ข้อมูล

รับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2566

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเฉพาะชื่อ เบอร์โทร และอีเมล์ เพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้งาน (สมาชิก) บนเว็บไซต์ www.pattayaoneloftrace.com
 2. หากเจ้าของนก ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของนก
 3. ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ ที่ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ต้องยอมรับเงื่อนไขและกฏ กติกาของผู้จัด
 4.  นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีอายุ ประมาณ 45-60 วัน ใส่ห่วงขานกพิราบที่ถูกต้องของแต่ละประเทศ ประจำปี 2023
  และควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคพารามิกโช (Paramyxo) และโรคฝีดาษ (Pox) รวมทั้งได้รับยาในกลุ่มเตตร้าชัยคลิน
  (Tetracycline) อย่างน้อย 3-5 วัน
 5. สำหรับประเทศหรือพื้นที่ที่มีโรคระบาด ผู้จัดจะไม่รับนกเข้าร่วมแข่งขัน
 6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องกำหนดชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน ตั้งแต่วันส่งนกตัวแรกเข้าร่วมแข่งขัน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขันได้อีกโดยเด็ดขาด (ชื่อทีม สามารถกำหนดได้สูงสุด ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
 7. เมื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันส่งนกเข้าร่วมแข่งขันแล้ว ผู้จัดจะเป็นผู้ดูแลและฝึกซ้อมนกดังกล่าว ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถขอรับนกคืน หรือขอเข้าดูหรือจับนก ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ผู้จัดจะทำการหุ้มห่วงขาของนกทุกตัวที่เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อป้องกันการทุจริต
 9. นกที่ไม่พร้อมเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หรือรอบแข่งขันชิงเงินรางวัลทุกจุดการแข่งขัน ถือเป็นดุลยพินิจของผู้จัดเป็นที่สิ้นสุด
 10. FCI Racing Pigeons Grand Pix รับรองผลการแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม.
 11. ผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาเพื่อบันทึกเวลาและอันดับ เป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนก ณ จุดแข่งขันนั้นๆ
  (ปิดระบบนาฬิกา เวลา 18.00 น. ในวันถัดไปนับจากวันที่ปล่อยนกแข่งขัน)
 12. ผู้เข้าแข่งขัน จะต้องจัดเตรียมและส่งมอบเพ็ดดีกรีของนกทุกตัวที่เข้าเงื่อนไขการประมูล ให้ผู้จัด ภายใน 5 วัน
  นับตั้งแต่วันแข่งขันรอบสุดท้าย ระยะทาง 530 กม.

ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันและเงินรางวัล

 1. ค่าสมัครส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน ตัวละ 21,000 บาท
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัครนกตัวแรกเป็นจำนวนเงิน 21,000 บาท ในวันที่ส่งนกตัวแรกให้แก่ผู้จัด โดยค่าสมัครนกตัวแรกจะเรียกเก็บตามรายชื่อทีมที่ใช้ในการแข่งขัน เช่น ทีม DAY ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 12 ตัว ชำระคำสมัครนกตัวแรก 21,000 บาท , ทีม NIGHT ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 60 ตัว ก็ชำระค่าสมัครนกตัวแรกเพียงแค่ 21,000 บาท เช่นกัน

 3. กรณีมีนกตาย ผู้จัดจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทราบ ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งนกตัวใหม่มาทดแทนนกที่ตายได้ภายในระยะเวลาการรับสมัครนก (วันที่ 1 มีนาคม - 15 กรกฎาคม 2566) ทั้งนี้ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบคำเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีนกป่วย ตาย หรือสูญหาย
   
 4. หากนกของผู้เข้าร่วมแข่งขันทีมใด ตายหรือสูญหายทั้งหมด ไม่มีนก Basket รอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะคืนค่าสมัครนกตัวแรกให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน 
   
 5.  เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. ผู้จัดจะเรียกเก็บเงินค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด โดยหักค่าสมัครนกตัวแรกที่ได้ชำระไว้แล้วออก เพื่อเป็นการ Activate ให้นกมีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ทั้ง 6 จุดการแข่งขันต่อไป ตัวอย่างเช่น ส่งนกเข้าร่วมแข่งขัน 12 ตัว เมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. มีนกกลับ 10 ตัว ผู้จัดจะเรียกเก็บค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันส่วนที่เหลืออีก 9 ตัว
   
 1.  ค่าใช้จ่ายในการส่งนกจากต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
   
 2.  ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถชำระด้วยสกุลเงินบาทหรือดอลล่าสหรัฐเท่านั้น
  หากผู้เข้าร่วมแข่งขันชำระค่าสมัครนกตัวแรกด้วยสกุลเงินใด จะต้องชำระค่าสมัครส่วนที่เหลือด้วยสกุลเงินนั้น
   
 3. ผู้จัดจะจ่ายเงินรางวัลตามสกุลเงินที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ชำระไว้ โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
   
 4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าแข่งขันในการรับเงินรางวัล ผู้จัดอาจขอสำเนาหน้าบัญชีธนาคารไว้เป็นข้อมูลล่วงหน้า
   
 5. ผู้เข้าแข่งขัน สามารถชำระเงินค่าสมัครได้โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
  ชื่อบัญชี บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรช จำกัด
  เลขที่บัญชี 133-3-17669-9 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตรอกจันทน์
  และกรุณาส่งหลักฐานเพื่อยืนยันการชำระเงินที่อีเมล [email protected]

โปรแกรมการแข่งขัน

  รอบคัดเลือก 120 กม. (ตุลาคม 2566) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม. วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
  จุดที่ 2 ระยะทาง 280 กม. วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
  จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2566 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
  จุดที่ 4 ระยะทาง 430 กม. วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
  พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2567  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
  พระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

* จับนก (Basket Bird) ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการแข่งขัน
** จุดสุดท้าย ระยะทาง 530 กม. รับรองผลการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons Grand Prix

วิธีคิดรางวัลประเภททีม

     พิจารณาเฉพาะการแข่งขัน พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. เท่านั้น โดยนกที่มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม
ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็ก จะต้องติดอันดับภายใน 500 อันดับ เท่านั้น

     ถ้านกทีมใดมีจำนวน นกกลับภายใน 500 อันดับมากที่สุด จะเป็นทีมที่ชนะเลิศ และหากจำนวนนกที่กลับมาเท่ากัน
ให้พิจารณาผลรวมของอันดับนกกลับภายในทีม ทีมใดมีผลรวมของอันดับนกกลับภายใน 500 อันดับน้อยที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ และหากผลรวมของอันดับเท่ากัน
ให้พิจารณานกที่เข้ามาตัวแรกของแต่ละทีมหากนกตัวแรกของทีมใดมีอันดับดีที่สุด ถือเป็นทีมชนะเลิศ ได้รับรางวัลประเภททีม

 

การประมูลนก

 1. การประมูลนกเป็นแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.pipa.be และ www.pipr-auctions.com
 2. นกอันดับที่ 1-5 ของการแข่งขันระยะทาง 330 กม. และ 430 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 3. นกอันดับที่ 1-500 ของการแข่งขัน พัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 4. นกยอดเยี่ยม (Ace Pigeon) อันดับที่ 1-100 จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 5. ผู้จัดมีสิทธิ์คัดเลือกนกที่ผ่านการแข่งขันพัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 530 กม. ที่มีความน่าสนใจประมูลได้ โดยมิต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าของนก
 6. นกอันดับที่ 1-150 ของการแข่งขันพระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 7. นกต่างประเทศ ที่ผ่านการแข่งขันรอบสุดท้าย พระธาตุพนมเรซ ระยะทาง 600 กม. อันดับ 151 เป็นต้นไป จะต้องถูกประมูลทุกตัว
 8. ผู้จัดจะหักค่าดำเนินการ 10% ของมูลค่านกที่ชนะการประมูล ก่อนจัดสรรส่วนแบ่งเงินประมูล
 9. อัตราส่วนการแบ่งเงินประมูล หลังหักค่าดำเนินการ เป็นส่วนของเจ้าของนก 60% และผู้จัด 40%
 10. นกที่ชนะการประมูลบนเว็บไชต์แล้ว แต่ผู้จัดไม่ได้รับการชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ให้ถือว่า การประมูลของนกตัวนั้นเป็นโมฆะ ผู้จัดมีสิทธิ์นำนกขึ้นประมูลบนเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
  และให้ยึดถือการประมูลครั้งสุดท้ายเป็นที่สิ้นสุด
 11. นกที่เหลือจากการประมูล เจ้าของนกสามารถซื้อกลับคืนได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่าดำเนินการ 10% ของราคาเริ่มต้นประมูลบนเว็บไซต์
  และชำระส่วนแบ่งผู้จัด 40% ของมูลค่าหลังหักค่าดำเนินการ 10% แล้ว
 12. หากนกเหลือจากการประมูลและเจ้าของไม่ซื้อกลับคืน นกดังกล่าวจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัด ที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ตามแต่เห็นสมควร
 13. ส่วนแบ่งเงินประมูลที่เจ้าของนกได้รับ หากมีการเรียกเก็บภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าของนกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 14. กรณีมีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนกประมูล ผู้ประมูลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 15. ผู้จัดใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์

                        *** กฎ กติกาทั้งหมด เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer