นกยอดเยี่ยม และทีม

 

รางวัลนกยอดเยี่ยม (ACE PIGEON)

            นกทุกตัวที่ผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. และชำระค่าสมัครครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด มีสิทธิ์ชิงรางวัลนกยอดเยี่ยม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การให้รางวัลนกยอดเยี่ยมจะพิจารณาจากนกที่ได้รับการบันทึกอันดับ ทั้ง 5 จุดการแข่งขัน ได้แก่ ระยะทาง 245 กม., 280 กม., 330 กม., 430 กม. และ 530 กม. โดยผู้จัดจะเปิดระบบนาฬิกาบันทึกเวลาและอันดับ แต่ละจุดการแข่งขันเป็นเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ปล่อยนกจุดแข่งขันนั้นๆ (ปิดระบบนาฬิกาวันสุดท้าย เวลา 18.00 น.)

  
วิธีคิดรางวัลนกยอดเยี่ยม

            นกที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุด เป็นนกชนะเลิศรางวัลนกยอดเยี่ยม ซึ่งคะแนนแต่ละจุดการแข่งขัน คำนวณจากสูตร

 

คะแนน=     Rank x 1,000  X  1
Total basketed pigeons x Distance                             (1+Days arrived after winner)            

 

 

รางวัลประเภททีม (TEAM PRIZE)

 

ประเภททีมใหญ่

ประเภททีมเล็ก

   * นกภายใต้ชื่อทีมเดียวกัน จำนวน 10 ตัว ถือเป็น 1 ทีมใหญ่   * นกภายใต้ชื่อทีมเดียวกัน จำนวน 6 ตัว ถือเป็น 1 ทีมเล็ก

 

  • นกที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันภายใต้ชื่อทีมเดียวกัน ครบตามจำนวนที่กำหนด ภายในวันปิดรับสมัคร (30 มิถุนายน 2567) มีสิทธิ์ชิงรางวัลประเภททีม ไม่ว่าเมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกคงเหลือกี่ตัวก็ตาม
  • หากผู้เข้าแข่งขันส่งนกครบตามจำนวนที่กำหนด มีสิทธิ์ชิงรางวัลได้ทั้งทีมใหญ่และทีมเล็ก โดยเบอร์นกในทีมใหญ่กับทีมเล็กสามารถซ้ำกันได้ แต่เบอร์นกในทีมใหญ่แต่ละทีมห้ามซ้ำกัน และบอร์นกในทีมเล็กแต่ละทีมห้ามซ้ำกัน
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งเบอร์ห่วงขานกที่จะจัดทีมเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้จัด โดยประเภททีมใหญ่ ให้ใส่คำว่า (L-TEAM A), (L-TEAM B), (L-TEAM… เรียงอักษร A, B, C, … ไปเรื่อยๆ) และประเภททีมเล็ก ให้ใส่คำว่า [S-TEAM A], [S-TEAM B], [S-TEAM… เรียงอักษร A, B, C, … ไปเรื่อยๆ] ต่อท้ายชื่อทีมแข่งขัน
  • ผู้เข้าแข่งขันต้องแจ้งยืนยันการจัดทีมให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม. หากผู้เข้าแข่งขันไม่แจ้งยืนยันการจัดทีม ภายในเวลาที่กำหนด ผู้จัดจะดำเนินการจัดทีมให้ โดยเรียงตามเลขเบอร์ห่วงขานก
  • เมื่อผู้เข้าแข่งขันแจ้งยืนยันการจัดทีมให้ผู้จัดทราบแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงใดๆ ในภายหลังได้

 

วิธีคิดรางวัลประเภททีม

            พิจารณาเฉพาะการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ 530 กม. เท่านั้น โดยทีมที่มีจำนวนนกกลับภายใน 500 อันดับแรก มากที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ

            กรณีทีมที่มีจำนวนนกกลับภายใน 500 อันดับแรก มากที่สุด มีจำนวนนกกลับเท่ากัน ให้พิจารณาผลรวมของอันดับเพิ่มเติม โดยทีมใดมีผลรวมของอันดับนกกลับน้อยที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ แต่หากผลรวมอันดับนกกลับเท่ากัน ให้พิจารณานกที่กลับตัวแรกของทีมนั้นๆ เพิ่มเติม โดยทีมใดมีอันดับของนกตัวแรกดีที่สุด เป็นทีมชนะเลิศ 

 

ตัวอย่างการจัดทีม

            สมมติ ทีม DAY ส่งนกเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ตัว ได้แก่

                            TH P 24-00001          TH P 24-00004          TH P 24-00007         TH P 24-00010

                            TH P 24-00002          TH P 24-00005          TH P 24-00008         TH P 24-00011

                            TH P 24-00003          TH P 24-00006          TH P 24-00009         TH P 24-00012             

 

            ทีม DAY มีสิทธิ์ชิงรางวัลทีมใหญ่ 1 ทีม และทีมเล็ก 2 ทีม แม้ว่าเมื่อผ่านรอบคัดเลือก 120 กม. จะมีนกกลับ 10 ตัว แต่ทีม DAY ยังคงมีสิทธิ์ชิงรางวัลทีมใหญ่ 1 ทีมและทีมเล็ก 2 ทีม ได้

 

ทีมใหญ่

ทีมเล็ก

  DAY (L-TEAM A)     DAY [S-TEAM A]
      1. TH P 24-00001  1. TH P 24-00001 
  2. TH P 24-00002 2. TH P 24-00002
  3. TH P 24-00003 3. TH P 24-00003
  4. TH P 24-00004 4. TH P 24-00004
  5. TH P 24-00006 5. TH P 24-00006
  6. TH P 24-00007 6. TH P 24-00007
  7. TH P 24-00008  
  8. TH P 24-00009 DAY [S-TEAM B]
  9. TH P 24-00010 1. TH P 24-00008 
  10. TH P 24-00012 2. TH P 24-00009
    3. TH P 24-00010
    4. TH P 24-00012

 

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer