นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด และนิติบุคคลใดๆ ที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นข้างมากไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมในนิติบุคคลนั้น หรือบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือบริหารไม่ว่าโดยการเป็นกรรมการเสียงข้างมากในนิติบุคคลนั้น หรือโดยสัญญา หรือโดยประการอื่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของท่าน เป็นต้น เราจึงได้จัดทำนโยบาย ความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลา สักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 1. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเคารพและให้ความสำคัญ ถึงสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตระหนักดีว่าท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท เท่านั้น โดยจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่ท่านทันทีที่เกิดเหตุละเมิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล อย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเท่านั้น
 2. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
  • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
  • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 3. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่
  • ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
  • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
  • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 4. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทดียิ่งขึ้น
การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด
 1. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเท่านั้น
 2. บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานมิให้เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่
  • เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
  • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
  • เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
 3. ในบางกรณีบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท อาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เท่าที่จำเป็น และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจึงกำหนดให้มีมาตรการ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท

การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทกำหนด เมื่อบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
 2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
 3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
  • ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
  • ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
  • ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  • ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
  • ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
  อย่างไรก็ตาม บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก
การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทอาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อแสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน โดย บริษัทและ/หรือกลุ่มบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer