ประกาศกำหนดการ การแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.

ประกาศกำหนดการ การแข่งขันรอบคัดเลือก 120 กม.

ประกาศ

รอบคัดเลือก 120 กม.

กำหนดการ

จับนก Basket วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.30 น.

แข่งขันรอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

1.นกที่กลับ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันปล่อยนก รอบคัดเลือก 120 กม.

  ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องชำระเงินค่าสมัครทุกตัว ไม่สามารถเลือกได้

2.นกที่กลับหลังจาก 3 วันแรก ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถเลือกได้

   ว่าจะชำระเงินค่าสมัครเพื่อ Activate หรือไม่

3.ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องชำระค่าสมัคร ภายใน 5 วัน

   นับตั้งแต่วันที่นกกลับจากรอบคัดเลือก 120 กม.

4.หากผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่มีนกขึ้น Basket รอบคัดเลือก 120 กม.

   ผู้จัดฯจะ คืนค่าสมัครนกตัวแรก! ให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

5.กรณีผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ชำระเงินค่าสมัครภายในเวลาที่กำหนด

  หรือชำระไม่ครบตามใบแจ้งหนี้ที่ผู้จัดเรียกเก็บ นกที่ผ่านรอบ

  คัดเลือก 120 กม. ในทีมนั้นๆทุกตัว จะ ถือเป็นโมฆะ

6.นกที่กลับหลังจาก 3 วันแรก และเจ้าของเลือกที่จะไม่ Activate

  นกตัวนั้นๆจะ ถือเป็นโมฆะ

7.นกที่ถือเป็นโมฆะ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดฯและผู้จัดฯมีสิทธิ์

  ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตามแต่เห็นสมควร ซึ่งผู้จัดฯ

   จะ นำนกที่ถือเป็นโมฆะทั้งหมด ออกจากการแข่งขัน!! เพื่อ

  ความยุติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


คลังภาพ

C.P.Group
CPF
CP
CPALL
True5G
FCI
Versele-laga
Benzing
PIPA
GPS
Pioneer