และกรุณาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินที่อีเมล์ [email protected]
 20. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ยอมรับกฎ กติกาการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา (PIPR)

 

รอบคัดเลือก 120 กม.

 1. ผู้จัดมีสิทธฺิ์กำหนดหรือเลื่อนวันแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. ได้ตามแต่เห็นสมควร ถือดุลยพินิจของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาบันทึกเวลาและอันดับ เป็นเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. (ปิดระบบนาฬิกาวันสุดท้าย เวลา 18:00 น.)
 3. นกทุกตัวที่กลับภายใน 3 วันแรก นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าร่วมแข่งข้นต้องชำระเงินค่าสมัครของนกดังกล่าวทุกตัวไม่สามารถเลือกได้
 4. นกที่กลับวันที่ 4-5 นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเลือกได้ ว่าจะชำระค่าสมัครเพื่อ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าแข่งขันต่อไปหรือไม่ หากผู้เข้าร่วมแข่งขันเลือกที่จะไม่ชำระเงินค่าสมัคร ผู้จัดจะนำนกดังกล่าวออกจากการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามแต่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของนกทราบ
 5. ผู้จัดจะส่งใบแจ้งหนี้ ซึ่งระบุเบอร์ห่วงขานกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ทุกตัว ให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันต้องชำระค่าสมัครภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกรอบคัดเลือก 120 กม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หรือชำระเงินไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้จัดเรียกเก็บ นกในทีมดังกล่าวทุกตัว จะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน ผู้จัดจะนำออกจากการแข่งขัน และถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามแต่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้เจ้าของนกทราบ
 6. หากผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกาที่กำหนด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
 7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถดูผลการซ้อมและการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ www.oneloftrace.live หรือสามารถดูทั้งผลการซ้อม/แข่งขัน
  และรูปถ่ายนกผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ได้ที่เว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com

พระธาตุพนมเรซ : 600 กม.

 1. นกที่ผ่านการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม. อันดับ 501 เป็นต้นไป และไม่เข้าเงื่อนไขการประมูล จะต้องเข้าร่วมแข่งขันพระธาตุพนมเรซ 600 กม. ทุกตัว

 2. นกที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. และชำระค่าสมัครครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด แม้จะมิได้เข้าแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม. หรือการแข่งขันจุดใดจุดหนึ่งไม่ว่ากรณีใดก็ตาม นกตัวนั้นๆ ยังคงมีสิทธิ์เข้าแข่งขันพระธาตุพนมเรซ 600 กม. ได้

 3. นกที่ผ่านการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม. และได้ขึ้นประมูลบนเว็บไซต์ PIPA (www.pipa.be) หรือเว็บไซต์ PIPR (www.pipr-autions.com) ตามเงื่อนไขที่ผู้จัดกำหนดไว้ ไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมแข่งขันพระธาตุพนมเรซ 600 กม. แต่ผู้จัดจะคืนค่าสมัคร เป็นเงิน 1,000 บาท ให้กับเจ้าของนกดังกล่าว

 4. นกที่เข้าเงื่อนไขต้องเข้าร่วมแข่งพระธาตุพนมเรซ 600 กม. ทุกตัว ไม่สามารถเรียกคืนค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (รวมทั้งนกป่วย บาดเจ็บ หรือไม่พร้อมขึ้นแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ให้ถือดุลยพินิจของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด)

 

การประมูลนก

 • การประมูลนกเป็นแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ PIPA (www.pipa.be) และ PIPR (www.pipr-auctions.com)
  นกประมูลบนเว็บไซต์ PIPA จำนวน 200 ตัว ได้แก่ นกประมูลบนเว็บไซต์ PIPR ได้แก่
  นกอันดับ 1-50 ของการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม. * นกอันดับที่ 1-3 ของการแข่งขันระยะทาง 330 กม. และ 430 กม.
  นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับ 1-10 * นกอันดับที่ 51-500 ของการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม.
  นกอันดับ 1-50 ของการแข่งขันพระธาตุพนมเรซ 600 กม. * นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับ 11-50
  นกที่มีความน่าสนใจ จำนวน 90 ตัว ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนำขึ้นประมูลได้   * นกอันดับ 51-150 ของการแข่งขันพระธาตุพนมเรซ 600 กม.
    โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของนก * นกต่างประเทศที่ผ่านการแข่งขันระยะทาง 600 กม. อันดับ 151 เป็นต้นไป
  หากเจ้าของนกไม่นำส่งเพ็ดดีกรีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันแข่งขัน    จะต้องถูกประมูลทุกตัว
     530 กม. หรือ 600 กม. ตามแต่เงื่อนไขการประมูลของนกตัวนั้นๆ * ผู้จัดมีสิทธิ์นำนกต่างประเทศ ที่บินกลับกรงในภายหลัง แม้จะมิได้บันทึกเวลา
     ผู้จัดมีสิทธิ์ไม่นำนกขึ้นประมูลบนเว็บไซต์ PIPA ได้ โดยมิต้องแจ้ง   ด้วยระบบ Benzing ขึ้นประมูลได้ โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของ
     ให้เจ้าของนกทราบล่วงหน้า  
 • อัตราส่วนการแบ่งเงินประมูล หลังหักค่าดำเนินการ 10% เป็นส่วนของเจ้าของนก 60% และผู้จัด 40%
 • กรณีผู้จัดไม่ได้รับชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า การประมูลเป็นโมฆะ ผู้จัดมีสิทธิ์นำนกตัวดังกล่าวขึ้นประมูลบนเว็บไซต์ใหม่ และให้ยึดถือมูลค่าการประมูลครั้งสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุด
 • นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของสามารถซื้อกลับคืนได้ โดยชำระค่าดำเนินการ 10% ของราคาประมูล และชำระส่วนแบ่งผู้จัด 40% ของมูลค่าหลังหักค่าดำเนินการ
 • นกที่เหลือจากการประมูลและเจ้าของไม่ซื้อกลับคืน จะเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 • ส่วนแบ่งเงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนกประมูล ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ผู้จัดใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

                *** กฎ กติกาทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer